Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1647. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta HUV-1, stran 4109.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta HUV-1
1. člen
Ocena stanja, razlogi in namen priprave podrobnega načrta
(1) Območje urejanja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom HUV-1 (v nadaljevanju: podrobni načrt) leži v območju gospodarske cone sever ob Mariborski cesti, na južnem delu trgovskega kompleksa, kjer se nahajajo odprte parkirne površine za zaposlene. Območje obravnave na južnem delu meji na manjši kanaliziran potoček, ki predstavlja mejo za obstoječe odprte skladiščne površine severno od Ceste v Trnovlje.
(2) Ker obstaja interes poslovnih sistemov, ki nudijo hitro prehrano, po odpiranju novih poslovalnic, se zaradi ugodne lege predmetnega območja urejanja ob glavni mestni vpadnici in v neposredni bližini večjih trgovskih centrov ter stanovanjskih območij, površine namenijo za umestitev objekta s hitro prehrano. Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja. Celotno območje mora biti načrtovano z namenom kakovostne in ambiciozne urbane ureditve, s poudarkom na zahodnem delu območja ob Mariborski cesti. Na večjih odprtih parkirnih površinah je potrebno zagotoviti ustrezno zasaditev višje raslih dreves med parkirnimi prostori za zagotavljanje senčenja in prijetnejše urbane mikroklime.
(3) Območje urejanja je po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) obravnavano kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti. Podrobnejši način urejanja je opredeljen z Odlokom o zazidalnem načrtu »gospodarske cone« v Celju – Zazidalni načrt Industrija sever (proj. št. 202/77, Razvojni center Celje, Uradni list SRS, št. 22/77 in Uradni list RS, št. 14/99).
2. člen
Območje urejanja
(1) Območje urejanja obsega območje v velikosti približno 6.490 m2 na zemljiščih oziroma delih zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 681/7, 681/6, 678/4, 675/1 in 678/6, vse k.o. Spodnja Hudinja.
(2) Območje urejanja je določeno okvirno in se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave podrobnega načrta tudi spremeni oziroma razširi s sosednjimi parcelami v smislu zagotovitve celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja.
3. člen
Vsebina in oblika podrobnega načrta ter način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Podrobni načrt mora vsebovati grafični in tekstualni del ter priloge. Izdela se v analogni in digitalni obliki na podlagi strokovnih podlag in programskih izhodišč ter v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter normativi na področju urbanističnega načrtovanja in graditve objektov v Republiki Sloveniji.
(2) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec. Pobudnik zagotovi, idejne zasnove, geodetsko podlago kot tudi morebitne druge strokovne podlage/poročila, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Že izdelane strokovne podlagi zagotovi Mestna občina Celje.
(3) V okviru izdelave idejne zasnove podrobnega načrta je potrebno upoštevati:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu »gospodarske cone« v Celju – Zazidalni načrt Industrija sever (proj. št. 202/77, Razvojni center Celje, Uradni list SRS, št. 22/77 in Uradni list RS, št. 14/99),
– Posebne strokovne podlage za magistralo sever-jug v Celju, UL, Fakulteta za arhitekturo,
– osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje, izdelovalec Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje.
(4) Kolikor bo za predviden podrobni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, mora pobudnik za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom podrobnega načrta poslati pristojnemu ministrstvu.
4. člen
Roki za pripravo podrobnega načrta
Postopek priprave in sprejemanja podrobnega načrta poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi pozimi 2013.
5. člen
Nosilci urejanja prostora
(1) Postopek priprave in sprejemanja podrobnega načrta vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. Načrtovalca izbere pobudnik.
(2) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Dunajska 22, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave podrobnega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(4) Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami). Podrobni načrt mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa ZPNačrt (od 55. do 61. člena), ustrezni pravilnik in ta sklep.
6. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega načrta
Izdelavo podrobnega načrta financira naročnik in pobudnik izdelave podrobnega načrta, podjetje Toming consulting d.o.o.. Po končanem postopku je naročnik dolžan predati MOC po dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki.
7. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/moc_planiranje_novice.
Št. 3505-18/2012-2
Celje, dne 16. maja 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.