Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica, stran 3083.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. aprila 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
Spremeni se 6. člen Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11, 13/12) (v nadaljevanju: odlok), in sicer tako, da se na novo glasi:
»Upravičenci po tem odloku so podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1) podjetje ima sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ali investira na območju Mestne občine Nova Gorica (v primeru, da gre za nabavo opreme);
2) podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– premogovništvo, kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št. 1407/2002,
– primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
– cestnoprometni sektor, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
3) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
4) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
5) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči;
6) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
7) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga;
8) če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči;
9) podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica;
10) Podjetje ima poravnane vse davke in prispevke;
11) Skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000,00 EUR).«
2. člen
Spremeni se druga alineja 17. člena odloka, in sicer tako, da se na novo glasi:
»– zaposlitev osebe, ki je bila prijavljena na zavodu, spada v ciljno skupino, ki je v letu sofinanciranja s strani Zavoda določena kot prednostna ciljna skupina in ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica«.
3. člen
Spremeni se druga alineja 18. člena odloka, in sicer tako, da se na novo glasi:
»– stroški dela plače osebe, ki spada v ciljno skupino, ki je v letu sofinanciranja s strani zavoda določena kot prednostna ciljna skupina.«
4. člen
V prvem odstavku 21. člena odloka se besedilo »v skladu z veljavnimi predpisi o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v prednostno ciljno skupino.« črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»v ciljno skupino, ki je v letu sofinanciranja s strani Zavoda določena kot prednostna ciljna skupina.«.
5. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-1/2011-51
Nova Gorica, dne 19. aprila 2012
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Slokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti