Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1715. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine Cankova (gradnja gradbeno inženirskih objektov in naprav), stran 4281.

Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP; 106/10 popr. in 43/11 – ZKZ-C) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) župan Občine Cankova izdaja
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine Cankova (gradnja gradbeno inženirskih objektov in naprav).
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom, se začne priprava sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov Občine Cankova, in sicer:
– Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Goričkega za območje Občine Cankova (Uradne obj., št. 10/90, 93/99, 51/02, 100/03, 24/04, 93/05)) (v nadaljevanju: PUP Goričko),
– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ravninski del Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova (Uradne obj. št. 23/91, 93/99, 51/02, 100/03, 24/04, 93/05) (v nadaljevanju: PUP ravninski) in
– Odlok o sprejetju ureditveno-zazidalnega načrta za naselje Cankova (Uradne obj., št. 5/88, Uradni list RS, št. 58/98) (v nadaljevanju: ZN Cankova).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD PIA je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – (106/10 popr.) – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Ob uveljavitvi sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov Občine Cankova bodo nova določila omogočala izgradnjo infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav izven območij pozidanih površin, znotraj nekaterih naselij in znotraj območja ZN Cankova.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
Prostorski akti iz prvega odstavka prvega člena tega sklepa v nekaterih členih sicer dovoljujejo gradnjo infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav vendar le v posameznih območjih. Za izvedbo kanalizacije, drugih infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav ter za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B na območju Občine Cankova pa je potrebno zagotoviti možnost gradnje tudi na drugih območjih, kjer odlok tako natančno ne določa vsega, kar je potrebno za realizacijo projektov. Zato se veljavni prostorski akti dopolnijo.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
Območje sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov zajema območje celotne Občine Cankova.
4. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
(1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov je sprejetje določil za gradnjo infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav na nekaterih območjih stavbnih zemljišč in izven območij pozidanih površin (na kmetijskih, gozdnih, vodnih …) in omogočiti pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo gradbeno inženirskih objektov, naprav ter omrežij na območju Občine Cankova in na območju ureditveno-zazidalnega načrta naselja Cankova. Spremenil se bo samo tekstualni del odloka v delih, ki govorijo o urejanju infrastrukture. Grafični del ostane nespremenjen oziroma se lahko izdelajo dodatne grafične podlage. V spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih aktov se lahko vključijo tudi druge spremembe, ki prvotno niso bile predvidene.
(2) Načrtovalec sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov bo predal pripravljavcu, to je Občini Cankova, štiri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri spremembi določil odloka posebne strokovne podlage niso potrebne. Izdelane so idejne projektne zasnove iz katerih so okvirno razvidne lokacije objektov in naprav ter poteki tras infrastrukturnih objektov.
6. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), (Uradni list RS, št. 108/09) se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov.
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta – odlok
– pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
– javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava
– stališča do podanih pripomb
– priprava predloga akta
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*
– objava odloka v Uradnem listu RS.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska 22, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, Murska Sobota,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
– Zavod za gozdove, Območna enota Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana,
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Območna enota Murska Sobota,
– Občina Cankova,
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje, d.o.o.,
– Komunala, Javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota.
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje; Sektor za CPVO v skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za predmetni akt treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) Drugi udeleženci:
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota,
– T-2, d.o.o.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov zagotovi Občina Cankova.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-06/2012
Cankova, dne 22. maja 2012
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.