Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012

Kazalo

1688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice, stran 4212.

Na podlagi 74., 82. in 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 15 redni seji dne 14. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
1. člen
V Odloku o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 18/11) se v prvem odstavku 19. člena doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– za priključitve obstoječih objektov na javno infrastrukturo, ki je bila zgrajena s strani uporabnikov in predana občini v upravljanje.«
V 19. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določila tretje alineje prvega odstavka se za priključitve obstoječih objektov na javno infrastrukturo, ki je bila zgrajena s strani uporabnikov in predana občini v upravljanje obračuna priključitev na primarno omrežje.«
2. člen
V 20. členu se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavki, ki se glasijo:
»(4) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Na podlagi predloga zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim plačilom v največ 6 obrokih. Kolikor dolžnik zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma pred priključitvijo na komunalno opremo.
(5) V primeru, da odmerjeni komunalni prispevek znaša 1000 € ali več, lahko izjemoma zavezanec del komunalnega prispevka, kolikor mu je bilo plačilo v več zaporednih obrokih s strani občine odobreno, plača tudi po izdaji gradbenega dovoljenja oziroma po priključitvi na komunalno opremo. Vendar mora v tem primeru zavezanec prej plačati vsaj en obrok, poleg tega pa mora predhodno zagotoviti ustrezno zavarovanje plačila v obliki bančne garancije ali hipoteke na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Vse stroške zavarovanja plačila, vključno z vpisom hipoteke v zemljiško knjigo, plača zavezanec.
(6) V primeru, da znaša odmerjeni komunalni prispevek manj kot 1000 € in je bilo na podlagi vloge zavezanca s strani občine odobreno plačilo na obroke, se lahko izjemoma del komunalnega prispevka, odmerjenega za priključitev na komunalno opremo plača tudi naknadno (po priključitvi), brez ustreznega zavarovanja plačila le v primeru, ko gre za socialno ogroženo fizično osebo, kar občina ugotovi z mnenjem Centra za socialno delo po kriterijih za dodelitev denarne socialne pomoči.«
3. člen
Za 23. členom se doda novi 23.a člen, ki se glasi:
»Lastniki obstoječih objektov, ki se v roku 6 mesecev od uveljavitve sprememb tega odloka priključujejo na obstoječe kanalizacijsko omrežje, so upravičeni do oprostitve 50 % plačila komunalnega prispevka.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2010
Brežice, dne 14. maja 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost