Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012

Kazalo

1685. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 1. točke 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola, stran 4208.

Številka: U-I-58/12-7
Datum: 10. 5. 2012
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti na zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 10. maja 2012
s k l e n i l o:
Izvrševanje 1. točke 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 12/03) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Vlada je vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. točke 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola (v nadaljevanju Odlok). Navaja, da je Občina Izola (v nadaljevanju Občina) z izpodbijanim prostorskim aktom omogočila gradnjo na zemljiščih, ki so v občinskem planskem aktu namenjena kmetijstvu. To naj bi bilo v neskladju z drugim odstavkom 72. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – ZPNačrt) in 153. členom Ustave. Vlada predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijano določbo odpravi. Hkrati predlaga, naj do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži njeno izvrševanje. Predlog za zadržanje izvrševanja utemeljuje z zatrjevanjem, da bi lahko v primeru izdaje gradbenih dovoljenj na teh zemljiščih prišlo do težko popravljivih posledic oziroma težko izvedljive sanacije teh zemljišč.
2. Občina na predlog za začasno zadržanje izpodbijane določbe Odloka ni odgovorila. Poslala pa je odgovor na zahtevo, iz katerega izhaja, da je bilo na podlagi izpodbijane določbe izdanih že več pravnomočnih gradbenih dovoljenj za kmetije, turistične kmetije in gospodarska poslopja. Zato nasprotuje odpravi izpodbijane določbe.
3. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki nastajajo z nadaljnjim izvrševanjem izpodbijane določbe (izdajo gradbenih dovoljenj), hujše od posledic, ki jih lahko povzroči začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe Odloka. Če bi se trditve predlagateljice izkazale za utemeljene, bi lahko nastale težko popravljive škodljive posledice na kmetijskih zemljiščih, za katera Ustava v drugem odstavku 71. člena zagotavlja posebno varstvo. Če zatrjevana protiustavnost ne bo ugotovljena, pa bo na drugi strani to le začasno zaustavilo načrtovane posege v prostor.
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost