Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov, stran 4095.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G in 8/12 – ZVRS-F) in za izvrševanje 152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov
1. člen
V Pravilniku o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07 in 36/09) se v 3. členu 18. točka spremeni tako, da se glasi:
»18. 'obalna plovba' je plovba v mejah nacionalne ali priobalne plovbe in mejah obalne plovbe držav, s katerimi je ministrstvo, pristojno za pomorstvo, sklenilo sporazum v skladu z STCW konvencijo;«.
2. člen
Za šestim odstavkom 10. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Pooblastilo “osnovno usposabljanje za delo na ladji” velja pet let od dneva izdaje.«.
3. člen
V prvem odstavku 21. člena se v prvi alineji beseda »in« nadomesti z vejico, v drugi alineji pa se pika nadomesti z besedo »in« in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– ima opravljen izpit za poveljnika ladje z bruto tonažo do 500 v skladu z zahtevami iz dela A-II/3 kodeksa STCW.«.
4. člen
V prvem odstavku 23. člena se v prvi alineji na koncu beseda »ali« nadomesti z besedo »in«, druga alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– je opravil tečaj in izpit po programu, ki obsega prilagojene vsebine iz dela A-II/2 kodeksa STCW.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek se črtata, četrti odstavek pa postane drugi odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 24. člena se na koncu druge alineje doda beseda »in« in nova tretja alineja, ki se glasi:
»– je opravil tečaj in izpit po programu, ki obsega prilagojene vsebine iz dela A-II/2 kodeksa STCW.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek se črtata, četrti odstavek po postane drugi odstavek.
6. člen
V četrtem odstavku 45. člena se beseda »neomejeno« nadomesti z besedilom »pet let od dneva izdaje«.
7. člen
V tretjem odstavku 46. člena se beseda »neomejeno« nadomesti z besedilom »pet let od dneva izdaje«.
8. člen
V četrtem odstavku 47. člena se beseda »neomejeno« nadomesti z besedilom »pet let od dneva izdaje«.
POSEBNA DOLOČBA
9. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 36/09) se črta 9. člen.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
V 101. členu se na koncu prve, druge, tretje, devete in desete alineje doda besedilo: »če ima pooblastilo »osnovna usposobljenost za delo na ladji«.«.
11. člen
Za 108. členom se doda nov 108.a člen, ki se glasi:
»108.a člen
(veljavnost pooblastil v prehodnem obdobju)
(1) Pooblastila in obnovitve pooblastil iz 10. člena, 20. do 26. člena, 29. do 33. člena, 45. do 48. člena, 52. do 61. člena in 64.a člena, se izdajajo z veljavnostjo do 31. decembra 2016.
(2) Pooblastila iz 10., 45., 46. in 47. člena, ki so bila izdana z neomejeno veljavnostjo, lahko pomorščak zamenja za novo pooblastilo, ki se izda z veljavnostjo do 31. decembra 2016.«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-120/2012/6
Ljubljana, dne 26. aprila 2012
EVA 2012-2430-0086
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost