Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1430. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2011, stran 3085.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 12. redni seji dne 20. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2011, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 2011.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Osilnica za leto 2011 so realizirani v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v evrih
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2011
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)    592.159
   TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)            431.488
70  DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704 + 706)     378.861
   700 Davki na dohodek in dobiček         358.978
   703 Davki na premoženje             10.492
   704 Domači davki na blago in storitve       9.391
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 713 +    52.627
   714)
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      35.755
   premoženja
   711 Takse in pristojbine              197
   712 Globe in druge denarne kazni           0
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    14.157
   714 Drugi nedavčni prihodki            2.518
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)         0
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       0
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in          0
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE (730 + 731)             0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)         160.671
   740 Transferni prihodki iz drugih        160.671
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna      0
   iz sredstev proračuna Evropske Unije
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)       0
   787 Prejeta sredstva od drugih evropskih       0
   institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)       568.025
40  TEKOČI ODHODKI (400 + 401 + 402 + 403 +     236.030
   409)
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      55.271
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      8.044
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        168.376
   403 Plačila domačih obresti            3.339
   409 Rezerve                    1.000
41  TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413 +    195.822
   414)
   410 Subvencije                    0
   411 Transferi posameznikom in          84.318
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in    3.969
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        107.535
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)           136.173
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     136.173
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)             0
   431 Investicijski transferi neprofitnim        0
   organizacijam in ustanovam
   432 Investicijski transferi proračunskim       0
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) (SKUPAJ     24.134
   PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova         0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v         0
   javnih skladih in drugih pravnih osebah
   javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              25.574
55  ODPLAČILA DOLGA                 25.574
   550 Odplačila domačega dolga           25.574
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH    –1.440
   (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)        –25.574
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. – IX.)   –24.134
-------------------------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2011   16.432.
-------------------------------------------------------------
Posebni del zaključnega računa z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ostanek sredstev na računu v višini 16.432 evrov se razporeja s proračunom za leto 2012.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4103-0001/2012-4
Osilnica, dne 20. aprila 2012
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti