Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012

Kazalo

1694. Sklep o določitvi plačil predstavnikov ustanovitelja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., stran 4219.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o določitvi plačil predstavnikov ustanovitelja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Št. 014-13/2012
Koper, dne 30. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 26. aprila 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi plačil predstavnikov ustanovitelja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
1. člen
S tem sklepom se določa način določitve plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v organih Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., če z zakonom ni določeno drugače.
2. člen
Plačila predstavnikov ustanovitelja v organih javnega podjetja se določijo na naslednji način:
– predsedniku nadzornega sveta se določi mesečno plačilo v višini 8 % plače župana;
– namestniku predsednika nadzornega sveta se za prisotnost na seji določi sejnina v višini 5 % plače župana;
– članom nadzornega sveta pa se za prisotnost na seji določi sejnina v višini 3 % plače župana.
Sejnine za korespondenčne seje se ne izplačujejo.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o merilih za določitev plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l. (Uradni list RS, št. 16/07).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-13/2012
Koper, dne 26. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulla determinazione degli emolumenti dei rappresentanti del fondatore dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l.
N. 014-13/2012
Capodistria, 30 aprile 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 26 aprile 2012, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sulla determinazione degli emolumenti dei rappresentanti del fondatore dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l.
Articolo 1
Con la presente delibera sono definiti i criteri per la determinazione degli emolumenti spettanti a titolo di compenso ai rappresentanti del fondatore negli organi dell’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
Articolo 2
Gli emolumenti dei rappresentanti del fondatore negli organi dell’azienda pubblica sono i seguenti:
– al presidente del consiglio di controllo spetta un compenso mensile pari all’8 % del salario del sindaco;
– al sostituto del presidente del consiglio di controllo spetta un’indennità di presenza alle sedute pari all’5 % del salario del sindaco;
– ai membri del consiglio di controllo della Komunala Koper spetta un’indennità di presenza alle sedute pari al 3 % del salario del sindaco.
Le indennità di presenza alle sedute non vengono corrisposte per le sessioni per corrispondenza.
Articolo 3
Con l’entrata in vigore della presente delibera cessa di valere la Delibera sui criteri per la determinazione dello stipendio del direttore e degli emolumenti dei rappresentanti del fondatore dell’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l.
Articolo 4
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 014-13/2012
Capodistria, 26 aprile 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost