Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1414. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2012, stran 3021.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 12. redni seji dne 25. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----------+-------------------------------------+--------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |    v eurih|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|Skupina/ |NAMEN                |   REBALANS|
|podskupina|                   |    3-2011|
|kontov  |                   |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 6.009.225,53|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 5.170.962,21|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI           | 4.275.226,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   700 |Davki na dohodek in dobiček     | 3.742.296,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   703 |Davki na premoženje         |  368.224,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   704 |Domači davki na blago in storitve  |  164.706,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   706 |Drugi davki             |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |  895.736,21|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   710 |Udeležba na dobičku in dohodki od  |  174.156,25|
|     |premoženja              |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   711 |Takse in pristojbine         |   3.000,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   712 |Denarne kazni            |   3.100,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   713 |Prihodki od prodaje blaga in     |   23.900,00|
|     |storitev               |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   714 |Drugi nedavčni prihodki       |  691.579,96|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI         |  552.039,38|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   720 |Prihodki od prodaje osnovnih     |  100.000,00|
|     |sredstev               |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   721 |Prihodki od prodaje zalog      |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   722 |Prihodki od prodaje zemljišč in   |  452.039,38|
|     |nematerialnega premoženja      |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|73    |PREJETE DONACIJE           |   1.500,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   730 |Prejete donacije iz domačih virov  |   1.500,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   731 |Prejete donacije iz tujine      |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |  284.723,94|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   740 |Transferni prihodki iz drugih    |  284.723,94|
|     |javnofinančnih institucij      |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   741 |Prejeta sredstva iz državnega    |     0,00|
|     |proračuna iz sredstev proračuna   |       |
|     |Evropske               |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   787 |Prejeta sredstva od drugih evropskih |     0,00|
|     |institucij              |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   | 8.268.008,80|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI            | 2.933.617,88|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   400 |Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  406.109,10|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   401 |Prispevki delodajalcev za socialno  |   66.362,74|
|     |varnost               |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   402 |Izdatki za blago in storitve     | 2.374.841,83|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   403 |Plačila domačih obresti       |   23.826,60|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   409 |Rezerve               |   62.477,61|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI           | 2.394.540,38|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   410 |Subvencije              |  144.298,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   411 |Transferi posameznikom in      | 1.452.467,05|
|     |gospodinjstvom            |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   412 |Transferi neprofitnim organizacijam |  247.472,71|
|     |in ustanovam             |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   413 |Drugi tekoči domači transferi    |  550.302,62|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   414 |Tekoči transferi v tujino      |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI        | 2.765.403,63|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   420 |Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 2.765.403,63|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |  174.446,91|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   431 |Investicijski transferi pravnim in  |  111.826,91|
|     |fizičnim osebam           |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   432 |Investicijski transferi proračunskim |   62.620,00|
|     |uporabnikom             |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ  | 2.258.783,27|
|     |(I.-II.)               |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN   |     0,00|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|     |(750+751+752)            |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   750 |Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   751 |Prodaja kapitalskih deležev     |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   752 |Kupnine iz naslova privatizacije   |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJA      |     0,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     0,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   440 |Dana posojila            |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   441 |Povečanja kapitalskih deležev in   |     0,00|
|     |naložb                |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   442 |Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     0,00|
|     |privatizacije            |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|VI.    |PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN |     0,00|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |       |
|     |V.)                 |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)          |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE             |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   500 |Domače zadolževanje         |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)        |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA           |     0,00|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|   550 |Odplačila domačega dolga       |  246.937,30|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | 2.505.720,57|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |  –246.937,30|
+----------+-------------------------------------+--------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  | 2.752.657,87|
|     |IX.)                 |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  | 2.856.616,53|
|     |31. 12. 2010             |       |
+----------+-------------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 28.586,68 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2011
Ig, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti