Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1424. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2011, stran 3079.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 14. redni seji dne 16. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2011.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2011.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
-------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Doseženi prihodki in odhodki v bilanci
    prihodkov in odhodkov proračuna v
    zaključnem računu za leto 2011 znašajo:
-------------------------------------------------------------
I/   Prihodki                 7.257.525,75
70   DAVČNI PRIHODKI              5.111.514,95
700  Davki na dohodek in dobiček        4.119.676,00
703  Davki na premoženje             444.696,74
704  Domači davki na blago in storitve      547.080,23
71   NEDAVČNI PRIHODKI              556.956,49
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                 301.031,87
    711 Takse in pristojbine           3.278,06
    712 Denarne kazni               1.623,38
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev     3.727,45
714  Drugi nedavčni prihodki           247.295,73
72   KAPITALSKI PRIHODKI             33.444,17
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        0
722  Prihodki od prodaje zemljišč         33.444,17
73   PREJETE DONACIJE                   0
730  Prejete donacije iz domačih virov          0
74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.555.610,14
740  Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij         1.116.054,05
741  Prejeta sredstva iz drž. proračuna in
    sredstva EU                 439.556,09
II/  Odhodki                  6.209.378,77
40   TEKOČI ODHODKI              2.319,738,90
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim      336.433,28
401  Prispevki delodajalcev            53.703,41
402  Izdatki za blago in storitve       1.876.337,44
403  Plačila obresti               22.523,34
409  Rezerve                   30.741,43
41   TEKOČI TRANSFERI             2.296.027,19
410  Subvencije                 243.980,81
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom  908.200,78
412  Transferi neprofitnim organizacijam     161.048,64
413  Drugi domači tekoči transferi        979.249,25
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           1.488.943,67
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.488.943,67
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           104.669,01
431  Investicijski transferi osebam, ki niso
    proračunski uporabniki            57.267,01
432  Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                 47.402,00
III/  SALDO BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV   +1.048.146,98
-------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
    Račun finančnih terjatev in naložb za
    leto 2011 izkazuje:
-------------------------------------------------------------
IV /  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kap. deležev                 4.828,42
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         4.828,42
    750 Prejeta vračila danih posojil       4.828,42
V /  Dana posojila in povečanje kap. deležev       0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.
    DELEŽEV                       0
440  Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                       0
441  Povečanje kapitalskih deležev            0
VI/  SALDO RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB                    +6.392,51
-------------------------------------------------------------
4. člen
-------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
    Račun financiranja Občine Moravske
    Toplice za leto 2011 izkazuje:
-------------------------------------------------------------
VII / Zadolževanje                     0
50   ZADOLŽEVANJE                     0
500  Domače zadolževanje                 0
VIII / Odplačila dolga               228.764,12
55   ODPLAČILA DOLGA               228.764,12
550  Odplačila dolga               228.764,12
IX/  SPREMEMBA stanja sredstev na računih    824.211,28
X /  NETO ZADOLŽEVANJE (VII – VIII)       –228.764,12
XI/  NETO FINANCIRANJE            –1.048.146,98
-------------------------------------------------------------
D)   SREDSTEVA NA DAN 31. 12. 2011        824.211,28
-------------------------------------------------------------
5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice na dan 31. 12. 2011 v višini 824.211,28 EUR se skupaj s sredstvi na računih na dan 31. 12. 2010 prenaša v leto 2012. Tako na dan 31. 12. 2011 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let 1.080.459,45 EUR.
6. člen
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. december 2011 se izkazuje v višini 38.951,52 EUR in se prenese v leto 2012.
7. člen
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice skupaj s sredstvi Krajevnih skupnosti za leto 2011 je sestavni del Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2011.
8. člen
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00031/2010-8
Moravske Toplice, dne 16. aprila 2012
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti