Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1423. Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana, stran 3045.

Na podlagi 10. in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 5. in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji 23. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja uporabo grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) ter znak Ljubljana in njegovo uporabo.
2. člen
Grb MOL (v nadaljnjem besedilu: grb) je istovetnostni simbol, ki predstavlja MOL in označuje pripadnost MOL.
Grb se sme uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v Statutu MOL in v tem odloku, ter na način, ki je določen s tem odlokom.
Grb se uporablja v barvni, črno-beli, črtni in reliefni upodobitvi in se lahko upodobi v različnih grafičnih tehnikah.
Grb se lahko uporablja tudi v odlitku.
3. člen
Zastava MOL (v nadaljnjem besedilu: zastava) je istovetnostni simbol, ki predstavlja MOL in označuje pripadnost MOL.
Zastava se sme uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v Statutu MOL in v tem odloku, ter na način, ki je določen s tem odlokom.
Zastavo se uporablja samo v barvni obliki.
4. člen
Ime MOL po tem odloku pomeni besede, ki označujejo MOL, in se sme uporabljati le v skladu z določili tega odloka.
5. člen
Znak Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: znak) je promocijski znak mesta Ljubljane in predstavlja sodobno interpretacijo vsebinske zasnove grba.
Znak se sme uporabljati le v obliki in z vsebino ter na način, ki jih določa ta odlok. Znak se lahko uporablja tudi s sloganom, ki se določi s priročnikom iz 24. člena tega odloka.
Znak se uporablja v barvni, črno-beli in črtni upodobitvi in se lahko upodobi v različnih grafičnih tehnikah.
6. člen
Vsebinski in slikovni prikazi grba, zastave in znaka so določeni v prilogah, ki so sestavni deli tega odloka.
Izvirnike upodobitev grba, zastave in znaka ter matrice za njihovo upodobitev hrani Kabinet župana.
7. člen
Grba, zastave in znaka ni dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Grba, zastave in znaka ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled MOL.
Grba, zastave in znaka ter njihovih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko ali model.
II. GRB
8. člen
Grb se uporablja:
– v žigih, pečatih in štampiljkah, ki se uporabljajo v MOL in četrtnih skupnostih MOL;
– v oznakah dokumentov in elektronski pošti župana, podžupana, mestnega sveta ter njegovih delovnih teles, svetniških klubov in članov, nadzornega odbora in volilne komisije (v nadaljnjem besedilu: organi MOL), direktorja Mestne uprave MOL, organov in Službe za notranjo revizijo Mestne uprave MOL (v nadaljnjem besedilu: mestna uprava) ter četrtnih skupnosti MOL;
– na priznanjih MOL;
– na tablah ob vhodu v zgradbe in v prostore organov MOL, mestne uprave in četrtnih skupnosti MOL;
– v sejnih sobah in dvoranah MOL;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in drugih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo organi MOL in mestne uprave ter četrtne skupnosti MOL;
– v obliki spominskih daril in značk ter na darilih MOL;
– na publikacijah in plakatih organov MOL, mestne uprave in četrtnih skupnosti MOL;
– na uniformah in delovnih oblekah uradnih oseb mestne uprave;
– na spletnih straneh MOL in četrtnih skupnosti MOL;
– na obvestilnih tablah MOL;
– na obvestilni signalizaciji, ki označuje območje MOL;
– na javnih glasilih MOL in četrtnih skupnosti MOL;
– na obvestilnih vitrinah četrtnih skupnosti MOL;
– na urbani opremi v MOL;
– ob športnih in drugih tekmovanjih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira MOL, katerih pokrovitelj je MOL, na katerih se MOL predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih prireditev oziroma shodov;
– v drugih podobnih primerih ter v primerih in ob pogojih, ki jih določa drug predpis.
9. člen
Grb se uporablja tudi:
– ob predstavljanju MOL oziroma glavnega mesta države v zadevah meddržavnega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se MOL predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
– ob predstavljanju MOL oziroma glavnega mesta države v protokolarnih zadevah;
– kot obvezen element celostne grafične podobe na spletni strani, publikacijah ter promocijskih in drugih informativnih gradivih pravne osebe, katere edini ustanovitelj je MOL, in pravne osebe, ki ima sedež v MOL in v kateri ima MOL več kot 50 % delež, skupaj z napisom, da je MOL njen ustanovitelj ali soustanovitelj oziroma družbenik.
O uporabi grba iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka v primeru dvoma odloči župan. V primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka se vzorci uporabe grba z napisom določijo s priročnikom iz 24. člena tega odloka.
10. člen
MOL s pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta zaveže prejemnika sredstev MOL, da pri objavah in predstavitvah rezultatov programa ali projekta pri vseh oblikah javnega nastopanja in izdajanja publikacij, promocijskega in drugega informativnega gradiva v zvezi z njim navede, da je njegovo izvajanje sofinancirala MOL, ter da v pisnih oblikah ob imenu MOL uporabi tudi grb.
11. člen
Če se grb MOL uporablja poleg drugega grba ali poleg znaka, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti na desni strani grba tuje države ali ustreznega znaka mednarodne organizacije, kadar se ta grb oziroma znak uporablja ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.
Če se grb MOL uporablja skupaj z dvema drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb MOL v sredini.
Če se grb MOL uporablja skupaj z več drugimi grbi ali njim ustreznimi znaki ali z drugimi podobnimi znamenji, je grb MOL:
1. če so grbi in znamenja razvrščeni v koloni – na čelu kolone;
2. če so grbi in znamenja razvrščeni v vrsti – na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
3. če so grbi in znamenja razporejeni v skupine – na čelu skupine.
Določila prvega, drugega in tretjega odstavka se uporabljajo, če gre za uporabo grba MOL na območju MOL in se ta ne uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije. Ko se grb MOL uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporabi po določilih predpisa, ki ureja uporabo grba Republike Slovenije.
III. ZASTAVA
12. člen
Zastava MOL je skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež MOL, v uradnih prostorih župana in v prostoru, kjer in kadar zaseda mestni svet, lahko pa je stalno izobešena tudi na stavbah organov mestne uprave in četrtnih skupnosti MOL.
Zastava MOL je stalno izobešena na Ljubljanskem gradu in na ali ob poslopjih, kjer je sedež vrtcev in osnovnih šol, katerih ustanovitelj je MOL, lahko pa je stalno izobešena tudi na ali ob stavbah, kjer je sedež drugih organizacij, katerih ustanovitelj je MOL.
Zastava MOL se v obliki namizne zastavice uporablja v prostorih župana, podžupanov, direktorja Mestne uprave MOL ter vodij organov Mestne uprave MOL in Službe za notranjo revizijo.
13. člen
Zastava MOL se skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije izobesi na stavbah, v katerih so uradni prostori MOL in prostori četrtnih skupnosti MOL, ter na drogovih svetilk in stojnih mestih ob občinskih cestah, ki jih določi organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javen službe:
– ob praznikih MOL;
– ob državnih praznikih.
Zastava se ob praznikih iz prejšnjega odstavka lahko izobesi tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih javnih mestih.
Vse osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je MOL, izobesijo zastavo MOL v vseh primerih, ko izobesijo zastavo Republike Slovenije.
Zastava je izobešena ves čas dogodka.
14. člen
Zastava se izobesi tudi:
– ob predstavljanju MOL oziroma glavnega mesta države v zadevah meddržavnega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se MOL predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
– ob predstavljanju MOL oziroma glavnega mesta države v protokolarnih in promocijskih zadevah;
– ob športnih in drugih tekmovanjih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira MOL, na katerih se MOL predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih prireditev oziroma shodov;
– ob športnih in drugih tekmovanjih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizirajo četrtne skupnosti MOL;
– v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
O uporabi zastave iz prejšnjega odstavka v primeru dvoma odloči župan.
15. člen
Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po tem vrstnem redu: bela, zelena. Grb na zastavi mora biti obrnjen tako, da je glava zelenega zmaja v grbu, obrnjena, gledano od spredaj, proti drogu. Grb mora biti z zgornjo polovico na belem polju, s spodnjo polovico na zelenem.
Če je zastava izobešena vertikalno, mora biti prva barva zastavine rute bela, druga pa zelena, gledano od leve proti desni. Grb na njej mora biti postavljen vertikalno, tako da simetrala grbovega ščita poteka po delilni črti bele in zelene proge na zastavi.
16. člen
Če je zastava MOL izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.
Če je zastava MOL izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava MOL v sredini.
Če je zastava MOL izobešena skupaj z več drugimi zastavami, je zastava MOL:
1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga tako, da jo je razločno videti;
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga;
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone;
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
5. če so zastave razporejene v skupini – na čelu skupine.
Določila prvega, drugega in tretjega odstavka se uporabljajo, če gre za uporabo zastave MOL na območju MOL in se ta ne uporabi skupaj z zastavo Republike Slovenije. Ko se zastava MOL izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije ali z zastavama Republike Slovenije in Evropske unije, se izobesi po določilih predpisov, ki urejajo izobešanje zastave Republike Slovenije in zastave Evropske unije.
IV. ZNAK
17. člen
Organi MOL, mestna uprava ter organi četrtnih skupnosti MOL lahko uporabljajo znak kot dodatno označbo za promocijske namene mesta Ljubljane.
Znak se predstavi na spletni strani MOL.
V. POSEBNA UPORABA ZASTAVE, IMENA MOL IN ZNAKA
18. člen
Zastavo in ime MOL lahko uporablja ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih (v nadaljnjem besedilu: prireditev):
– organizator prireditve, če je MOL njegov ustanovitelj ali soustanovitelj;
– udeleženec prireditve, če je MOL njegov ustanovitelj ali soustanovitelj.
Zastavo in ime MOL se v primerih iz prejšnjega odstavka lahko uporabi tudi na predstavitvenih materialih organizatorja oziroma udeleženca prireditve.
19. člen
Uporaba imena MOL se lahko dovoli pravni osebi, ki ima sedež na območju MOL, in sicer:
– v imenu;
– v znaku;
– v priznanjih, ki jih podeljuje;
– na spominskih darilih in značkah.
20. člen
Znak se pod pogoji iz 5. in 7. člena tega odloka ter v obliki in z vsebino, določeno v prilogi iz 6. člena tega odloka, uporablja prosto.
Vzorci uporabe znaka so objavljeni na spletni strani MOL.
21. člen
Za uporabo zastave in imena MOL v primerih iz 18. in 19. člena tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda direktor mestne uprave.
Prošnji za uporabo zastave ali imena MOL mora prosilec iz 18. člena tega odloka priložiti dokumentacijo, iz katere je razviden naslov in namen prireditve, njena lokacija in trajanje ter tehnični in grafični podatki o uporabi zastave ali imena MOL.
Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo imena MOL mora prosilec iz 19. člena tega odloka predložiti dokumentacijo s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi imena MOL ter kratko predstavitvijo namena uporabe imena MOL.
V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporaba zastave ali imena MOL, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka odloča župan.
22. člen
Dovoljenje o uporabi zastave in imena MOL preneha veljati:
– če se odvzame;
– če se upravičenec pisno odpove uporabi zastave ali imena MOL.
Dovoljenje se odvzame, če upravičenec zastave ali imena MOL ne uporablja skladno s pogoji in načinom, določenimi v dovoljenju.
23. člen
Evidenco o dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odloka, vodi Sekretariat mestne uprave.
VI. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA MOL
24. člen
Organi MOL, mestna uprava in četrtne skupnosti MOL uporabljajo ime MOL in grb v skladu z enotnimi pravili, ki se določijo s priročnikom celostne grafične podobe MOL.
Organi MOL, mestna uprava in četrtne skupnosti MOL uporabljajo znak v skladu z enotnimi pravili, ki se določijo s priročnikom iz prejšnjega odstavka.
Priročnik iz prvega odstavka izda župan. Za pripravo priročnika in njegovo posodabljanje je pristojna Služba za razvojne projekte in investicije.
Priročnik iz prejšnjega odstavka ima pravno naravo navodila.
VII. NADZOR
25. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, za katera so predpisane kazenske sankcije, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z globo 1.400 eurov se kaznuje pravna oseba, če:
– uporablja znak v obliki ali z vsebino ali na način, ki je v nasprotju s tem odlokom (drugi in tretji odstavek 5. člena in priloga iz 6. člena tega odloka);
– ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom 7. člena tega odloka;
– uporablja grb, razen v primerih iz tretje alineje prvega odstavka 9. člena ali 10. člena ali 27. člena tega odloka;
– uporablja zastavo ali ime MOL brez dovoljenja, razen v primerih iz drugega odstavka 13. člena tega odloka;
– uporablja zastavo ali ime MOL v nasprotju s pogoji in načini, pod katerimi se dovoljuje njihova uporaba.
Z globo 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– uporablja znak v obliki ali z vsebino ali na način, ki je v nasprotju s tem odlokom (drugi in tretji odstavek 5. člena in priloga iz 6. člena tega odloka);
– ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom 7. člena tega odloka;
– uporablja grb ali ime MOL ali zastavo, razen v primerih iz drugega odstavka 13. člena tega odloka.
Z globo 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400 eurov se kaznuje posameznik, če:
– uporablja znak v obliki ali z vsebino ali na način, ki je v nasprotju s tem odlokom (drugi in tretji odstavek 5. člena ter priloga iz 6. člena tega odloka);
– ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom 7. člena tega odloka;
– uporablja grb ali ime MOL ali zastavo, razen v primerih iz drugega odstavka 13. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo v veljavi dovoljenja za uporabo grba, imena MOL in znaka, izdana na podlagi dosedanjih predpisov.
28. člen
Župan izda priročnik celostne grafične podobe MOL v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
29. člen
Žige, pečate in štampiljke je treba nadomestiti z novimi, skladno z določili tega odloka, najkasneje do 31. 12. 2013, vse ostale nosilce grba se uporablja do izrabe.
30. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 72/08).
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-31/2011-4
Ljubljana, dne 23. aprila 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti