Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2012 z dne 14. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2012 z dne 14. 5. 2012

Kazalo

1543. Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 3485.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 8. in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 12. redni seji dne 24. aprila 2012 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1. člen
S tem odlokom se določijo kriteriji in postopki dodelitve socialnih pomoči v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
2. člen
Do socialnih pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus, določen v 8. členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem odloku denarna pomoč.
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 20. členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih ter premoženje in prihranki po 24. členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih.
4. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin;
– plačilu šolskih kosil osnovnošolcem;
– plačilu letovanj in šole v naravi osnovnošolcem;
– kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega odloka, vendar ne več kot za 100 %, v primerih težje bolezni v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, v primeru elementarne nesreče, požara ali smrti hranitelja ter drugih izjemnih okoliščinah. Praviloma lahko upravičenec prejme denarno pomoč le iz ene vrste pomoči.
Odbor za zdravstvo in socialo v skladu z veljavnim občinskim proračunom vsako leto z javnim razpisom določi obseg in vrsto pomoči ter roke za oddajo vlog. Izjema so vloge za enkratne denarne pomoči, ki jih odbor rešuje preko celega leta in v ta namen izdvoji ustrezen del v proračunu določenih sredstev.
5. člen
Višina denarne pomoči je najmanj 42,00 EUR in največ do višine denarnega dodatka po 30. členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih.
Denarna pomoč, ki je namenjena plačilu šolskih kosil, se določi do cene, ki jo zaračunava šola.
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za šolska kosila, letovanja in šole v naravi ter v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. Za slednje se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
Ne glede na določila 2. in 5. člena tega odloka lahko za določeno proračunsko obdobje Občinski svet na predlog Odbora za socialo in zdravstvo določi tudi drugačen cenzus za dodelitev socialne pomoči oziroma lahko določi drugačno višino posamezne vrste občinske socialne pomoči.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem odloku ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po Zakona o socialno varstvenih prejemkih, pa pridobivajo dohodke iz 31. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih skupaj z upravičencem.
7. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča Odbor za zdravstvo in socialo na podlagi tega odloka in ob strokovni pomoči Centra za socialno delo Ljubljana - Vič.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči« pri občinski upravi.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih in s tem odlokom.
Odbor za zdravstvo in socialo preveri podatke iz vloge in dokazil in najkasneje v roku 30 dni odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom. Zoper sklep Odbora za zdravstvo in socialo je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po prejemu sklepa. O pritožbi zoper sklep Odbora za zdravstvo in socialo odloča župan Občine Dobrova - Polhov Gradec.
8. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec.
9. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 262/00) in Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 54/03).
10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2012
Dobrova, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost