Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1720. Sklep o izkazani javni koristi za parc. št. 951/5, k.o. Gorenja Straža, stran 4285.

Na podlagi 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 14. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 20/09 – obvezna razlaga, 78/11 – obvezna razlaga) ter 7. člena Statuta Straža (Uradni list RS, št. 14/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 14. redni seji dne 24. 5. 2012 sprejel
S K L E P
o izkazani javni koristi za parc. št. 951/5, k.o. Gorenja Straža
1. člen
Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je zaradi nameravane gradnje objekta »Energetska kineta s pohodno površino za pešce in kolesarje preko Krke med Stražo in Vavto vasjo« po projektu podjetja Arhiteka, biro za arhitekturo, d.o.o., št. projekta 3763 iz marca 2012, izkazana javna korist za razlastitev dela nepremičnine parc. št. 951/5, k.o. 1447 Gorenja Straža, ID znak: 1447-951/5-0, zelenica v izmeri 12.000 m².
2. člen
Gradnja je ustrezna glede vrste dopustnih gradenj in drugih del. Predvidena je novogradnja energetske kinete s pohodno površino za pešce in kolesarje preko Krke med Stražo in Vavto vasjo, ki je skladna z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 20/09 – obvezna razlaga, 78/11 – obvezna razlaga). Na levem bregu reke Krke se energetska kineta priključuje na sprehajalno pot stisnjeno med industrijski kompleks Novolesa in rečno brežino na nepremičnini parc. št. 951/5, k.o. 1447 Gorenja Straža.
Gradnja je skladna z varovanjem in merili urejanje sfere javnega. Pridobljena so potrebna soglasja soglasodajalcev varovanih območij in varovalnih pasov.
3. člen
Območje posega na tangirano parcelo je prikazano na karti izseka iz katastrske situacije, ki je v prilogi tega sklepa.
4. člen
Zgrajena infrastruktura bo povečala energetske učinkovitosti, saj je predvideno daljinsko ogrevanje Osnovne šole Vavta vas z uporabo obstoječe parne kotlovnice Novolesa.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-4/2012-3
Straža, dne 24. maja 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.