Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012

Kazalo

1697. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso, stran 4221.

Na podlagi 3. in 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10), 3. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06), 33. člena Energetskega zakona (EZ) (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10, 4/11) ter 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10, 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 14. seji dne 24. maj 2012 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in pravno podlago za izvajanje gospodarske javne službe v obliki javno-zasebnega partnerstva.
(2) Ta odlok ureja način izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v Osnovni šoli Puconci, njenih podružnicah, pripadajoči večnamenski dvorani in v Spominskem domu Štefana Küzmiča, še posebej pa:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne službe po vrsti in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso ter pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnika,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe.
(3) Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe iz prvega odstavka, tudi koncesijski akt.
2. člen
(javni interes)
(1) Na podlagi prvega odstavka 46. člena Energetskega zakona (EZ) (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10) Občina Puconci ugotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja, dobave toplote in oskrbe s toplo vodo v Osnovni šoli Puconci, v njenih podružnicah, pripadajoči večnamenski športni dvorani (dalje v Osnovni šoli Puconci) ter v Spominskem domu Štefana Küzmiča, s čimer se omogoči okolju prijazno oskrbovanje s toploto in toplo vodo.
(2) Zaradi ekonomske upravičenosti in hitrejše realizacije ciljev, se izvajanje dejavnosti dobave toplote in oskrbe s toplo vodo izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva.
3. člen
(javna služba)
(1) Dejavnost dobave toplote in oskrbe s toplo vodo se skladno s tem odlokom v Osnovni šoli Puconci, podružničnih šolah v Bodoncih in Mačkovcih, v Večnamenski športni dvorani Puconci ter v Spominskem domu Štefana Küzmiča, opravlja kot gospodarska javna služba in obsega:
– upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice,
– priključevanje uporabnika na kotlovnico in
– prenos toplotne energije do uporabnika.
(2) Naloge iz prve alinee prejšnjega odstavka obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnice, razvoj oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja kotlovnice.
(3) Naloga iz druge alinee prvega odstavka tega člena obsega izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za zagotovitev prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.
(4) Naloga iz tretje alinee prvega odstavka tega člena obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo toplotne energije uporabniku.
(5) Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z gospodarsko javno službo neločljivo povezane.
4. člen
(način izvajanja javne službe)
Gospodarska javna služba za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v Osnovni šoli Puconci, podružničnih šolah Bodonci in Mačkovci, v Večnamenski športni dvorani Puconci ter Spominskem domu Štefana Küzmiča (v nadaljevanju: javna služba) se opravlja na podlagi podelitve koncesije osebi zasebnega prava (v nadaljevanju: koncesionar).
5. člen
(obseg opravljanja javne službe)
(1) Javna služba se v Občini Puconci opravlja na objektih Osnovne šole Puconci, ki so namenjeni šolanju ter vzgoji in izobraževanju šolskih in predšolskih otrok, ki stojijo na parc. št. 2036, 2037 in 2038, k.o. Puconci, na objektu OŠ Bodonci, ki stoji na parc. št. 442/3, k.o. Bodonci, na objektu OŠ Mačkovci, ki stoji na parc. št. 735/1, k.o. Mačkovci, na objektu še neizgrajene Večnamenske dvorane OŠ Puconci, katere izgradnja se predvideva na parc. št. 2037, 2038 in 2040, k.o. Puconci in na objektu Spominski dom Štefana Küzmiča, ki se ga uporablja predvsem v kulturno-zgodovinske ter izobraževale namene in ki je zgrajen na parc. št. 1994/2, k.o. Puconci.
(2) Koncedent bo v primeru ugotovitve javnega interesa s spremembo tega odloka razširil obseg opravljanja gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka. V tem primeru se koncesija za izvajanje gospodarske javne službe do poteka koncesijske pogodbe lahko podeli neposredno v izvajanje koncesionarju, ki izvaja koncesijo na območju iz prejšnjega odstavka in je bil izbran na javnem razpisu v skladu s tem odlokom.
6. člen
(uporabnik storitev javne službe)
(1) Uporabnika storitve javne službe sta vzgojno-izobraževalna zavoda, ki skleneta s koncesionarjem ustrezno pogodbo o zagotavljanju dobave toplote iz kotlovnice.
(2) Uporabniki storitve javne službe so lahko tudi drugi subjekti, na katere je prenesena pravica do upravljanja objektov iz prvega odstavka 5. člena tega odloka.
7. člen
(izvajanje upravnih nalog)
Upravne naloge v zvezi s koncesijo po tem odloku opravlja občinska uprava.
II. KONCESIJA
8. člen
(predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, določenem v 3. in 5. členu tega odloka.
(2) V okviru prvega odstavka tega člena koncesionar izvaja javno službo v okviru objektov, ki so oziroma bodo zgrajeni, ter potrebnimi kotlovnicami in napravami, ki jih bo uredil koncesionar sam.
9. člen
(koncedent)
Koncedent za podelitev koncesije po tem odloku je Občina Puconci.
10. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(2) Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– razpolaga z ustreznimi skladišči primernih kapacitet za nemoteno dobavo energenta,
– izkaže za verjetno, da bo zgradil kotlovnico, potrebno omrežje ter vse naprave, ki so potrebni za izvajanje koncesije,
– razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti oziroma jo bo pridobil v roku 6 mesecev od podelitve koncesije, če bo ta potrebna,
– predloži celovit projekt izgradnje toplotnega omrežja za območje izvajanja javne službe in načrt vzdrževanja navedene kotlovnice,
– predloži predlog vgradnje strojnih instalacij in priključitev kotlovnice na omrežje ter načrt vzdrževanja,
– druge pogoje, določene v javnem razpisu.
(3) V javnem razpisu se opredeli, na kakšen način se preverja izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
11. člen
(soglasje)
V okviru svoje pristojnosti izda koncedent pooblastilo koncesionarju za pridobitev vse potrebne dokumentacije, ki jo mora koncesionar pridobiti za začetek izvajanja in v času izvajanja koncesije.
12. člen
(obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
(1) Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih, določenih z zakonom.
(2) Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice, ki sodi v okvir izvajanja javne službe, se sprejmejo skupaj s koncesijsko pogodbo.
13. člen
(vrsta in obseg javne službe)
(1) Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju iz 5. člena tega odloka. Na podlagi te izključne pravice ima koncesionar pravico in dolžnost priključiti na omrežje uporabnike iz 6. člena tega odloka.
(2) Koncesionar pridobi tudi izključno pravico izgradnje kotlovnice in upravljanja s kotlovnico na območju iz 5. člena tega odloka.
14. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
(1) Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije ne sme biti krajši od 15 let. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
(2) Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi, vendar ne več, kot za pet let.
(3) Koncesija se lahko po preteku časa trajanja podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja. Podaljšanje v skladu s tem odstavkom je mogoče tudi po preteku časa, za katerega je podaljšana koncesijska pogodba z aneksom v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora biti sklenjena najmanj eno leto pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob izteku tega roka.
III. IZBIRA KONCESIONARJA
15. člen
(javni razpis)
(1) Koncesija se lahko podeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
(2) Javni razpis se izvede po postopku in vsebini, določeni z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, in zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
16. člen
(merila za izbiro koncesionarja)
(1) Koncesionarja se izbere na podlagi naslednjih meril:
– ponujene višine cene za toplotno energijo,
– drugih meril, ki se opredelijo v javnem razpisu.
(2) Merila se v razpisni dokumentaciji podrobneje opredelijo in ovrednotijo. Določi se tudi način izračuna doseženega števila točk.
17. člen
(obvezne sestavine ponudbe)
Ponudbi za pridobitev koncesije morajo biti priloženi vsi dokumenti, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, zlasti pa:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 10. člena tega odloka,
– dokazila o razpolaganju z zadostno finančno sposobnostjo za investiranje v izgradnjo kotlovnice in vseh ostalih naprav, kot izhaja iz kandidatovega projekta,
– garancija za resnost ponudbe.
18. člen
(strokovna komisija)
Koncedent imenuje petčlansko komisijo za vodenje razpisa, najmanj dva od članov strokovne komisije morata biti strokovnjaka s področja energetskega svetovanja. Glede sestave komisije se uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo splošni upravni postopek, ki se nanašajo na izločitev uradne osebe.
19. člen
(podelitev koncesije)
(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v upravnem postopku. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi pristojni upravni organ predlog komisije, imenovane na podlagi 18. člena tega odloka.
(2) V postopku na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
20. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE KOTLOVNICE
21. člen
(objekti in naprave za izvajanje javne službe)
(1) Koncesionar je dolžan v objektu, ki ga določi koncedent, zgraditi kotlovnico s pripadajočimi napravami, ki so potrebne za kvalitetno izvajanje javne službe v obsegu iz 3. in 5. člena tega odloka. Obseg obveznosti in način financiranja izgradnje kotlovnice in naprav se določi v koncesijski pogodbi.
(2) Kotlovnica in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih zgradi koncesionar, so v lasti koncesionarja.
(3) Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar sorazmernost med tehnično izpopolnjenostjo določenega elementa ter stroški njegove uporabe. Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji kotlovnice in naprav pa je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja kotlovnice.
(4) Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj za izgradnjo kotlovnice in naprav, pripravi koncesionar in jo predloži koncedentu v potrditev.
(5) V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je koncedent dolžan sodelovati s koncesionarjem v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
22. člen
(vzdrževanje in preskušanje kotlovnice in naprav)
(1) Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za vzdrževanje kotlovnice in naprav in z njimi povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje javne službe.
(2) Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se pojavijo na kotlovnici in napravah.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
23. člen
(uporaba storitev javne službe)
(1) Z uporabnikom je koncesionar dolžan skleniti ustrezno pogodbo o dobavi toplote.
(2) V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju ustrezno ravnanje.
(3) Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o dobavi toplote urejajo splošni pogoji.
VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE
24. člen
(prenos objektov in naprav)
Koncedent prenese skladno z določili koncesijske pogodbe koncesionarju v uporabo vse že zgrajene objekte in naprave, ki so potrebne za postavitev kotlovnice in naprav oziroma ki predstavljajo del kotlovnice in naprav.
Koncesionar izvede celotno investicijo in krije celotne stroške obratovanja in vzdrževanja kotlovnice ter njenih naprav v času trajanja koncesijske pogodbe.
25. člen
(poslovanje koncesionarja)
(1) Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi računovodstvo, ki je ločeno od ostalih dejavnosti koncesionarja,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to zahteva zakonodaja.
(2) Za obveznosti koncesionarja občina odgovarja le v primeru, da je koncesionar v večinski lasti občine.
26. člen
(financiranje)
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja.
27. člen
(plačilo za dobavljeno toploto)
(1) Uporabnik plačuje stroške dobavljene toplote. Dobavljena toplota se obračunava na podlagi koncesijske pogodbe.
(2) Cena za dobavljeno toploto se usklajuje enkrat letno glede na gibanje cene uporabljenega energenta. Podrobneje se usklajevanje cene določi s koncesijsko pogodbo.
28. člen
(koncesijska dajatev)
Koncesionar ni dolžan plačevati koncesijske dajatve koncedentu.
29. člen
(zavarovanje)
Koncesionar se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo kot dober gospodar sklenil z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture, naprav in rizikov, povezanih z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet te koncesije.
VII. PRENEHANJE KONCESIJE
30. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije,
– v primeru stečaja koncesionarja.
(2) Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
31. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne službe za več kot 2 dni, oziroma za več kot 5 dni skupaj v koledarskem letu,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja kotlovnice in naprav po izključni krivdi koncesionarja,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s 25. členom tega odloka,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s toploto prenehajo izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alineje prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.
(3) V primeru iz sedme alineje prvega odstavka tega člena je mogoče odvzeti koncesijo z odpovednim rokom 6 mesecev. Koncedent prevzame naprave, potrebne za izvajanje koncesije, v skladu z določbami tega odloka, ki urejajo odkup koncesije.
(4) V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
32. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja javne službe.
(2) Podrobnejša vprašanja odkupa iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko pogodbo.
(3) Odkup koncesije je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
33. člen
(prenos koncesije)
(1) Opravljanje javne službe lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo v soglasju s koncedentom.
(2) Opravljanje javne službe lahko koncedent v času trajanja koncesijske pogodbe prenese na drugo osebo samo v soglasju s koncesionarjem.
(3) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovorijo primeri, ko je prenos opravljanja javne službe dovoljen brez soglasja druge stranke, in obseg, v katerem se ta prenos lahko opravi.
34. člen
(lastništvo naprav po prenehanju)
Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v času izvajanja koncesije, preidejo s prenehanjem koncesijske pogodbe v last koncedenta.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in občinski svet.
(2) Župan je o aktivnostih, povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva dolžan poročati občinskemu svetu enkrat letno.
36. člen
(uporaba objektov)
Način in obseg uporabe objekta, v katerem se namesti kotlovnica in vse naprave, se opredelita v koncesijski pogodbi.
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2012
Puconci, dne 24. maja 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost