Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012

Kazalo

1833. Uredba o spremembah Uredbe o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora, stran 4491.

Na podlagi petega odstavka 43. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora
1. člen
V Uredbi o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 24/12) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(vpis premoženja v evidence)
(1) V evidenco Carinske uprave Republike Slovenije se vpišejo podatki o premoženju in predmetih, ki so bili zaseženi oziroma izročeni po določbah 12. člena zakona, tako na podlagi potrdila o zasegu, izročenega skupaj z zaseženim premoženjem oziroma predmeti, kot tudi na podlagi sklepa o odreditvi začasnega zavarovanja oziroma začasnega odvzema, ki ga mora sodišče posredovati pristojnemu organu za vpis po tej uredbi v skladu z določbo drugega odstavka tega člena.
(2) Vpis v evidence se opravi na podlagi:
– sklepa sodišča o začasnem zavarovanju odvzema oziroma o začasnem odvzemu premoženja nezakonitega izvora s priloženim potrdilom o zasegu, ki ga mora sodišče takoj posredovati pristojnemu organu za vpis po tej uredbi,
– izvršljive odločbe sodišča o podaljšanju, spremembi, razveljavitvi ali odpravi začasnega zavarovanja oziroma začasnega odvzema, ki jo mora sodišče takoj posredovati pristojnemu organu za vpis po tej uredbi.«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(posebne zaznambe)
(1) V evidencah po 5. členu te uredbe in centralni evidenci po določbah prejšnjega člena morajo pristojni organi iz 1. in 2. točke 2. člena te uredbe navesti tudi vse zaznambe, bremena ali druge omejitve, opozorila ali oznake, ki so pomembni za pravni promet ali dejansko stanje, kakor so vpisani, navedeni ali označeni v zbirkah podatkov iz 7. točke 2. člena te uredbe.
(2) V evidencah iz prejšnjega odstavka morajo pristojni organi iz 1. in 2. točke 2. člena te uredbe posebej vpisovati izteke zakonskih in sodnih rokov, v katerih morajo biti dokončana posamezna opravila, opravljena procesna dejanja ali izdane odločbe v postopku, in takoj po njihovem izteku obvestiti vse organe in stranke, ki sodelujejo v ustrezni fazi postopka začasnega zavarovanja, začasnega odvzema in odvzema premoženja, da se je rok iztekel in da niso prejeli ustrezne odločbe v zvezi z vpisanim premoženjem oziroma predmeti.
(3) Pristojni organi iz 1. in 2. točke 2. člena te uredbe morajo v evidencah posebej navesti tudi podatek o tem, ali je bilo zaseženo premoženje ali njegov del prodano, znesek prodaje ter razloge in pravno podlago za to dejanje, če je bila takšna sprememba izvedena. Končni podatek o prodanem premoženju in o navedbi oznake iz izvirne evidence o zaseženem premoženju pa se vpiše v evidenco, za katere vodenje je pristojen organ v skladu z drugo alinejo 1. točke 2. člena te uredbe.«.
3. člen
Pristojni organi in pristojni centralni organ morajo prilagoditi informacijski sistem in evidence po tej uredbi do 15. julija 2012.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-19/2012
Ljubljana, dne 7. junija 2012
EVA 2012-2030-0009
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost