Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1425. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 3080.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. aprila 2012 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 7/91);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 21/96);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 20/00);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradni list RS, št. 90/06);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/09).
Št. 007-11/2008-13
Nova Gorica, dne 19. aprila 2012
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Slokar l.r.
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1. člen
Občina Nova Gorica s tem odlokom ustanovi JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKO ENOTO NOVA GORICA.
Skladno z ustanovitvijo novih občin so soustanoviteljice zavoda vse občine nastale na ozemlju bivše Občine Nova Gorica, tako da se beseda ustanovitelj v nadaljevanju razume kot soustanoviteljice.
2. člen
Ime javnega zavoda se glasi: JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA P.O. – skrajšano: GASILSKA ENOTA NOVA GORICA P.O. Sedež javnega zavoda je na Sedejevi ulici 9 v Novi Gorici.
3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– L/75.250 zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
– tehnično reševanje ljudi in živali
– tehnično reševanje premoženja ob požarih in drugih nezgodah
– začetno omejevanje škode ob ekoloških nesrečah
– tehnična pomoč ob nezgodah
– požarno preventivna dejavnost
– opravljanje požarne straže
– uporaba gasilske opreme v druge namere
– vzdrževanje svojih objektov in opreme
– izdelava opreme za lastne potrebe
– K/74.30 tehnično preizkušanje in analiziranje
– vzdrževanje in polnjenje gasilnikov in izolirnih dihalnih aparatov
– servisiranje gasilske opreme drugim
– preizkušanje gasilno-tehničnih sredstev
– meritve in pregledi hidrantnih sistemov
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem
– M/80.422 drugo izobraževanje d.n.
– izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom
– nudenje strokovne pomoči pri vzgoji in urjenju gasilcev in drugih požarno – varnostnih delavcev
– I/60.24 cestni tovorni promet
– prevoz vode.
Zavod lahko brez vpisa v sodni register opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti vpisani v sodni register in ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti in materiala, ki se uporablja za opravljanje vpisane dejavnosti.
4. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– zagotavlja finančna sredstva za plače in druge redne prejemke zaposlenih, redne materialne stroške, amortizacijo, investicije in za razvoj zavoda,
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s planom občine (občin) in daje nanj soglasje,
– spremlja realizacijo porabe sredstev skladno z letnimi programi in finančnimi načrti,
– spremlja ukrepe s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje dejavnosti iz 3. člena,
– daje soglasje k statusnim spremembam, spremembam dejavnosti in statutu zavoda,
– imenuje v svet zavoda svoje člane,
– opravlja druge naloge skladno z zakonom.
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor zavoda
– strokovni vodja
– strokovni svet zavoda.
Funkciji direktorja in poveljnika gasilske enote sta ločeni.
Delo strokovnega vodje opravlja poveljnik gasilske enote.
6. člen
Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda.
Pristojnosti sveta zavoda so naslednje:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– daje direktorju mnenje pred imenovanjem oziroma razrešitvijo poveljnika gasilske enote,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom ali drugim aktom oziroma statutom zavoda določene zadeve.
Svet zavoda ima 2 predstavnika delavcev zavoda, 8 predstavnikov ustanoviteljev in 1 predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov, ki so imenovani na naslednji način:
– 2 predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah izmed vseh zaposlenih;
– po 1 predstavnika soustanoviteljev imenujejo sveti občin Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba;
– 3 predstavnike imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica;
– 1 predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov imenuje izmed strokovnih delavcev s področja zaščite in reševanja Uprava RS za zaščito in reševanje, regijski štab Severne Primorske.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma imenovanih več kot polovica članov.
Kandidiranje za člana sveta zavoda in članstvo v svetu zavoda je nezdružljivo s članstvom v upravljavski in poveljniški strukturi prostovoljnih gasilskih društev ali njihovih zvez.
Mandat članov sveta traja 4 leta.
7. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor zavoda organizira in vodi delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod proti tretjim osebam in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor zavoda je za finančno situacijo, usklajevanje in razvoj programov zavoda, investicije ter organizacijo zavoda, odgovoren ustanoviteljem. Pogoji za imenovanje direktorja so določeni v statutu. Direktor zavoda imenuje in razrešuje poveljnika gasilske enote po predhodnem mnenju sveta zavoda. Naloge poveljnika in pogoje za njegovo imenovanje določa statut.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda, imenovanje pa stopi v veljavo, ko dajo nanj soglasje vse soustanoviteljice. Odgovor mora biti dan v roku 45 dni po prejemu zahteve, drugače se šteje, da je soglasje dano.
8. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu, zlasti pa:
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoj zavoda,
– daje direktorju in svetu mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge z zakonom ali statutom zavoda določene naloge.
Člane strokovnega sveta imenuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda, ki je član strokovnega sveta po položaju.
9. člen
Sredstva za delo zavoda, s katerimi upravlja zavod, so razen premoženja ustanovitelja še sredstva, ki se zagotavljajo:
1. s proračunom občine Nova Gorica na podlagi letnih programov dela
2. s plačili za storitve in
3. z drugimi viri.
10. člen
Dohodek, ki ga javni zavod ustvari s plačili za storitve, se nameni izključno za razvoj svoje dejavnosti.
O sredstvih za kritje primanjkljaja sredstev za delo javnega zavoda, odloča ustanovitelj s posebnim sklepom.
11. člen
Javni zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Za obveznosti, ki jih prevzema v pravnem prometu, odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga (polna odgovornost). Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega zavoda.
Odlok o Ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 7/91) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
12. člen
Statut javnega zavoda mora biti sprejet v 60 dneh od uveljavitve tega odloka. Za vršilca dolžnosti poslovodnega organa, se do imenovanja direktorja javnega zavoda imenuje Kosič Oskarja. Vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda vodi in organizira delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
13. člen
Člane sveta zavoda imenuje Izvršni svet Skupščine občine Nova Gorica v roku 15 dni po sprejemu statuta.
14. člen
Hkrati s predlogom statuta zavoda se predloži Izvršnemu svetu Skupščine občine Nova Gorica še akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
15. člen
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem glasilu občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 21/96) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
V.d. direktor je dolžan:
v roku 10 dni po uveljavitvi tega odloka razpisati volitve za 3 predstavnike delavcev zavoda v svet zavoda in izpeljati volilni postopek s konstituiranjem sveta zavoda v najkrajših zakonskih rokih.
5. člen
Določila statuta zavod, ki ga je svet zavoda sprejel na svoji seji dne 8. 6. 1992 in ki so v nasprotju z Zakonom o zavodih ali tem odlokom, se ne uporabljajo in jih je potrebno uskladiti v roku 60 dni po konstituiranju sveta zavoda.
Do uskladitve se uporabljajo določila tega odloka in Zakona o zavodih neposredno.
6. člen
Ta odlok se pošlje v soglasje občinskim svetom občin Brda, Kanal in Miren - Kostanjevica.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 20/00) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Statut zavoda mora biti sprejet v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
Manjkajoči člani sveta zavoda morajo biti imenovani v roku 30 dni po tem, ko stopi statut v veljavo.
9. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
10. člen
Ta odlok se pošlje v sprejem občinskim svetom občin Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica in Šempeter - Vrtojba.
11. člen
Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradni list RS, št. 90/06) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Zavod mora v roku 60. dni po sprejemu tega odloka z njegovimi določili uskladiti svoj statut.
4. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok se pošlje v soglasje občinam soustanoviteljicam.
6. člen
Ta odlok se po prejetih soglasjih soustanoviteljic objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/09) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Zavod mora v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka z njegovimi določili uskladiti svoj statut.
4. člen
Vsa ostala določila odloka ostajajo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok objavi Mestna občina Nova Gorica, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine soustanoviteljice.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s pričetkom postopka imenovanja prvega naslednjega sveta zavoda.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti