Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012

Kazalo

1689. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011, stran 4212.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12) ter 101. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet na 10. seji dne 16. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
-------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki             5.109.178.97
II.   Skupaj odhodki              5.059.291.33
III.  Presežek prihodkov nad odhodki       49.887.64
-------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev           0.00
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                     0.00
VI.   Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev          0.00
-------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje proračuna              0.00
VIII.  Odplačila dolga               86.946.55
IX.   Sprememba stanja sredstev na računu    –37.058.91
X.   Neto zadolževanje             –86.946.55
XI.   Neto financiranje             –49.887.64
XII.  Stanje sredstev na računih na dan 31.
    12. 2011                 –256.994,25
    Sredstva rezerv:
    prenos sredstev rezerv iz preteklih
    let                     6.397,76
    prihodki rezerv leta 2011          51.091,78
    odhodki rezerv leta 2011          44.299,40
    presežek sredstev rezerv za prenos v
    leto 2012                  13.190,14
-------------------------------------------------------------
3. člen
Primanjkljaj sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012.
Presežek sredstev rezerv proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v rezerve proračuna za leto 2012.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-0002/2012-1
Dol pri Ljubljani, dne 18. maja 2012
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost