Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1420. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov, stran 3038.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A), 27. člen Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 15. redni seji dne 16. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov
1. člen
Ta pravilnik ureja sofinanciranje oziroma povrnitev pogrebnih stroškov iz proračuna Občine Kočevje v primerih, kot jih določa 20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A).
2. člen
V primeru kadar ni dedičev, se iz proračuna Občine Kočevje financirajo nujni stroški pogreba v Republiki Sloveniji za umrlega, s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje (v nadaljnjem besedilu: občina).
Če dediči umrlega, ki je imel stalno prebivališče v občini, niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna oziroma sofinancira Občina Kočevje. Občina Kočevje poravna oziroma sofinancira stroške pokopa tudi, kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča umrlega in je ta oseba umrla na ozemlju občine oziroma je bila tam najdena.
Za dediče se štejejo osebe v vseh dednih redih po zakonu, ki ureja dedovanje.
3. člen
Dediči, ki so upravičeni do povrnitve oziroma sofinanciranja stroškov pokopa iz proračuna Občine Kočevje, so osebe, ki bi jim finančni izdatek kritja stroškov pokopa predstavljal socialno ogroženost. Dedič je nesposoben poravnati stroške pokopa, če je:
– prejemnik denarne socialne pomoči ali
– prejemnik varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
4. člen
Pogrebni stroški zajemajo najnujnejše stroške pokopa, ki še zagotavljajo primeren, pietetni odnos do pokojnika ter morebitni prevoz pokojnika.
Iz proračuna Občine Kočevje se povrnejo stroški tisti pravni ali fizični osebi, ki je pokop organizirala, in sicer največ v višini 100 % nujnih stroškov pogreba v Republiki Sloveniji. Ti so določeni z višino pogrebnine, ki jo objavi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije s splošnim aktom, in znaša 80 % povprečne cene nujnih stroškov pogreba v Republiki Sloveniji.
Izjemoma se povrnejo višji stroški od 100 % nujnih stroškov pogreba v Republiki Sloveniji, kadar so ti stroški nastali zaradi prevoza pokojnika ali postopkov, ki zagotavljajo pietetni pokop v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost.
5. člen
Pravica do kritja pogrebnih stroškov za pokojnega, ki nima dedičev, nastopi po samem zakonu, ki določa pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč.
Pravico, do kritja oziroma sofinanciranja pogrebnih stroškov na podlagi tega pravilnika, uveljavlja dedič pri Občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za pomoč pri kritju pogrebnih stroškov«, ki je priloga tega pravilnika. Vloga mora biti oddana najkasneje 30 dni od dneva pokopa.
Za štetje rokov in druga vprašanja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2012-1107
Kočevje, dne 17. aprila 2012
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti