Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1710. Sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev, stran 4276.

Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije dne 10. 5. 2012 skleneta naslednji:
S P O R A Z U M
o razrešitvi stavkovnih zahtev
s katerim se zaradi uravnoteženja javnih financ dogovorita in sporazumeta o:
I. ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju in o ukrepih glede zaposlovanja javnih uslužbencev;
II. ukrepih na področjih socialne države;
III. ukrepih na področju standardov in normativov javnih storitev v šolstvu, zdravstvu, socialnem varstvu, raziskovanju in javni upravi in uskladitvi javnofinančnih odhodkov za te namene;
IV. plačilu stavke.
I.
Ukrepi na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju in ukrepi glede zaposlovanja javnih uslužbencev
Ukrepi na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju ter ukrepi glede zaposlovanja javnih uslužbencev se realizirajo, kot so opredeljeni v Dogovoru o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ.
II.
Ukrepi na področjih socialne države
– Ukrepi na področju družinske politike (uveljavitev dohodkovnega cenzusa pri pomoči ob rojstvu otroka in dodatku za veliko družino, nižanje dohodkovnega cenzusa pri upravičenosti do otroškega dodatka in zniževanje starševskega nadomestila) so le začasne narave in veljajo za obdobje, ko gospodarska rast ne preseže 2.5%.
– Starševsko nadomestilo se zniža le do višine 90% od osnove, pri čemer starševsko nadomestilo znaša 100% osnove, če osnova ne presega 763 evrov.
– Najdaljše obdobje prejemanja denarnega nadomestila za brezposelne se vrača na prvotnih 25 mesecev, pri čemer znaša višina denarnega nadomestila za prve tri mesece 80%, nadaljnjih 9 mesecev 60% in preostalo obdobje 50% od osnove.
– Ohrani se praznik in dela prost dan 2. maj.
– Za drugega otroka znaša plačilo staršev za vrtec 30% od predvidenega zneska, vrtec za vse nadaljnje otroke je brezplačen.
– Ohranja se višina nadomestila za odsotnost z dela zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni oziroma nege družinskega člana.
– Višina minimalnega dohodka v višini 260 evrov ne ostane zamrznjena do konca leta 2014, temveč se usklajujejo v skladu z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS.
– Starševski dodatek za porodnice študentke in brezposelne mamice se dviga na 55% minimalne plače.
III.
Ukrepi na področju standardov in normativov javnih storitev na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstvu, socialnem varstvu, raziskovanju in javni upravi
Standardi in normativi na področju vzgoje in izobraževanja
Vlada umakne vse spremembe standardov in normativov na področju vzgoje in izobraževanja iz predloga zakona o uravnoteženju javnih financ, vloženega v zakonodajni postopek, in sicer določbe od 53. do vključno 92. člena in od 220. do vključno 235. člena.
Spremembe standardov in normativov na področju vzgoje in izobraževanja se uskladijo s socialnimi partnerji v okviru socialnega sporazuma.
Standardi in normativi za področje vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, raziskovanja in javne uprave, ki ne bodo usklajeni v okviru socialnega sporazuma, bodo predmet nadaljnjega usklajevanja s socialnimi partnerji s ciljem doseči dogovor.
Opredelitev sredstev za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost v rebalansu proračuna za leto 2012
Reprezentativni sindikati s področja znanosti in visokega šolstva se skupaj z vodstvi institucij s tega področja in ministrom za izobraževanje, znanost kulturo in šport usklajujejo o višini sredstev, predvidenih za ti dve dejavnosti v predlogu rebalansa proračuna.
IV.
Plačilo stavke
Stranki tega sporazuma sta soglasni, da se javnim uslužbencem v breme delodajalca izplača nadomestilo plače za dne 18. aprila 2012, ko je potekala splošna stavka javnega sektorja, v višini kot da bi delali. Nadomestilo se izplača pri plači za naslednji mesec po uveljavitvi ZUJF.
Sindikati podpisniki tega sporazuma se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za naknadni zakonodajni referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper ZUJF, razen v primeru kršitve tega sporazuma.
Št. 0100-6/2012/45
Ljubljana, dne 10. maja 2012
EVA 2012-2030-0037
Vlada Republike
Slovenije:
 
Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve
 
Koordinacija
stavkovnih odborov
sindikatov javnega
sektorja:
 
SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE
SLOVENIJE
Jelka Velički l.r.
 
SINDIKAT
VETERINARJEV
SLOVENIJE – PERGAM
Milan Štimec l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V
VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN
RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT
KULTURE SLOVENIJE
Doro Hvalica l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH
ORGANOV SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Radivoj Uroševič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA
VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič
l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V
ZDRAVSTVENI NEGI
SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA
GASILSTVA SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek
l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT
DELAVCEV LJUBLJANSKE
UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic
NI PODPISAL
 
SIFARM -SINDIKAT
FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Dragana Žitnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA
SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka Avguštiner
l.r.
 
SIDIKATI V ZDRAVSTVU
SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SILMES – SINDIKAT
LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA
ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV
PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik
NI PODPISAL
 
SINDIKAT SEVALCEV
SLOVENIJE PERGAM
Gregor Novak l.r.
 
SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL
 
SORS – SINDIKAT
OBČINSKIH REDARJEV
SLOVENIJE
Sonja Kramar l.r.
 
SINDIKAT JAVNIH
USLUŽBENCEV
SLOVENIJE
Marko Belavič
NI PODPISAL