Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012

Kazalo

1686. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, stran 4208.

Na podlagi 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS in 87/11), prvega odstavka 22. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) in v skladu s prvim odstavkom 21. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09 in 30/11) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na svoji 37. redni seji dne 18. 4. 2012 sprejel naslednji
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilniku o kartici zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 89/08, 12/09 in 91/09) se v 2. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– KZZ je javna listina, s katero imetnik uveljavlja pravice iz zdravstvenega zavarovanja;«.
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– rezervna PK je dokument, ki ga imetnik uporablja, kadar se PK okvari ali jo imetnik izgubi, blokira ipd.;«.
Dosedanje tretja do dvanajsta alinea postanejo četrta do trinajsta alinea.
Dosedanja četrta alinea se črta.
V novi enajsti alinei se za besedama »zunanjost KZZ« dodata besedi »in PK«.
2. člen
V 4. členu se besedilo »off-line in« črta.
3. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na podlagi pogodbe med Zavodom in zavarovalnico, ki izvaja prostovoljna zdravstvena zavarovanja, se KZZ lahko uporablja tudi za dostop do podatkovnih zbirk prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v skladu s pooblastili za branje in zapisovanje podatkov v on-line sistemu.«.
4. člen
V 6. členu se za besedo »osebe« doda besedilo »in drugih podatkov v zalednem sistemu«.
5. člen
V 7. členu se besedilo »v desnem zgornjem kotu« črta.
6. člen
Prvi in drugi odstavek 9. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) V mikroprocesor KZZ so vpisani podatki o zavarovani osebi, ki so prosto dostopni z uporabo ustrezne informacijske tehnologije:
– identifikacijska številka (ZZZS številka),
– številka izvoda KZZ,
– ime in priimek,
– rojstni datum,
– spol.
(2) Imetnikom PK so v on-line sistemu v skladu s pooblastili dostopni naslednji podatki o zavarovani osebi in njenih zdravstvenih zavarovanjih:
a) osnovni osebni podatki:
– identifikacijska številka (ZZZS številka),
– ime in priimek,
– rojstni datum,
– spol,
– državljanstvo,
– naslov (stalni in/ali začasni);
b) podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: OZZ):
– urejenost OZZ in obseg kritja OZZ,
– o zavezancu za prispevek (registrska številka zavezanca za prispevek, naziv zavezanca za prispevek, naslov zavezanca za prispevek),
– vrsta plačnika prispevkov,
– pravice iz OZZ (do medicinsko-tehničnih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: MTP), kritja potnih stroškov, nadomestil …);
c) podatki o izbranih osebnih zdravnikih (splošnem, pediatru, zobozdravniku, ginekologu):
– o izvajalcu (IVZ šifra izvajalca, naziv izvajalca, naslov izvajalca, naslov izvajalca),
– o zdravniku (šifra skupine dejavnosti zdravnika, šifra dejavnosti zdravnika, IVZ šifra zdravnika,ime in priimek zdravnika),
– datum izbire zdravnika,
– datum prekinitve izbire zdravnika;
d) podatki o opazovanju nosečnosti:
– šifra oznake nosečnosti,
– datum prvega obiska,
– datum predvidenega poroda,
– zaporedna številka nosečnosti,
– datum opazovanja nosečnosti;
e) podatki o izdanih in izposojenih MTP:
– o naročilnici (šifra vrste naročilnice za MTP, številka izdane naročilnice, šifra vrste MTP, opis vrste MTP, opis posebnosti predpisanega MTP, predpisana količina, predpisano obdobje),
– o izdanem MTP (izdana količina, obdobje izdaje, garancijska doba,datum izdaje naročilnice, datum izdaje oziroma izposoje, datum vračila, odobrena cena),
– o dobavitelju (ZZZS številka dobavitelja, naziv dobavitelja),
– o predpisovalcu MTP (IVZ šifra dejavnosti predpisovalca, IVZ izvajalca predpisovalca, naziv izvajalca predpisovalca, IVZ šifra zdravnika, ime in priimek zdravnika);
f) podatki o opravljenih postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo:
– IVZ šifra izvajalca,
– naziv izvajalca,
– IVZ šifra zdravnika,
– ime in priimek zdravnika,
– datum opravljenega postopka;
g) podatki o zdravilih, izdanih na zeleni recept:
– o zdravilu (šifra izdanega zdravila, naziv zdravila, količina zdravila, šifra osnovne enote zdravila),
– datum in čas izdaje zdravila,
– razlog izdaje zdravila,
– o zdravniku predpisovalcu (IVZ šifra zdravnika iz receptnega obrazca, ime in priimek zdravnika iz receptnega obrazca, šifra izvajalca BPI predpisovalca iz receptnega obrazca, naziv izvajalca predpisovalca iz receptnega obrazca),
– o izdajatelju zdravila (ZZZS številka lekarne, BPI šifra lekarne, naziv lekarne),
– šifra obnovljivosti recepta;
h) podatki o opredelitvi osebe za posmrtno darovanje organov in tkiv za presaditev:
– opredelitev osebe,
– datum opredelitve,
– datum in čas smrti;
i) podatki o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju:
– številka police,
– vrsta zavarovanja,
– veljavnost zavarovanj.«.
7. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »IV. IZDAJA IN VELJAVNOST KZZ«.
8. člen
Drugi odstavek 11. člena se črta.
9. člen
13. člen se črta.
10. člen
Besedilo16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»KZZ, ki jo je treba nadomestiti z novo in ni bila vrnjena, Zavod uvrsti na seznam neveljavnih KZZ.«.
11. člen
V 17. členu se četrta alinea črta.
12. člen
V. poglavje »V. PODATKI O PROSTOVOLJNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU« in 18. člen se črtata.
13. člen
Naslov VI. poglavja in 19. do 21. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»VI. OBLIKA IN VSEBINA PK
19. člen
PK je pravokotne oblike, dolžine 85,6 mm in širine 54 mm, z reliefno oznako za slepe in ima mikroprocesor.
20. člen
(1) Na sprednji strani PK so vpisani naslednji vidni podatki:
– oznaka, da gre za PK,
– šifra izdajatelja PK,
– ZZZS številka imetnika PK,
– številka izvoda PK,
– ime in priimek imetnika PK.
(2) Na hrbtni strani PK so izpisani napotki o načinu ravnanja z njo, opozorilo o prepovedi zlorabe PK in druga obvestila.
21. člen
(1) V mikroprocesorju PK so vpisani naslednji podatki:
– ZZZS številka imetnika PK,
– številka izvoda PK,
– ime in priimek imetnika PK.
(2) V mikroprocesorju PK je poleg podatkov iz prejšnjega odstavka zapisano digitalno potrdilo. Na PK zdravnikov in farmacevtov je zapisano tudi kvalificirano digitalno potrdilo (v nadaljnjem besedilu: KDP).
(3) V potrdilih iz prejšnjega odstavka so zapisani naslednji podatki:
– ZZZS številka imetnika PK,
– številka izvoda PK,
– ime in priimek imetnika PK,
– rojstni datum imetnika PK,
– spol imetnika PK,
– davčna številka imetnika PK (samo v KDP),
– šifra izdajatelja PK.
(4) Podatki iz prejšnjega odstavka so v potrdilih zapisani v standardni obliki in so prosto dostopni s pomočjo uporabe ustrezne informacijske tehnologije.
(5) PK in na njej zapisana digitalna potrdila so veljavna pet let od dneva personalizacije.«.
14. člen
Za 21. členom se doda novi 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
Določbe glede oblike in vsebine PK iz 19., 20. in 21. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za rezervno PK, pri čemer je na sprednji strani rezervne PK poleg podatkov iz 20. člena tega pravilnika navedeno tudi besedilo »REZERVNA KARTICA«, na njej pa ni zapisano KDP za zdravnike in farmacevte.«
15. člen
Za 21.a členom se doda novo poglavje »VI.a IZDAJA IN VELJAVNOST PK«, 22. do 26. člen pa se spremenijo tako, da se glasijo:
»22. člen
(1) Za izdajo PK se uporabljajo podatki iz evidenc Zavoda.
(2) Zavod izda PK na podlagi skupne prijave imetnika PK in njegovega delodajalca.
(3) Imetniki PK so zdravstveno osebje izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so pogodbeni partnerji Zavoda, pooblaščeni delavci zavarovalnic za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki so pogodbeni partnerji Zavoda, delavci drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in drugi pooblaščeni delavci.
23. člen
(1) Imetnik PK je odgovoren za svojo PK. Ta odgovornost vključuje:
– navedbo pravilnih osebnih podatkov pri vložitvi prijave za PK,
– sporočanje sprememb podatkov o imetniku PK v osmih dneh po nastanku spremembe,
– sporočanje uničenja ali izgube PK v osmih dneh od nastanka dogodka,
– preklic PK in digitalnih potrdil v primeru zlorabe, prekinitve zaposlitve ali smrti imetnika PK,
– vračilo PK v primeru spremembe vidnih podatkov, blokirane ali uničene PK.
(2) Imetnik PK s KDP sprejema tudi vse odgovornosti, ki jih v zvezi z uporabo KDP določa politika overitelja, ki je izdal KDP.
(3) PK lahko uporablja le imetnik PK, na čigar ime se glasi. Uporaba PK je mogoča z osebnim geslom – PIN, ki je znan le imetniku PK.
24. člen
(1) Zavod izda imetniku PK na njegovo zahtevo novo PK, če:
– se spremeni katerikoli podatek iz prvega odstavka 20. člena tega pravilnika,
– imetnik PK izgubi ali kako drugače ostane brez nje,
– je PK okvarjena ali poškodovana tako, da njena uporaba ni več mogoča.
(2) Zavod izda imetniku PK novo PK tudi, ko je poteklo pet let od dneva personalizacije PK.
(3) Stroške za izdajo prve PK krije Zavod. Stroške izdaje nove PK zaradi poškodovanja iz malomarnosti oziroma izgube krije imetnik PK. Cena PK se določi s cenikom listin Zavoda.
(4) PK, ki jo je treba nadomestiti z novo in ni bila vrnjena, Zavod uvrsti na seznam neveljavnih PK.
25. člen
(1) Delodajalec imetnika PK je pooblaščen, da imetniku PK podeli ustrezna pooblastila, ki mu omogočajo dostop do tistih podatkov, ki jih pri svojem delu lahko uporablja.
(2) Vsak imetnik PK ima glede na svojo vlogo v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja natančno opredeljena pooblastila za delo v tem sistemu.
(3) Imetnik PK lahko glede na svoja pooblastila dostopa do posameznih sklopov podatkov zavarovane osebe ali te podatke zapisuje v on-line sistem.
(4) Seznam pooblastil za branje in zapisovanje podatkov v sistemu on-line po skupinah imetnikov PK je v Prilogi tega pravilnika.
(5) Delodajalec je odgovoren za postopke v zvezi z dodeljevanjem in odvzemom pooblastil imetniku PK, in sicer:
– jamči za pravilnost podatkov o pooblastilih (dodeljevanje in odvzem pooblastil),
– po izdaji PK Zavodu v osmih dneh sporoči vsako spremembo pooblastil (dodeljevanje in odvzem),
– imetnika PK seznani s pogoji uporabe PK.
26. člen
Zavod o vsaki izdani PK vodi evidenco s podatki o:
– vloženih dokumentih za pridobitev PK,
– številki izvoda PK,
– personalizaciji PK in distribuciji PK imetniku,
– statusih v življenjskem ciklusu PK, datumih in vzrokih za nastanek statusov,
– digitalnih potrdilih na PK in njihovi veljavnosti,
– podeljenih in odvzetih pooblastilih.«.
16. člen
Priloga 1 se črta, Priloga 2 pa postane edina priloga pravilnika.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-5/2012-DI/7
Ljubljana, dne 18. aprila 2012
EVA 2011-2711-0011
Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Tatjana Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost