Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1422. Pravilnik o vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v Občini Litija, stran 3043.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in na podlagi Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 12. redni seji dne 18. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v Občini Litija
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način, merila in postopek vpisa učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v Občini Litija.
2. člen
(1) Občina Litija v sodelovanju z osnovnimi in glasbeno šolo z območja Občine Litija zbere podatke o učencih, ki izpolnjujejo pogoje za vpis ter podelitev nagrad in priznanj.
(2) Na dan vpisa v knjigo prejmejo učenci pisna priznanja in knjižno oziroma drugo spominsko nagrado, ki jo zagotovi Občina Litija.
3. člen
(1) Predloge za vpis v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov na podlagi kriterijev tega pravilnika pripravijo šole.
(2) Podatki o vpisu se posredujejo Občini Litija, in sicer najkasneje 8 dni pred datumom prireditve, za kar je odgovoren ravnatelj šole.
VPIS V ZLATO KNJIGO
4. člen
(1) V Zlato knjigo so lahko vpisani učenci, ki so obiskovali osnovne šole v Občini Litija in so dosegli v zadnjih štirih letih šolanja povprečno oceno, ki ne sme biti nižja od 4,53 za vsak razred v obdobju od 6. do 9. razreda. Učenec ima lahko v posameznem razredu največ eno oceno »dobro (3)«. V Zlato knjigo so lahko vpisani tudi učenci s stalnim prebivališčem v Občini Litija, ki obiskujejo osnovne šole izven območja Občine Litija, če izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in če občina pravočasno prejme podatke o njih.
(2) V Zlato knjigo so lahko vpisani tudi učenci Glasbene šole Litija - Šmartno ali druge glasbene šole, ki imajo stalno prebivališče v Občini Litija, in so zaključili glasbeno šolanje v izbranem programu na nižji oziroma višji stopnji in so bili v vseh razredih pri glavnem predmetu ocenjeni z odlično oceno.
5. člen
V Zlato knjigo so vpisani učenci z naslednjimi podatki:
a. zaporedna številka vpisanega učenca,
b. ime in priimek učenca,
c. podpis učenca,
d. rojstni datum,
e. kraj bivanja,
f. osnovna oziroma glasbena šola, ki jo je učenec obiskoval,
g. datum vpisa.
VPIS V KNJIGO NAJBOLJŠIH DOSEŽKOV
6. člen
(1) V Knjigo najboljših dosežkov so lahko vpisani učenci, ki obiskujejo osnovne oziroma glasbeno šolo v Občini Litija in učenci s stalnim prebivališčem v Občini Litija, ki obiskujejo osnovne oziroma glasbene šole izven območja Občine Litija, če občina pravočasno prejme podatke o teh učencih.
(2) Dosežki za vpis v Knjigo najboljših dosežkov se razdelijo na dosežke s področja znanja in dosežke s področja športa.
(3) Kriteriji za vpis v Knjigo najboljših dosežkov za dosežke s področja znanja:
a) osnovne šole: doseženo zlato priznanje ali skupinsko prvo mesto oziroma zlato priznanje ali prva tri mesta na posamičnih državnih tekmovanjih s področja znanja, ki so vsako leto objavljena v Koledarju šolskih tekmovanj, ki ga objavlja Ministrstvo, pristojno za izobraževanje;
b) glasbene šole:
– doseženo zlato ali srebrno priznanje na državnem ali mednarodnem tekmovanju mladih glasbenikov in plesalcev RS;
– doseženo zlato priznanje na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov RS;
c) podružnica s prilagojenim programom: osvojeno zlato priznanje ali prvo mesto na državnih tekmovanjih s katerega koli področja.
(4) Kriteriji za vpis v Knjigo najboljših dosežkov za dosežke s področja športa:
– dosežen status kategoriziranega športnika po veljavnih merilih OKS v tekočem šolskem letu;
– dosežena ekipna ali posamična uvrstitev med prva tri mesta na državnih ali mednarodnih tekmovanjih po pravilih panožnih športnih zvez ali na šolskih športnih tekmovanjih, ki jih organizira pristojni zavod za šport RS.
(5) O izpolnjevanju kriterijev za vpis v Knjigo najboljših dosežkov ter o morebitnih drugih nejasnostih odloča komisija, ki jo imenuje župan.
7. člen
(1) V Knjigo najboljših dosežkov posameznikov se vpisujejo naslednji podatki:
h. zaporedna številka vpisanega učenca,
i. ime in priimek učenca,
j. podpis učenca,
k. rojstni datum,
l. kraj bivanja,
m. osnovna oziroma glasbena šola, ki jo je obiskoval učenec,
n. doseženi uspeh,
o. datum vpisa.
(2) Pri skupinskih oziroma ekipnih vpisih se v Knjigo najboljših dosežkov vpiše:
– zaporedna številka vpisa,
– naziv ekipe oziroma skupine,
– mentor ekipe oziroma skupine,
– učenci, ki sestavljajo ekipo oziroma skupino,
– osnovna oziroma glasbena šola, ki so jo učenci obiskovali,
– doseženi uspeh,
– datum vpisa.
PRIZNANJA IN NAGRADE
8. člen
(1) Učenci ob vpisu v Zlato knjigo oziroma Knjigo najboljših dosežkov prejmejo priznanje in spominsko nagrado, ki ju zagotovi Občina Litija. Nagrade so praviloma knjižne in so lahko različne za vpis v posamezno knjigo. Pri skupinskih dosežkih ali dosežkih v paru se podeli samo diploma.
(2) Nagrado za vpis v Knjigo najboljših dosežkov prejmejo samo učenci, ki so osvojili prvo mesto ali zlato priznanje.
(3) Pri učencih, ki so bili vpisani v Zlato knjigo oziroma Knjigo najboljših dosežkov tako na področju osnovnega kot tudi glasbenega izobraževanja, se nagrade ne podvajajo.
PRIREDITEV IN STROŠKI
9. člen
(1) Vpisovanje učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov poteka v organizaciji Občine Litija in glasbene šole oziroma osnovnih šol z območja Občine Litija, s tem, da za program prireditve vsako leto poskrbi in pripravi druga šola.
(2) Osnovne in glasbene šole so dolžne občini posredovati vse zahtevane podatke o vpisanih učencih najmanj 8 dni pred vpisom oziroma datumom, določenim za javno prireditev.
(3) Javna prireditev ob vpisu v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov ter predstavitev vpisanih učencev je praviloma v mesecu juniju, po zaključku pouka.
(4) Vpis v obe knjigi poteka na isti javni prireditvi, praviloma tako da se najprej predstavi učence, vpisane v Zlato knjigo, zatem pa še učence, vpisane v Knjigo najboljših dosežkov.
10. člen
(1) Občina Litija iz proračuna zagotavlja sredstva za stroške priznanj, spominskih nagrad, fotografij in pogostitve do višine sredstev, ki so zagotovljena v proračunu za ta namen.
(2) Občina v sodelovanju s šolami poskrbi za financiranje prireditve ter obveščanje, informiranje in posredovanje vabil. Vabila se pošljejo vsem učencem s posamičnimi dosežki ter vsem matičnim šolam. Pri skupinskih dosežkih se vabilo pošlje šoli z navedbo skupine oziroma ekipe. Za vabila oziroma obveščanje svojih podružničnih šol poskrbijo matične šole.
(3) Priznanja in nagrade ob vpisu v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov podeli župan Občine Litija. V odsotnosti župana to stori njegov pooblaščenec.
11. člen
Knjigi se tekom koledarskega leta hranita v prostorih Občine Litija, v dneh vpisovanja pa sta razstavljeni na kraju slovesnosti vpisovanja in na ogled javnosti.
KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vpisu v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov sprejet na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Litija z dne 24. 4. 2008.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.
Št. 600-1/2012
Litija, dne 18. aprila 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti