Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1421. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kuzma, stran 3042.

Na podlagi Zakona o trgovini (ZT-1) (Uradni list RS, št. 24/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 11. redni seji dne 25. aprila 2012 sprejel
O D L O K
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah na območju Občine Kuzma.
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo, na tržnici in na prireditvah, sejmih, shodih in podobno.
2. člen
Za prodajo blaga zunaj prodajaln mora prodajalec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. Kljub pridobljenemu soglasju lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, lahko trgovec prodaja blago samo na mestih, ki so v tem odloku opredeljeni in če za to pridobi soglasje lokalne skupnosti. Občina na ta način preprečuje nelojalno konkurenco, skrbi za varstvo okolja, varstvo potrošnikov, zagotavlja prometno varnost ter ustvarja preglednost nad izvajanjem gospodarskih aktivnosti.
V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.
V primeru, da gre za prodajo blaga na prireditvah lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.
Prodajalec, ki želi izvajati prodajo v skladu s prvim odstavkom tega člena ali na javnih površinah in nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Kuzma, mora zaprositi in pridobiti soglasje Občine Kuzma.
Soglasje iz tretjega odstavka tega člena izda občinska uprava.
3. člen
Prodajalec, ki želi prodajati na javnih površinah, ki so v lasti ali upravljanju Občine Kuzma, mora vložiti vlogo za pridobitev soglasja najmanj 5 dni pred pričetkom prodaje blaga.
V vlogi mora biti navedeno:
– podatki vlagatelja,
– vrsta blaga namenjenega prodaji,
– lokacija, kjer se bo prodaja vršila in če gre za prostor, ki ni v lasti ali upravljanju Občine Kuzma tudi soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, kjer bo prodajal,
– površina potrebna za prodajo,
– časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje prodaje).
4. člen
Občinska uprava izda soglasje za posamezna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje enega koledarskega leta.
5. člen
Na prodajnem prostoru smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
– posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,
– društva in humanitarne organizacije,
– posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine),
– druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko na prodajnem prostoru prodajajo samo določeni, v prvem odstavku tega člena navedeni prodajalci, če je tako opredeljeno s predpisom, ki natančneje določa pogoje prodaje blaga na prodajnem prostoru (npr. sejemski red), oziroma vsi tisti, ki so registrirani za prodajo blaga zunaj prodajaln.
6. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja:
– na tržnih prostorih na območju Občine Kuzma,
– na sejmih v Občini Kuzma,
– občasno ob drugih priložnostih na prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski praznik), shodih in podobno.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln se lahko uporabljajo tudi druge javne površine, ki niso posebej predvidene za tržnico, sejem ali druge občasne priložnosti, ki so navedene v tretji alinei prvega odstavka tega člena, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje občine.
7. člen
Prodajalec lahko opravlja prodajo iz potujoče prodajalne na javnih površinah na podlagi soglasja občinske uprave Občine Kuzma, v kateri se določi lokacija za prodajo blaga in vrsta blaga, ki se prodaja iz potujoče prodajalne.
8. člen
Prodaja blaga na prodajnih mestih je prosta in se opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi občinskimi in državnimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
9. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na prodajnih mestih. Po poteku prodajnega časa in ko je blago odprodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, pospraviti embalažo, odpadke in neprodano blago.
II. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OKVIRU SEJEMSKE DEJAVNOSTI
10. člen
Na območju Občine Kuzma se sejmi izvajajo v naselju Kuzma.
Ne glede na določilo iz prvega odstavka tega člena, se lahko, kolikor se izkaže potreba po tem, sejem izvaja tudi v drugih naseljih Občine Kuzma.
11. člen
Kolikor ni v predpisu, ki natančneje določa pogoje delovanja sejma določeno drugače, je upravljavec sejmov Občina Kuzma.
III. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBČASNIH PRODAJNIH PROSTORIH
12. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln na občasnih prodajnih prostorih je prodaja na:
– prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski praznik in podobno),
– shodih in podobno na območju Občine Kuzma,
– na površinah v zaprtih prostorih na območju Občine Kuzma, kolikor trgovec poravna stroške električne energije, ogrevanja prostora itd.
– na površinah, ki niso posebej predvidene za prodajo blaga zunaj prodajaln in ne sodijo v prvo in drugo alineo tega odstavka, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje občinske uprave.
13. člen
V vsakem naselju v Občini Kuzma je lahko določeno več površin (občasnih prodajnih prostorov) iz tretje alineje 12. člena, katere so običajno v središču naselij oziroma ob objektih javnega značaja.
V Kuzmi sta taki površini določeni na osrednjem parkirišču pred cerkvijo in na parkirišču pred občinsko zgradbo Kuzma 24.
Na ta način se lahko prodaja naslednje blago:
– neživilski izdelki (izdelki domače in umetnostne obrti, suha roba, turistični spominki, izdelki iz zelišč itd.) in
– živila (žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča itd.)
Izjemoma se lahko na teh površinah prodaja tudi tekstilno blago in drugo blago, če je to v interesu Občine Kuzma.
14. člen
Brezplačna uporaba stojnic je možna samo na tistih občasnih prodajnih prostorih iz 6. člena tega odloka, ki so namenjeni za dejavnosti v interesu Občine Kuzma (občinske prireditve, občinski praznik itd.).
15. člen
V času večjih prireditev na območju Občine Kuzma se lahko prodajo zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditev oziroma se lahko prodajo zunaj prodajaln v času prireditev začasno ustavi.
IV. PRISTOJBINE
16. člen
Za uporabo tržnega prostora, prostora v času sejmov, prireditev, shodov in podobno ter drugih javnih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln, se plača pristojbina.
Občina Kuzma zaračunava pristojbino za uporabo javne površine za prodajo blaga zunaj prodajaln na podlagi Odloka o komunalnih taksah na območju Občine Kuzma.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, lahko župan prodajalca oziroma prodajalce, ki prodajajo na prireditvah, ki so v interesu Občine Kuzma, oprosti plačila pristojbine.
Pristojbino mora prodajalec poravnati v enkratnem znesku pred vsakokratnim pričetkom prodaje blaga oziroma na dan opravljanja prodaje.
V. NADZOR
17. člen
Inšpekcijski nadzor opravljajo pristojni inšpekcijski organi.
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojna medobčinska inšpekcijska in redarska služba.
Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj prodajaln po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z globo 200,00 EUR se kaznuje prodajalec – pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Kuzma, brez soglasja Občine Kuzma.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje:
– odgovorna oseba pri prodajalcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javni površini ali površini, ki je v lasti Občine Kuzma, brez soglasja Občine Kuzma,
– prodajalec, ki izvaja prodajo v nasprotju z izdanim soglasjem občine.
Pristojni organi iz 17. člena izrekajo globe in varstvene ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi.
VII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0002/2012-1
Kuzma, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti