Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012

Kazalo

1692. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., stran 4213.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Št. 014-14/2012
Koper, dne 30. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 in 100/11 – sklep US), 20. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradni objave št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 26. aprila 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
1. člen
Besedilo prvega odstavka 4. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002 in Uradni list RS, št. 74/05 in 84/06) se spremeni, tako da se glasi:
»Javno podjetje opravlja dejavnosti iz tega člena na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanovitelja in drugi predpisi. Dejavnosti javnega podjetja so v skladu s predpisom, ki ureja in določa standardno klasifikacijo dejavnosti naslednje:
01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
01.300 Razmnoževanje rastlin
01.640 Obdelava semen
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
01.230 Gojenje citrusov
01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
10.410 Proizvodnja olja in maščob
01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.630 Priprava pridelkov
01.640 Obdelava semen
02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
01.640 Obdelava semen
01.630 Priprava pridelkov
01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
02.200 Sečnja
02.400 Storitve za gozdarstvo
23.700 Obdelava naravnega kamna
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
20.510 Proizvodnja razstreliv
15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.110 Rušenje objektov
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
43.990 Druga specializirana gradbena dela
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
42.130 Gradnja mostov in predorov
43.990 Druga specializirana gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
42.110 Gradnja cest
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.910 Gradnja vodnih objektov
43.990 Druga specializirana gradbena dela
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
43.990 Druga specializirana gradbena dela
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.420 Selitvena dejavnost
49.410 Cestni tovorni promet
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
64.920 Drugo kreditiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
63.990 Drugo informiranje
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
93.291 Dejavnost marin
01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
96.030 Pogrebna dejavnost«.
2. člen
Besedilo tretjega odstavka 17. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in pogoje določene z aktom o sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja.«
Četrti odstavek se črta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-14/2012
Koper, dne 26. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche al Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
N. 014-14/2012
Capodistria, 30 aprile 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 25 e 28 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11), per effetto dell’articolo 473 della Legge sulle società commerciali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 65/09 – testo unico ufficiale, 33/11, 91/11 e 100/11 – delibera della CC), visti gli articoli 20 e 61 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09 e 51/10) e in ottemperanza all’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 26 aprile 2012, ha accolto il seguente
D E C R E T O
sulle modifiche al Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Articolo 1
Il testo dell’articolo 4, primo comma, del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. (Bollettino ufficiale, n. 53/2002 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 74/05 e 84/06), è modificato e recita come segue:
»L’azienda pubblica svolge le attività di seguito elencate, secondo i modi ed alle condizioni stabilite dalla legge, dai decreti del fondatore e da altra normativa. In armonia con la normativa che disciplina la classificazione standardizzata delle attività, l’azienda pubblica svolge i seguenti servizi:
01.110 Coltivazione di cereali (eccetto riso), legumi e semi oleosi
01.130 Coltivazione di ortaggi, meloni, radici e tuberi
01.190 Coltivazione di piante e altre piante annuali
01.250 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio
02.300 Raccolta di prodotti boschivi non legnosi
01.300 Riproduzione delle piante
01.640 Lavorazione delle sementi
02.100 Selvicoltura ed altri servizi connessi alle attività forestali
01.280 Coltivazione di piante medicinali, aromatiche e spezie
01.220 Coltivazione di frutta tropicale e subtropicale
01.230 Coltivazione di agrumi
01.240 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.250 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio
01.260 Coltivazione di frutta oleosa
10.410 Fabbricazione di oli e grassi
01.280 Coltivazione di piante medicinali, aromatiche e spezie
01.630 Preparazione del raccolto
01.640 Lavorazione delle sementi
02.300 Raccolta di prodotti boschivi non legnosi
01.270 Coltivazione di piante destinate alla preparazione di bevande
81.300 Sistemazione e manutenzione di superfici verdi e dell’ambiente
01.610 Servizi attinenti alla coltura delle piante
10.390 Altre lavorazioni e conservazioni della frutta e della verdura
01.640 Lavorazione delle sementi
01.630 Preparazione del raccolto
01.290 Coltivazione di altre colture permanenti
02.100 Selvicoltura ed altri servizi connessi alle attività forestali
16.100 Taglio, piallatura e trattamento del legno
02.300 Raccolta di prodotti boschivi non legnosi
02.200 Abbattimento di alberi
02.400 Servizi connessi alla selvicoltura
23.700 Lavorazione della pietra naturale
16.290 Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e vimini
22.290 Fabbricazione di altri prodotti creati con materie plastiche
30.920 Fabbricazione di biciclette e di sedie a rotelle
17.200 Fabbricazione di altri prodotti di carta e cartone
20.510 Fabbricazione di esplosivi
15.120 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
22.230 Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia
25.990 Fabbricazione di altri articoli in metallo non classificabili altrimenti
28.990 Fabbricazione di macchine di altro impiego specifico
32.990 Altre industrie manifatturiere non classificabili altrimenti
13.990 Fabbricazione di altri articoli tessili non classificabili altrimenti
22.190 Fabbricazione di altri articoli in gomma
38.320 Recupero di materie prime secondarie dai rifiuti e residui
43.120 Preparazione del cantiere edile
43.110 Demolizione delle costruzioni
43.130 Trivellazione e sondaggi finalizzati all’indagine conoscitiva
41.200 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.210 Costruzione di infrastrutture destinate al gas e ai liquidi
42.120 Costruzione di ferrovie e metropolitane
43.990 Altri lavori edili specializzati
42.220 Costruzione di infrastrutture destinate all’elettricità ed alle telecomunicazioni
42.990 Costruzione di altre opere di ingegneria civile
42.130 Costruzione di ponti e gallerie
43.990 Altri lavori edili specializzati
43.910 Costruzione di tetti ed altre coperture
42.110 Costruzione di strade
42.990 Costruzione di altre opere di ingegneria civile
42.120 Costruzione di ferrovie e metropolitane
41.200 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.910 Opere idrauliche
43.990 Altri lavori edili specializzati
42.210 Costruzione di infrastrutture destinate al gas e ai liquidi
42.210 Costruzione di infrastrutture destinate al gas e ai liquidi
43.990 Altri lavori edili specializzati
80.200 Sorveglianza del funzionamento dei sistemi di sicurezza
43.290 Altre opere di impiantistica nelle costruzioni
43.220 Installazione di impianti idraulici, del gas e del riscaldamento
43.210 Installazione di impianti elettrici
43.290 Altre opere di impiantistica nelle costruzioni
43.220 Installazione di impianti idraulici, del gas e del riscaldamento
43.290 Altre opere di impiantistica nelle costruzioni
43.210 Installazione di impianti elettrici
43.310 Opere di intonacatura e stuccatura
43.320 Opere di carpenteria
43.330 Rivestimento dei pavimenti e delle pareti
43.341 Opere di invetriatura
43.342 Opere di intonacatura
43.990 Altri lavori edili specializzati
43.390 Altri lavori di finitura
43.990 Altri lavori edili specializzati
45.200 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
52.210 Altri servizi complementari attinenti al trasporto terrestre
45.310 Commercio all’ingrosso di pezzi di ricambio ed accessori per autoveicoli
45.320 Commercio al dettaglio di pezzi di ricambio ed accessori per autoveicoli
45.310 Commercio all’ingrosso di pezzi di ricambio ed accessori per autoveicoli
46.140 Intermediazione nel commercio di macchinari, attrezzature industriali, navi, aeroplani
46.220 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
46.730 Commercio all’ingrosso della legna, del materiale edile e sanitari
46.770 Commercio all’ingrosso di rifiuti e residui
46.610 Commercio all’ingrosso di macchine ed attrezzature agricole
47.190 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.590 Commercio al dettaglio di mobili, lampade ed altri articoli per uso domestico non classificabili altrimenti in esercizi specializzati
47.530 Commercio al dettaglio di tappeti, rivestimenti murali e pavimentazione in esercizi specializzati
47.520 Commercio al dettaglio di materiali edili, ferramenta, vernici e vetro in esercizi specializzati
47.761 Commercio al dettaglio nelle fiorerie
47.762 Commercio al dettaglio di attrezzi da giardinaggio ed animali domestici in esercizi specializzati
47.781 Commercio al dettaglio di occhiali in esercizi specializzati
47.789 Altro commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.530 Commercio al dettaglio di tappeti, rivestimenti murali e pavimentazione in esercizi specializzati
47.420 Commercio al dettaglio di apparecchiature di telecomunicazione in esercizi specializzati
47.410 Commercio al dettaglio di dispositivi informatici e programmi in esercizi specializzati
47.590 Commercio al dettaglio di mobili, lampade ed altri articoli per uso domestico non classificabili altrimenti in esercizi specializzati
47.820 Commercio al dettaglio ai mercati e sulle bancarelle di prodotti tessili, vestiario e calzature
47.810 Commercio al dettaglio ai mercati e sulle bancarelle di alimenti, bevande e prodotti del tabacco
47.890 Commercio al dettaglio ai mercati e sulle bancarelle con altra merce
47.790 Commercio al dettaglio di merce usata
47.910 Commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet
47.990 Altro commercio al dettaglio fuori dai negozi, dalle bancarelle e dai mercati
49.391 Trasporto extraurbano terrestre di passeggeri e altro tipo di trasporto terrestre di passeggeri
49.420 Servizi di trasloco
49.410 Trasporto merci su strada
52.100 Servizi di magazzino
52.210 Altre attività complementari nel trasporto terrestre
85.320 Istruzione secondaria professionale e tecnica
52.220 Altre attività complementari nel trasporto marittimo
64.990 Altre attività attinenti ai servizi finanziari non classificabili altrimenti, esclusi i servizi di assicurazione e di fondi pensionistici
64.920 Altre attività creditizie
68.200 Affitto e gestione di immobili propri o in locazione
81.100 Attività combinata dei servizi di supporto
68.320 Amministrazione di immobili contro pagamento o su contratto
77.310 Noleggio e leasing di macchine ed attrezzature agricole
77.390 Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali non classificabili altrimenti
77.320 Noleggio e leasing di macchine ed attrezzature edili
77.330 Noleggio e leasing di attrezzature d’ufficio ed informatiche
77.390 Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali non classificabili altrimenti
71.112 Progettazione architettonica paesaggistica, urbanistica e di altro tipo
71.129 Altra progettazione e consulenza tecnica
71.111 Progettazione architettonica
71.129 Altra progettazione e consulenza tecnica
71.200 Analisi e collaudi tecnici
73.120 Servizi di rappresentanza di spazi pubblicitari
73.110 Attività di agenzie pubblicitarie
81.210 Pulizia generale degli edifici
81.290 Pulizia delle strade ed altri tipi di pulizia
81.220 Altri servizi di pulizia degli edifici e di impianti ed attrezzature industriali
83.300 Allestimento di mostre, fiere e convegni
74.100 Servizi di design, decorazione ed allestimento
59.200 Registrazioni ed emissioni sonore e musicali
63.990 Altre forme di informazione
82.990 Altre attività amministrative e gestionali complementari non classificabili altrimenti
77.400 Leasing di proprietà intellettuale, ad eccezione delle opere protette da copyright
82.910 Attività delle agenzie di recupero crediti
74.900 Altre attività tecniche e professionali non classificabili altrimenti
85.510 Istruzione e formazione nell’ambito dello sport e dell’attività ricreativa
85.590 Altri servizi di istruzione e formazione non classificabili altrimenti
85.320 Istruzione secondaria professionale e tecnica
37.000 Smaltimento dei reflui
38.110 Raccolta e rimozione dei reflui non pericolosi
38.210 Smaltimento dei rifiuti non pericolosi
38.120 Raccolta e rimozione dei rifiuti non pericolosi
38.220 Smaltimento dei rifiuti non pericolosi
39.000 Attività di decontaminazione dell’ambiente e altri servizi di smaltimento dei rifiuti
81.290 Pulizia delle strade ed altri tipi di pulizia
38.111 Raccolta e rimozione dei reflui non pericolosi
93.291 Attività delle marine
01.620 Attività di supporto all’allevamento di animali, esclusi i servizi veterinari
93.299 Altre attività relative al tempo libero non classificabili altrimenti
79.000 Prenotazioni ed altre attività attinenti ai viaggi
78.100 Attività nel settore dell’occupazione
96.030 Servizi funebri«.
Articolo 2
Il testo dell’articolo 17, terzo comma, è modificato e recita come segue:
»La carica di direttore può essere svolta da colui che adempie le condizioni generali definite dalla legge e dall’atto di sistematizzazione dei posti di lavoro dell’azienda pubblica.«
Il quarto comma è depennato.
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 014-14/2012
Capodistria, 26 aprile 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost