Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2012 z dne 8. 6. 2012

Kazalo

1783. Sklep o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada, stran 4388.

Na podlagi 1. do 4. točke 213. in 316. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
1. sheme letnih in polletnih računovodskih izkazov investicijskega sklada;
2. vsebino priloge s pojasnili k letnim in polletnim računovodskim izkazom investicijskega sklada;
3. analitični kontni načrt za investicijske sklade;
4. pravila vrednotenja postavk v računovodskih izkazih investicijskega sklada;
5. podrobnejšo vsebino letnega in polletnega poročila krovnega sklada.
(2) V primeru prenehanja investicijskega sklada brez likvidacije izdelava poročila na podlagi tega sklepa ni obvezna.
2. člen
(vrste in sheme računovodskih izkazov investicijskega sklada)
(1) Računovodski izkazi investicijskega sklada morajo vsebovati informacije o premoženju in njegovih spremembah, obveznostih, poslovnem izidu in razdelitvi dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot investicijskega sklada za obravnavano obdobje ter premoženju na koncu tega obdobja.
(2) Letne računovodske izkaze investicijskega sklada sestavljajo:
1. bilanca stanja;
2. izkaz poslovnega izida;
3. izkaz denarnih tokov;
4. izkaz gibanja vrednosti enot premoženja odprtega investicijskega sklada v obtoku oziroma izkaz gibanja kapitala investicijske družbe;
5. priloga s pojasnili k računovodskim izkazom.
(3) Polletne računovodske izkaze investicijskega sklada sestavljajo:
1. bilanca stanja;
2. izkaz poslovnega izida;
3. priloga s pojasnili k računovodskim izkazom.
(4) Na zadnji delovni dan obračunskega obdobja kot je določen v pravilih upravljanja oziroma statutu investicijskega sklada mora družba za upravljanje sestaviti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida investicijskega sklada za namen izračuna čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada. Če družba za upravljanje izdaja investicijske kupone različnih razredov, se določba prejšnjega stavka smiselno uporablja za vsak razred investicijskih kuponov posebej.
(5) Podatki v računovodskih izkazih se izkazujejo v eurih.
(6) Sheme računovodskih izkazov investicijskega sklada so določene v Slovenskem računovodskem standardu 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih (v nadaljnjem besedilu: SRS 38) in prilogi 1 k temu sklepu.
3. člen
(priloga s pojasnili k računovodskim izkazom)
(1) Priloga s pojasnili k letnim računovodskim izkazom investicijskega sklada mora vsebovati:
1. opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev, najmanj v obsegu in na način, kot določa SRS 38;
2. pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov, ki morajo vsebovati vsaj pojasnila kot so določena v SRS 38;
3. razkritje tveganj, ki jim je bil izpostavljen investicijski sklad pri svojem poslovanju, in opis njihovega obvladovanja;
4. pojasnila o uporabljenih tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada;
5. pojasnila v zvezi z zadolževanjem investicijskega sklada;
6. pojasnila in razkritja posameznih vrst stroškov investicijskega sklada kot so opredeljeni v 254. in 255. členu oziroma 374. in 375. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 – ZPre-1C; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2), ki vsebujejo tudi pojasnilo o razporeditvi skupnih stroškov med posamezne podsklade oziroma razrede investicijskih kuponov in če je relevantno, stroške iz prvega odstavka 355. člena ZISDU-2;
7. v primeru ne-UCITS sklada, ki je imel pomemben delež sredstev v enotah ciljnih skladov oziroma v enotah drugih kolektivnih naložbenih podjemov iz drugega odstavka 367. člena ZISDU-2, razkritje najvišjega doseženega skupnega odstotka provizije za njegovo upravljanje in provizije za upravljanje ciljnega sklada oziroma drugega kolektivnega naložbenega podjema;
8. tabelo s podatki o čisti vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja in celotnih stroških poslovanja (CSP) na zadnji obračunski dan poslovnega leta za zadnja tri poslovna leta za vsak razred investicijskih kuponov posebej;
9. izkaz premoženja (strukturo naložb);
10. če je družba za upravljanje za račun investicijskega sklada sklepala posle nakupa ali prodaje naložb, ki niso razvrščene med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, razkritje vrednosti teh poslov in stroškov neposredno povezanih z njimi;
11. če ima investicijski sklad naložbe iz 171. člena ZISDU-2, razkritje odstotka sredstev investicijskega sklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega investicijskega sklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega investicijskega sklada;
12. če je bila sprejeta odločitev iz prvega odstavka 47. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/12; v nadaljnjem besedilu: Sklep o poslovanju), pojasnilo, da je bila sprejeta takšna odločitev in navedba razlogov za njen sprejem;
13. če je investicijska družba sklepala posle z lastnimi delnicami, razkritje teh poslov.
(2) V sklopu pojasnil posameznih rešitev in vrednotenj mora informacija o učinku skupnih ovrednotenj in vrsti naložb, pri katerih je ta način ovrednotenja uporabljen, iz b) točke SRS 38.11. vsebovati tudi podatek o deležu teh naložb v čisti vrednosti sredstev investicijskega sklada, informacijo o tem, kako pogosto je bilo izvedeno vrednotenje in podatke o ključnih parametrih (vložkih), ki so bili uporabljeni pri vrednotenju.
(3) V sklopu razkritij tveganj, ki jim je bil izpostavljen investicijski sklad pri svojem poslovanju in opisu njihovega obvladovanja, mora družba za upravljanje razkriti tudi:
1. metodo, ki se uporablja za merjenje skupne izpostavljenosti investicijskega sklada v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti iz 248. člena ZISDU-2;
2. informacije o referenčnem premoženju, če se za investicijski sklad uporablja metoda relativne tvegane vrednosti;
3. v zvezi z metodo tvegane vrednosti: informacije o najnižji, najvišji in povprečni izračunani VaR v poslovnem letu, lastnosti modela in podatke uporabljene v izračunu (model izračuna, interval zaupanja, prihodnje obdobje, za katerega se računa Var, historični podatki);
4. velikost uporabljenega finančnega vzvoda, ki se izračuna kot vsota nominalnih zneskov uporabljeni izvedenih finančnih instrumentov, če se za investicijski sklad uporablja metodo tvegane vrednosti.
(4) Priloga s pojasnili k polletnim računovodskim izkazom mora vsebovati:
1. opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev, najmanj v obsegu in na način, kot sta določena v SRS 38, če se razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom;
2. pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov, ki morajo vsebovati vsaj pojasnila, kot so določena v SRS 38, če se razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom;
3. če ima investicijski sklad naložbe iz 171. člena ZISDU-2, razkritje odstotka sredstev investicijskega sklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega investicijskega sklada ali oseba, povezana z družbo za upravljanje tega investicijskega sklada;
4. če je bila sprejeta odločitev iz prvega odstavka 47. člena Sklepa o poslovanju, pojasnilo, da je bila sprejeta takšna odločitev in navedba razlogov za njen sprejem;
5. izkaz premoženja (struktura naložb).
4. člen
(poslovne knjige)
Družba za upravljanje vodi poslovne knjige investicijskega sklada po načelih dvostavnega knjigovodstva.
5. člen
(analitični kontni načrt za investicijske sklade)
(1) Sredstva in obveznosti do virov sredstev, spremembe sredstev in spremembe obveznosti do virov sredstev, prihodki in odhodki ter ugotavljanje in razporeditev rezultata poslovanja vzajemnega sklada se izkazujejo na sintetičnih in analitičnih kontih Kontnega načrta za vzajemne sklade kot ga določi Slovenski inštitut za revizijo.
(2) Za izkazovanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, sprememb sredstev in sprememb obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov ter ugotavljanje in razporeditev rezultata poslovanja ne-UCITS sklada se smiselno uporablja Kontni načrt za vzajemne sklade.
6. člen
(pravila vrednotenja postavk)
(1) Investicijski sklad vrednoti postavke, izkazane v računovodskih izkazih, v skladu s SRS 38.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek:
1. investicijska družba vrednoti lastne delnice po nabavni ceni;
2. se namesto opredelitve skupnega ovrednotenja iz točke d) SRS 38.18. za skupno ovrednotenje šteje ovrednotenje naložbe investicijskega sklada na podlagi modela vrednotenja, ki ga soglasno sprejmeta pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij in upravitelj investicijskega sklada. Sprejeti model vrednotenja se razkrije skupaj s pravili zagotavljanja vložkov vanj. Po sprejetem modelu vrednotenja upravljavec investicijskega sklada z uporabo v modelu predpisanih vložkov vanj vrednoti naložbo investicijskega sklada.
(3) Investicijski sklad vrednoti zlato po zadnji ceni, ki jo je objavil »London Bullion Market Association«.
7. člen
(podrobnejša vsebina letnega in polletnega poročila krovnega sklada)
(1) Letno poročilo krovnega sklada sestavljajo zbirna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida krovnega sklada iz priloge 2 k temu sklepu ter računovodski izkazi iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa za vsak podsklad krovnega sklada posebej.
(2) Letno poročilo krovnega sklada iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi poslovna poročila posameznih podskladov, ki se lahko nahajajo v posebnem delu letnega poročila ločeno za vsak posamezni podsklad ali pa v skupnem delu letnega poročila krovnega sklada.
(3) Polletno poročilo krovnega sklada sestavljajo zbirna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida krovnega sklada iz priloge 1 k temu sklepu ter računovodski izkazi iz tretjega odstavka 2. člena tega sklepa za vsak podsklad krovnega sklada posebej.
(4) Letno in polletno poročilo krovnega sklada sestavljata skupni del, ki se nanaša na krovni sklad v celoti in posebni del, v katerem je podrobneje predstavljeno poslovanje vsakega posameznega podsklada krovnega sklada. Podrobnejša shema letnega in polletnega poročila krovnega sklada je opredeljena v prilogi 2 k temu sklepu.
8. člen
(letno poročilo krovnega sklada oblikovanega iz obstoječih vzajemnih skladov med poslovnim letom)
(1) Za letno in polletno poročilo krovnega sklada, ki je bil oblikovan iz obstoječih vzajemnih skladov med poslovnim letom, se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za krovni sklad.
(2) Zbirna bilanca stanja krovnega sklada, ki je bil oblikovan iz obstoječih vzajemnih skladov med poslovnim letom, v prvem stolpcu izkazuje zbir postavk posameznih bilanc stanj vseh podskladov na dan, na katerega se sestavi, v drugem pa zbir postavk posameznih bilanc stanj vseh vzajemnih skladov, ki so bili v obravnavanem obračunskem obdobju preoblikovani v podsklade, na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja.
(3) Zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada, ki je bil oblikovan iz obstoječih vzajemnih skladov med poslovnim letom, v prvem stolpcu izkazuje zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida podskladov v obravnavanem obračunskem obdobju (ki obsegajo podatke za vzajemni sklad do dneva preoblikovanja in podatke za podsklad od dneva preoblikovanja dalje), v drugem pa zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida vzajemnih skladov, ki so bili v obravnavanem obračunskem obdobju preoblikovani v podsklade, v enakem prejšnjem obračunskem obdobju.
(4) Računovodski izkazi posameznega podsklada, ki je nastal s preoblikovanjem vzajemnega sklada, izkazujejo na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja oziroma za enako prejšnje obračunsko obdobje podatke vzajemnega sklada, ki je bil preoblikovan v podsklad.
(5) V primeru pridružitve novega podsklada, ki je nastal s preoblikovanjem vzajemnega sklada, k obstoječemu krovnemu skladu se za zbirno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida krovnega sklada ter računovodske izkaze podskladov smiselno uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka tega člena.
(6) Računovodski izkazi iz drugega do petega odstavka tega člena morajo vsebovati tudi ustrezna pojasnila o preoblikovanju in datumu izvedbe preoblikovanja vzajemnih skladov v podsklade krovnega sklada oziroma o datumu pridružitve podsklada k obstoječemu krovnemu skladu.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
(prenehanje uporabe sklepov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati:
1. 1. do 9. in 13. do 15. člen Sklepa o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 119/08);
2. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 55/09).
10. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-21/2012-4
Ljubljana, dne 30. maja 2012
EVA 2012-1611-0053
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.