Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1429. Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011, stran 3084.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08, 94/10 in 36/11) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 in se ugotavlja, da je realizacija proračuna za leto 2011 neupravičeno nizka in ni v skladu s potrebami lokalne skupnosti.
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011 naslednje podatke:
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 36.418.348|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 32.513.011|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 22.495.070|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 16.539.293|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  4.568.425|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  1.380.060|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |    7.291|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 10.017.942|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  8.522.501|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   14.098|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   91.611|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   30.746|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  1.358.986|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   70.528|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   29.641|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   40.887|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   15.144|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   15.144|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.814.664|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.031.064|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.783.600|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske  |      |
|   |unije                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPKSE UNIJE     |    5.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |    5.000|
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 33.355.021|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  8.452.252|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  2.120.236|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   348.988|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  5.742.718|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |     310|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   240.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 12.810.958|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   488.215|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  5.903.055|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  1.510.183|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  4.909.505|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 10.637.779|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 10.637.779|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  1.454.032|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   392.604|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  1.061.429|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |  3.063.327|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
|   |(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj  |      |
|   |odhodki)                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –   |  3.002.971|
|   |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki |      |
|   |brez prihodkov od obresti minus skupaj   |      |
|   |odhodki brez plačil obresti)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – | 11.249.801|
|   |(40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči  |      |
|   |odhodki in tekoči transferi)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   93.213|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   93.213|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |  1.104.000|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |  1.104.000|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |  1.104.000|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah  |      |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje     |      |
|   |v svoji lasti               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        | –1.010.787|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –  |      |
|   |V.)                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550+551)         |   54.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |   54.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga        |   54.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  1.998.140|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   –54.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       | –3.063.327|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  2.746.863|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
2. člen
Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2011 naslednje spremembe:
Prihodki                      240.436 €
Odhodki                      172.365 €
Razlika                      +68.071 €
Prenos sredstev na računu iz leta 2010        1.105 €
Razlika na računu za prenos v leto 2012      69.176 €.
3. člen
Sistem Enotnega zakladniškega računa Mestne občine Nova Gorica izkazuje za leto 2011:
Prihodki                      15.280 €
Odhodki                       15.306 €
Razlika                        –26 €
Prenos sredstev iz leta 2010              516 €
Razlika za prenos v leto 2012             490 €.
4. člen
Sestavni del tega sklepa so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2012-28
Nova Gorica, dne 19. aprila 2012
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Slokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti