Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1714. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova, stran 4281.

Na podlagi 100.b. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09, uradno prečiščeno besedilo – ZSPJS-UPB13), 8. in 9. člena Pravilnika o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 32/07, 16/10 in 7/11) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 11. redni seji dne 22. 5. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova
1. člen
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07, 16/10 in 7/11) se spremeni.
2. člen
Spremeni se 6. člen in se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Cankova je sejnina za udeležbo na seji Občinskega sveta Občine Cankova oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članu Občinskega sveta Občine Cankova pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 4 % vrednosti osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50 % plačila za opravljanje funkcije. Za korespondenčno in izredno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Cankova, ne sme presegati 15 % letne plače župana.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2012
Cankova, dne 22. maja 2012
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.