Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1713. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2012, stran 4279.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDP, 109/08 in 49/09) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07 in 16/10) je Občinski svet Občine Cankova na 11. redni seji dne 22. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2012 (Uradni list RS, št. 14/12) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto       |  V eurih|
|   |                      |  Rebalans|
|   |                      |    2012|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 2.787.017|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.401.588|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.308.590|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.185.820|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   97.004|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   25.766|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |   92.998|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku           |   11.539|
|   |in dohodki od premoženja          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    494|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |    100|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   42.826|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   38.039|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   44.550|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   12.137|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   32.413|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   2.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   2.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.338.879|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  247.121|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.091.758|
|   |in sredstev proračuna EU          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3.040.241|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  594.177|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  238.543|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   39.002|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  300.706|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   2.926|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   13.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  624.982|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   30.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom|  399.689|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   66.312|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  128.981|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.780.455|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.780.455|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   40.627|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |430 Investicijski transferi         |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |   28.000|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   12.627|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –253.224|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |    980|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |    980|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    980|
|   |(750+751+752)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   1.000|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   1.000|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |   1.000|
|   |in naložb                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |    –20|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  249.898|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  249.898|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  249.898|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)            |   19.750|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA               |   19.750|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga        |   19.750|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     |  –23.096|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  230.148|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  253.224|
|   |(VI.+X.-IX.)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   23.096|
|   |NA DAN 31. 12. 2011             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2012 (Uradni list RS, št. 14/12) se spremeni 11. člen in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 249.898 eurov.«
4. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2012 (Urad­ni list RS, št. 14/12) se spremeni 14. člen in se glasi:
»14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2012 zadolži do višine 249.898 eurov.«
5. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
6. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-02/2012
Cankova, dne 22. maja 2012
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.