Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1701. Dopolnitev Tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti, stran 4256.

Na podlagi petega in šestega odstavka 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ­ZPUOOD in 23/12 – Odl. US) in 3. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) ter v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje (št. 007-147/2012, z dne 4. 4. 2012) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, sprejema
D O P O L N I T E V T A R I F
nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti
1. člen
V Tarifi nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 93/08) se v 2. členu v 5. točki na koncu pika nadomesti z vejico, za 5. točko pa doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. stečajni postopek nad pravno osebo, ki se je začel zaradi ustavitve postopka prisilne poravnave, 35 EUR.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadomestilo iz 2. točke prejšnjega odstavka se za stečajni postopek nad pravno osebo, ki se je začel zaradi ustavitve postopka prisilne likvidacije, ne zaračuna.«.
2. člen
Ta dopolnitev Tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-40/2008-20
Ljubljana, dne 22. marca 2012
EVA 2012-1611-0066
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tej dopolnitvi tarife s sklepom, št. 42600-5/2012/3 z dne 22. 5. 2012.