Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1724. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012, stran 4287.

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 66/06 – odl. US, 70/08, 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 57/11), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 11. seji dne 21. 5. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012
I.
Občina Veržej bo storitve javne službe odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, le-to subvencionirala v višini 40 %.
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v letu 2012 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Veržej, je cena v višini 72,00 EUR/tono, h kateri se prištejejo še vsi ostali stroški, ki so sestavni del cene storitev javne službe odlaganja odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 72,00 EUR, to je 28,80 EUR, Občina Veržej priznava kot subvencijo k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Veržej nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 naprej.
Št. 3541-4/2012-8
Veržej, dne 21. maja 2012
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.