Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1432. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2012, stran 3088.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 8. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2012 (Uradni list RS, št. 6/12) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupine kontov določa v naslednjih zneskih:
                            v evrih
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2012
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      6.072.753,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          4.026.185,00
70  DAVČNI PRIHODKI              3.280.080,00
   700 Davki na dohodek in dobiček      2.911.430,00
   703 Davki na premoženje           298.000,00
   704 Domači davki na blago in storitve     70.650,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI              746.105,00
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                  78.450,00
   711 Takse in pristojbine            2.000,00
   712 Globe in druge denarne kazni        2.700,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  339.770,00
   714 Drugi nedavčni prihodki         323.185,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI             178.000,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   70.000,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev     108.000,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            1.868.568,00
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij          391.250,00
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije                   1.477.318,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        6.416.323,00
40  TEKOČI ODHODKI               1.282.489,50
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    338.299,50
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                    55.090,00
   402 Izdatki za blago in storitve       858.720,20
   403 Plačila domačih obresti          7.000,00
   409 Rezerve                  23.379,80
41  TEKOČI TRANSFERI              1.515.440,00
   410 Subvencije                28.500,00
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                874.500,00
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                 142.950,00
   413 Drugi tekoči domači transferi      469.490,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           3.528.284,50
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   3.528.284,50
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            90.109,00
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                  29.000,00
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                  61.109,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –343.570,00
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         0,00
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)           3.280,00
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                    3.280,00
   440 Dana posojila               3.280,00
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)         –3.280,00
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              366.650,00
50  ZADOLŽEVANJE                 366.650,00
   500 Domače zadolževanje           366.650,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             19.800,00
55  ODPLAČILA DOLGA                19.800,00
   550 Odplačila domačega dolga         19.800,00
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali
   0 ali +                      0,00
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        346.850,00
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    343.570,00
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +     0,00
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žiri.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2012
Žiri, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti