Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2012 z dne 14. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2012 z dne 14. 5. 2012

Kazalo

1544. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012, stran 3486.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US) 72/93, in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 12. redni seji dne 24. aprila 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                             V EUR
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         Proračun
                             2012
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     7.881.272
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           6.581.777
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      5.341.890
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK         4.745.550
703  DAVKI NA PREMOŽENJE              387.840
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE       208.500
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   1.239.887
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
    PREMOŽENJA                   172.963
711  TAKSE IN PRISTOJBINE               3.800
712  DENARNE KAZNI                  77.400
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV     141.061
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            844.663
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)       456.210
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
    NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV      456.210
73   PREJETE DONACIJE (730+731)            1.500
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV        1.500
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)           841.785
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
    JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ           841.785
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         7.822.984
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     2.404.488
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM       270.000
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST   37.578
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE         1.933.910
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI             78.000
409  REZERVE                     85.000
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)      2.275.045
410  SUBVENCIJE                   55.128
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   1.653.690
412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
    USTANOVAM                   197.525
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI         368.702
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         2.794.705
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV      2.794.705
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)         348.746
431  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ.
    OSEBAM                     332.950
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
    UPORABNIKOM                   15.796
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –    58.288
    II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          0
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          0
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)                0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)           268.500
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          –210.212
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –268.500
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)         –58.288
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
    PRETEKLEGA LETA                210.212
-------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2012
Dobrova, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost