Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1866. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012, stran 4557.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: UI-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in druge alineje drugega odstavka 17. člena in prvega odstavka 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na predlog županje na 15. redni seji dne 29. 5. 2012 sprejel
R E B A L A N S (I) P R O R A Č U N A
Občine Šmarješke Toplice za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |                     |     v €|
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |Rebalans I za|
|   |                     |  leto 2012|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  | 3.213.246,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.710.268|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.266.664|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek           |  1.959.298|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   141.675|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Davki na blago in storitve      |   165.691|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   443.604|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki    |   235.544|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    4.030|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    7.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    1.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   195.530|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    22.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |    22.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    3.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    3.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   477.978|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   135.589|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   342.389|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    | 3.651.057,34|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1.062.974,65|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   204.528|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    32.127|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  805.319,65|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    6.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    15.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.188.336|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   204.700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   753.770|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|    50.551|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   179.315|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 1.344.753,69|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.344.753,69|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    54.993|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in fiz.  |    28.680|
|   |os., ki niso prorač. upor.        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim   |    26.313|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    | –437.811,34|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)       |    28.299|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    28.299|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    28.299|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  | –466.110,34|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –28.299|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)|  437.811,34|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |  466.161,20|
|   |12. PRETEKLEGA LETA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov v obdobju 2012–2015, so priloga k temu odloku.«
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2012-3
Šmarjeta, dne 29. maja 2012
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.