Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1718. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas, stran 4284.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23) ter 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 14. redni seji dne 24. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas (Uradni list RS, št. 4/08, 63/08, 26/10, 79/10 in 97/11, v nadaljevanju: odlok), ki se po novem glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– tri predstavnike izmed delavcev osnovne šole,
– dva predstavnika izmed delavcev enote vrtca.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 14. člena odloka, tako da se po novem glasi:
»Pravico predlagati kandidate za tri člane sveta zavoda izmed delavcev osnovne šole imajo učiteljski in vzgojiteljski zbor, najmanj trije delavci osnovne šole in reprezentativni sindikat, za dva člana sveta zavoda izmed delavcev enote vrtca pa vzgojiteljski zbor, najmanj trije delavci enote vrtca in reprezentativni sindikat.«
3. člen
Spremeni se prvi stavek četrtega odstavka 15. člena, tako da se po novem glasi. »Voli se z glasovnicami, in sicer ločeno za tri predstavnike delavcev iz osnovne šole in dva predstavnika delavcev vrtca.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-6/2008-8
Straža, dne 24. maja 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.