Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1418. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije, stran 3036.

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11), Sklepa Sveta regije Jugovzhodna Slovenija št. 2/25 z dne 15. 2. 2012, 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 15. redni seji dne 16. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta Odlok določa:
1. Ustanovitev Razvojnega sveta JV Slovenije
2. Sestavo ter način imenovanja in volitev članov Sveta
3. Konstituiranje Sveta
4. Naloge Sveta
5. Organizacijo dela
6. Prenehanje članstva v Svetu
7. Prehodne in končne določbe.
II. USTANOVITEV SVETA
2. člen
Razvojni svet (v nadaljevanju: Svet) Jugovzhodne Slovenije (v nadaljevanju: JV Slovenija) ustanovi 21 občin JV Slovenije:
– Občina Črnomelj
– Občina Dolenjske Toplice
– Občina Kočevje
– Občina Kostel
– Občina Loški Potok
– Občina Metlika
– Občine Mirna
– Občina Mirna Peč
– Občina Mokronog - Trebelno
– Mestna občina Novo mesto
– Občina Osilnica
– Občina Ribnica
– Občina Semič
– Občina Sodražica
– Občina Straža
– Občina Šentjernej
– Občina Šentrupert
– Občina Škocjan
– Občina Šmarješke Toplice
– Občina Trebnje in
– Občina Žužemberk
(v nadaljevanju: občine).
3. člen
Svet sestavljajo:
– predstavniki občin iz 2. člena tega Sklepa,
– predstavniki regijskega gospodarstva,
– predstavniki regijskih nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO) in
– predstavnik ORP Pokolpje (v nadaljevanju: ORP).
Člani Sveta iz občin so voljeni funkcionarji občin – občinski svetnice in svetniki ter županje in župani.
Voljeni funkcionarji občin in predstavniki gospodarstva imajo v Svetu enako število članov. Regijske NVO imajo v Svetu polovico članov predstavnikov občin.
ORP imenuje v svet enega predstavnika.
Posamezna občina, gospodarska organizacija in NVO ima lahko v Svetu največ enega člana.
Iz območja vsake izmed 6-tih upravnih enot (v nadaljevanju: UE) v JV Sloveniji mora biti v Svetu najmanj en član.
4. člen
Mandat članov Sveta je enak programskemu obdobju za katerega se izdela Regionalni razvojni program JV Slovenije (v nadaljevanju: RRP), razen mandata voljenih funkcionarjev občin, ki je vezan na mandat občinskih svetnikov in županov.
Volitve in imenovanje članov v Svet se izvedejo pred začetkom priprave RRP za novo programsko obdobje.
Člani Sveta nastopijo mandat z dnem konstituiranja Sveta.
5. člen
Svet je ustanovljen, ko sprejme Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta JV Slovenije (v nadaljevanju: Odlok) v enakem besedilu najmanj dve tretjini občinskih svetov občin iz 2. člena tega Odloka z najmanj dvetretjinsko večino prebivalstva JV Slovenije.
Člane Sveta volijo občinski sveti občin po območjih UE: Črnomelj, Kočevje, Metlika, Novo mesto, Ribnica in Trebnje.
III. SESTAVA, NAČIN IMENOVANJA IN VOLITEV ČLANOV SVETA
6. člen
Svet ima štiriinpetdeset članov, in sicer:
– enaindvajset voljenih funkcionarjev občin, in sicer iz vsake občine iz 2. člena tega Odloka en član,
– enaindvajset voljenih predstavnikov regijskega gospodarstva,
– enajst voljenih predstavnikov regijskih NVO in
– enega predstavnika ORP, ki ga imenuje ORP.
7. člen
Kandidacijski postopki za izvolitev članov Sveta se pričnejo s pozivom RRA JV Slovenije predlagateljem za kandidiranje predstavnikov občin, gospodarstva in NVO v Svet.
Predlagatelji za določitev kandidatov za člane Sveta so:
– občine iz 2. člena tega Odloka določijo kandidate občin,
– regijske gospodarske zbornice, območne obrtno-podjetniške zbornice, območne kmetijsko gozdarske zbornice in druga združenja gospodarstva iz JV Slovenije določijo kandidate gospodarstva in
– regijsko stičišče nevladnih organizacij določi kandidate NVO.
Pri določanju kandidatov gospodarstva upoštevajo predlagatelji teritorialno (subregijsko) in panožno zastopanost ter razvojno specializacijo regije.
Pri določanju kandidatov iz NVO upošteva predlagatelj teritorialno (subregijsko) in interesno zastopanost.
Hkrati s pozivom za kandidiranje občinam, gospodarstvu in NVO v Svet pošlje RRA JV Slovenije ORP-ju poziv za imenovanje svojega predstavnika v Svet.
8. člen
Predlagatelji oblikujejo in posredujejo RRA kandidatne liste v tridesetih dneh od prejema poziva RRA JV Slovenije za kandidiranje v Svet.
Kandidatna lista vsebuje:
– predlagatelja,
– podatke o kandidatih: ime in priimek, datum rojstva, stopnjo strokovne izobrazbe in poklic, delodajalca oziroma zaposlitev, delovno mesto oziroma funkcijo, ki jo opravlja in naslov stalnega bivališča in najmanj en kontaktni podatek (telefon in/ali e-naslov).
Predlagatelj uvrsti na kandidatno listo le kandidate, ki s kandidaturo soglašajo.
Predlagatelji uvrstijo na kandidatno listo toliko kandidatov, kot je potrebnih za izvolitev.
9. člen
RRA JV Slovenije oblikuje v petnajstih dneh po prejemu zadnje kandidatne liste od predlagateljev kandidatno listo za volitve v Svet. Na kandidatni listi za volitve so ločeno prikazani kandidati iz občin, kandidati iz gospodarstva in kandidati iz NVO. Na kandidatni listi za volitve je toliko kandidatov, kot je potrebnih za izvolitev članov Sveta (zaprta kandidatna lista).
RRA JV Slovenije posreduje kandidatno listo za volitve iz prejšnjega odstavka tega člena s predlogom glasovnice in navodilom za glasovanje občinam iz 2. člena tega Odloka.
Občinski svet pripravi toliko glasovnic, kolikor je članov občinskega sveta. Glasovnice morajo imeti žig občine.
10. člen
Občine izvedejo volitve v Svet na prvi seji občinskega sveta, sklicani po prejemu kandidatne liste za volitve. Občinski svet glasuje o kandidatni listi kot celoti v skladu s poslovniškimi določili.
Občine izdelajo zapisnike o glasovanju o listi kandidatov za Svet, iz katerih mora biti razvidno:
– koliko glasovnic je bilo razdeljenih,
– koliko glasovnic je bilo vrnjenih,
– koliko glasovnic je bilo neveljavnih,
– koliko glasovnic je bilo veljavnih,
– koliko glasov ZA in koliko glasov PROTI je prejela kandidatna lista za Svet.
Zapisnik o glasovanju o listi kandidatov za Svet posredujejo občine RRA JV Slovenije v desetih dneh po izvedbi volitev. Ostala volilna gradiva hranijo občine.
11. člen
Izide volitev ugotavlja RRA JV Slovenije.
Kandidati na kandidatni listi so izvoljeni, če je za kandidatno listo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju upravne enote.
RRA JV Slovenije seznani vse predlagatelje z izidom volitev in imenovanjem člana Sveta iz ORP ter objavi rezultate volitev/imenovanja v Svet na svoji spletni strani.
IV. KONSTITUIRANJE SVETA
12. člen
Prvo sejo novoizvoljenega Sveta skliče RRA JV Slovenije, vodi pa jo do izvolitve predsednika Sveta predsednik Sveta, ki mu preneha mandat.
Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov Sveta.
Svet je konstituiran, ko člani izvolijo izmed sebe predsednika Sveta.
Predsednik Sveta sklicuje in vodi seje Sveta in zastopa ter predstavlja Svet. Predsednik Sveta lahko s pisnim pooblastilom pooblasti člana Sveta, da ga nadomešča v času njegove odsotnosti. V pisnem pooblastilu določi tudi obseg pooblastil pooblaščenca.
V. NALOGE SVETA
13. člen
Svet ima naslednje naloge:
– vodenje in usmerjanje priprave RRP,
– sprejemanje RRP,
– na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
– sklepa dogovore za razvoj regije (v nadaljevanju: Dogovor),
– sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu,
– spremlja izvajanje RRP in Dogovorov,
– odloča o razvojnih prioritetah in specializaciji regije,
– imenuje odbore Sveta,
– opravlja druge naloge regionalnega pomena v skladu z zakonom.
VI. ORGANIZACIJA DELA
14. člen
Delo sveta je javno. Svet lahko sejo ali del seje za javnost zapre, če to zahteva problematika, ki jo obravnava. V primeru zaprte seje sporoči predsednik Sveta odločitve Sveta z izjavo za javnost.
Javnostim praviloma sporoča odločitve Sveta njegov predsednik. Vsi člani sveta so dolžni v javnosti predstavljati in zastopati odločitve Sveta. Član sveta, ki v javnosti predstavlja svoje stališče o zadevah, ki jih obravnava in o katerih odloča Svet, mora to v izjavi tudi navesti.
15. člen
Svet sprejema odločitve na seji z večino glasov navzočih članov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta in večina članov sveta, predstavnikov občin.
V primeru enakega števila glasov prevlada glas predsednika sveta.
Odločitve Sveta o RRP in Dogovoru mora naknadno potrditi 60 odstotkov županov občin z večino prebivalstva regije.
16. člen
Administrativni naslov Sveta je na sedežu RRA JV Slovenije.
Za pripravo in izvajanje prioritetnih programov in projektov v okviru RRP, pomoč pri določanju razvojnih prioritet in razvojne specializacije regije ter izvajanje zahtevnejših razvojnih projektov v regiji imenuje Svet odbore.
Strokovna, tehnična in administrativna dela za Svet in odbore opravlja RRA JV Slovenije.
Dela iz prejšnjega odstavka tega člena sodijo med splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih izvaja RRA JV Slovenije in za katere zagotavljajo sredstva občine in SVLR.
17. člen
Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega dela s poslovnikom.
VII. PRENEHANJE ČLANSTVA
18. člen
Članstvo v Svetu lahko preneha:
– članu na osnovi odstopne izjave z dnem, ko poda pisno odstopno izjavo,
– s prenehanjem funkcije oziroma mandata, ki jo/ga je član Sveta opravljal ob izvolitvi v Svet, z dnem, ko o tem odloči Svet,
– če poda predlog za odpoklic predlagatelj ali Svet, z dnem odpoklica Sveta,
– članu, ki zamenja delodajalca ali je začet pri delodajalcu, pri katerem je član Sveta zaposlen, postopek za prenehanje delodajalca, ko o tem odloči Svet,
– članu, ki ne sodeluje pri delu Sveta, ko o tem odloči Svet,
– iz drugih razlogov, ki članu onemogočajo sodelovanje pri delu Sveta, ko o tem odloči Svet.
19. člen
Člana, ki mu preneha članstvo v Svetu, nadomesti član, ki se izvoli na nadomestnih volitvah iz tiste partnerske skupine, v kateri je prenehal mandat članu. Nadomestne volitve se morajo izvesti, če preneha mandat 20 % članov Sveta.
Postopek nadomestnih volitev je enak kot volitve same.
Če preneha mandat več kot polovici članov Sveta, se izvedejo redne volitve v Svet.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Pri imenovanju predstavnika ORP v Svet na prvih volitvah Sveta se upošteva ORP, ki deluje na območju JV Slovenije, skladno s 17. členom ZSRR-2 na dan, ko je Svet ustanovljen.
21. člen
Število prebivalcev po tem Odloku se ugotavlja na osnovi podatkov o številu prebivalcev, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
22. člen
Postopek za spremembo oziroma dopolnitev tega Odloka je enak postopku za njegov sprejem. Predlog za spremembo in dopolnitev tega Odloka lahko podajo predlagatelji, ki izkažejo interes.
23. člen
Odlok je sprejet, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne, ko ga v enakem besedilu sprejme najmanj dve tretjini občinskih svetov občin iz 2. člena tega Odloka z najmanj dvetretjinsko večino prebivalstva regije.
Št. 300-1/2012-10
Kočevje, dne 17. aprila 2012
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti