Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1627. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1D), stran 4067.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. maja 2012.
Št. 003-02-4/2012-5
Ljubljana, dne 23. maja 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVZEMIH (ZPre-1D)
1. člen
V Zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odločba US in 10/12) se v drugem odstavku 7. člena besedilo »25-odstotni delež« nadomesti z besedilom »1/3 delež«.
2. člen
V šestem odstavku 22. člena se besedilo »prvem in drugem« nadomesti z besedilom »prvem, drugem ali tretjem« ter besedilo »prvega oziroma drugega« nadomesti z besedilom »prvega, drugega ali tretjega«.
3. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»71. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 50.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če kot družba iz 4. člena tega zakona delnic nima izdanih v nematerializirani obliki (4.a člen);
– če agencije najpozneje četrti trgovalni dan po dnevu sklenitve ne obvestijo o vsakem poslu, na podlagi katerega je pridobil delniško nakupno opcijo in terjatev na izročitev vrednostnih papirjev iz terminske pogodbe (tretji odstavek 6. člena);
– če ne da prevzemne ponudbe, pa bi jo moral (tretji odstavek 4., 12., 15., tretji in peti odstavek 22., tretji odstavek 22.a, 75. in 76. člen);
– če kot banka agencije ne obvesti o pridobitvi vrednostnih papirjev v treh delovnih dneh od pridobitve (četrti odstavek 22.a člena);
– če hkrati s prevzemno ponudbo ne objavi ustreznega prospekta (28. člen);
– če da prevzemno ponudbo, ne da bi za to dobil dovoljenje agencije (prvi odstavek 32. člena);
– če pred objavo prevzemne ponudbe ne deponira denarnega zneska, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih papirjev, na poseben račun pri KDD ali če KDD ne izroči bančne garancije (36. člen);
– če odločbe, ki jo je prejel od agencije, ne objavi v skladu s četrtim odstavkom 56. člena tega zakona;
– če ne odkloni naročila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, če ve ali bi morala vedeti, da bi bil zaradi izvršitve naročila lahko kršen ta zakon (62. člen);
– če v roku, ki ga določi agencija, ne posreduje poročil in informacij, ali če ne dovoli pregleda poslovanja (drugi odstavek 70. člena).
(2) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 150.000 do 375.000 eurov, posameznik z globo od 3.000 do 15.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba podjetnika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa z globo od 6.000 do 30.000 eurov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena zakona, mora prevzemnik, ki je pred uveljavitvijo tega zakona z uspešno prevzemno ponudbo pridobil manj kot 1/3 delež glasovalnih pravic v ciljni družbi, ponovno dati prevzemno ponudbo, ko po končanem postopku uspešne prevzemne ponudbe pridobi 10-odstotni delež glasovalnih pravic v ciljni družbi.
(2) Stranke v postopkih, ki so pred Agencijo za trg vrednostnih papirjev začeli teči pred uveljavitvijo tega zakona in se po njegovi uveljavitvi zaradi spremenjenega prevzemnega praga ustavijo, nosijo svoje stroške postopka.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-09/12-4/9
Ljubljana, dne 15. maja 2012
EPA 282-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti