Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1413. Pravilnik o najemu športne dvorane Občine Hrpelje - Kozina, stran 3019.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 10. redni seji dne 23. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o najemu športne dvorane Občine Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in način oddajanja športne dvorane Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: Občina) v najem s prednostno uporabo, pogoje za sklepanje pogodb o koriščenju športne dvorane in način določanja cen za najem.
Občina daje športno dvorano v upravljanje in v uporabo Osnovni šoli Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje (v nadaljevanju: osnovna šola) za čas pouka in interesnih dejavnosti, praviloma do 14. ure. Po končanem pouku in interesnih dejavnostih daje Občina športno dvorano v najem drugim uporabnikom v skladu s sprejetim programom dela in urnikom zasedenosti športne dvorane. Športna dvorana je lahko v uporabi do 23. ure.
Pri uporabi športne dvorane imajo prednost programi športnih društev, ki vključujejo otroke in mladino do 18. leta starosti ali so vključeni v sprejeti Letni program športa Občine.
2. člen
Lastnica športne dvorane je Občina.
Nadzor nad uporabo športne dvorane v popoldanskem času od ponedeljka do petka in ob sobotah ter nedeljah in praznikih vodi Občina. Osnovna šola skrbi za redno čiščenje in vzdrževanje športne dvorane. Delež plačila stroškov za čiščenje in vzdrževanje športne dvorane je določen v letnih pogodbah z osnovno šolo.
3. člen
Najem športne dvorane obsega uporabo:
– vadbene površine v objektu;
– garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta;
– sobe za sodnike, delegate in novinarje;
– športnega orodja in opreme v objektu;
– tribune za gledalce.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V NAJEM
4. člen
Športna dvorana se lahko odda v najem v času prostih terminov, naslednjim uporabnikom:
– vzgojno varstvenim in vzgojno izobraževalnim zavodom;
– športnim klubom in društvom;
– ostalim društvom, klubom, organizacijam in skupinam;
– drugim fizičnim in pravnim osebam.
5. člen
Prednostno pravico uporabe pri najemu športne dvorane imajo uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
I. prioriteta:
Osnovna šola za izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in šolska športna tekmovanja, tekmovanja na medobčinskih, področnih in državnih ravneh.
II. prioriteta:
Interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport, ki je sofinancirana iz občinskega proračuna.
III. prioriteta:
Programi kakovostnega športa, ki so sofinancirani iz občinskega proračuna.
IV. prioriteta:
Interesni športi predšolskih, šolskih otrok in otrok ter mladine s posebnimi potrebami.
V. prioriteta:
Športna rekreacija klubov in društev, ki imajo sedež v Občini ter športne tekme teh klubov in društev.
VI. prioriteta:
Športna rekreacija rekreativnih skupin iz Občine.
VII. prioriteta:
Športna vadba društev in klubov izven Občine.
6. člen
Športna dvorana se lahko uporablja tudi za prireditve Občine in druge prireditve ter shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje Občine ter z njo sklene pogodbo o najemu.
V primeru najema iz prejšnega člena mora organizator za takšno prireditev pridobiti tudi dovoljenje pristojnega organa oziroma jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
7. člen
Organizator športne oziroma druge prireditve mora poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
Občina ne odgovarja za poškodbe igralcev, nastopajočih in gledalcev pri uporabi športne dvorane, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah, razen v primerih, ko je organizator prireditve Občina.
Uporabniki športne dvorane morajo v času uporabe le-te v športne namene uporabljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.
8. člen
Občina mora pri oddaji časovnih terminov najema pri prednostni pravici uporabe upoštevati še:
– športno panogo – dvoranski šport in
– tekmovalno obdobje.
Ne glede na prioriteto so možna usklajevanja uporabnikov športne dvorane pri določanju terminov oziroma urnika koriščenja.
Občina lahko kateremukoli uporabniku:
– odpove posamezne termine uporabe dvorane;
– prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev Občine ali oddaje dvorane v komercialne namene.
Rok za odpoved termina je dva tedna.
9. člen
Občina objavi vsako leto, najpozneje do 31. maja, javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v naslednjem šolskem letu.
Vsi zainteresirani uporabniki morajo najkasneje petnajst dni po objavi razpisa poslati pisno prijavo z navedbo želenega termina in števila ur tedensko.
Na podlagi prejetih prijav izdela Športna zveza Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: športna zveza) predlog za koriščenje prostih terminov, ki ga da v potrditev Občini. Občina najkasneje do 1. julija potrdi terminski plan (urnik) uporabe za naslednje šolsko leto in na podlagi tega pripravi pogodbe o najemu oziroma uporabi športne dvorane.
III. NAČIN DOLOČANJA NAJEMNINE
10. člen
Ceno najema določi Občina praviloma za čas uporabe ene ure.
Osnova za določitev najemnine je ekonomska cena najema. Ekonomska cena najema je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.
Med materialne stroške spadajo:
– stroški za ogrevanje;
– stroški za električno energijo;
– stroški za komunalne storitve;
– ptt stroški;
– stroški za potrošniški material, ki so potrebni za redno obratovanje športne dvorane (čistila, sanitarni material, žarnice …);
– stroški za pisarniški in sanitetni material;
– stroški za zavarovanje;
– stroški čiščenja okolice športne dvorane;
– neopredeljeni stroški (10 % od zgoraj opisanih).
Ekonomsko ceno najema določi župan.
11. člen
Cenik uporabe športnih objektov potrdi Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina za vsako šolsko leto posebej pred oddajo v najem.
12. člen
Osnovna šola, ki izvaja redno vzgojno-izobraževalno dejavnost v okviru zakonsko predpisane dejavnosti, izvajalci, ki so vključeni v program športa vzgoje otrok in mladine, izvajalci športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, izvajalci, ki skrbijo za interesno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami ter skupine starejših od 65 let, so upravičeni do brezplačne uporabe športnega objekta za število ur, ki so jim priznane na razpisu za sofinanciranje športa v tekočem letu.
13. člen
Preostalim športnim društvom, klubom in rekreacijskim skupinam, ki imajo sedež v Občini ter so vključeni v terminski plan, Občina izstavi mesečno račun za neprofitno najemnino.
Za druge uporabnike (športna društva in klubi, ki niso registrirani in nimajo sedeža v Občini, rekrativne skupine in drugi), ki imajo redno športno dejavnost in za športne prireditve, tekmovanja, turnirje ter posamezne tekme se glede na zahtevnost posebnih pogojev (povečani materialni stroški in dodatno delo zaposlenih ob sobotah, nedeljah ter praznikih), določi ustrezen dodatek k neprofitni ceni, in sicer:
a) med tednom (od ponedeljka do petka):
– za 20 %: brez gledalcev,
– za 40 %: z gledalci;
b) od sobotah, nedeljah in praznikih:
– za 40 %: brez gledalcev,
– za 60 %: z gledalci.
14. člen
Nižjo ceno od neprofitne lahko Občina zaračunava za dejavnost v tržno nezanimivih terminih ter za predstavitve dejavnosti javnih programov, humanitarne prireditve in prireditve, katerih donator ali organizator je Občina. V teh primerih se krijejo le nastali materialni stroški.
Župan lahko oprosti plačilo najemnine za uporabo športne dvorane klubom in društvom, ki opravljajo družbeno koristno dejavnost, spodbujajo aktivnosti mladih ali pa je to v posebnem interesu Občine.
15. člen
Občina lahko odda v najem športno dvorano tudi za druge namene, kot so zabavno-glasbene prireditve, razstave, sejme in druge komercialne oziroma pridobitne prireditve. Cena najema za te prireditve se oblikuje po tržnih zakonitostih in je lahko višja od cene najema, ki je določena v 10. in 13. členu tega pravilnika.
IV. SKLENITEV POGODBE IN OBRAČUN PLAČILA
16. člen
Občina sklene na podlagi določil tega pravilnika z uporabniki pogodbo o najemu. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo športne dvorane, upoštevanje hišnega reda in za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi. O povzročeni škodi mora biti sestavljen in podpisan zapisnik. Le-ta je osnova za povrnitev škode.
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti Občini. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh, se zadeva obravnava kot, da je uporabnik odstopil od pogodbe.
Pogodba z uporabnikom športne dvorane se lahko pred njenim iztekom prekine sporazumno, če se tako dogovorita Občina in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko Občina prekine enostransko v naslednjih primerih:
1. če uporabniki ne uporabljajo dvorane v terminih, za katere so sklenili pogodbo;
2. če kršijo določila hišnega reda športne dvorane, pogodbe o uporabi in drugih predpisov;
3. če ne plačajo računov za uporabo športne dvorane.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.
17. člen
Občina mora na podlagi podpisane pogodbe izstaviti račun uporabniku najkasneje v roku osem dni po opravljeni storitvi.
Uporabnik je dolžan plačati račun za najemnino v zakonsko predpisanem roku.
Če uporabnik v roku ne poravna računa, izgubi pravico uporabe objekta do poravnave računa. V primeru zamude plačila računa za več kot 60 dni, se razveljavi pogodba o najemu športne dvorane.
V. DRUGA DOLOČILA
18. člen
Hišnik, ki v popoldanskem času skrbi za pravilno uporabo športne dvorane (v nadaljevanju: hišnik) mora voditi posebno dnevno evidenco uporabe športne dvorane iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika;
– vodja (trener) uporabnika;
– čas uporabe;
– število udeležencev;
– podpis vodje (trenerja) uporabnika;
– opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi.
19. člen
Najemnina in drugi prihodki, ki jih pridobi Občina na račun športne dvorane so prihodek proračuna Občine in se vodijo na posebni postavki. Pridobljeni prihodki se uporabljajo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z upravljanjem in vzdrževanjem športne dvorane, investicijami in investicijskim vzdrževanjem.
20. člen
V skladu z veljavno zakonodajo mora Občina pripraviti za vsako proračunsko obdobje plan potreb po:
– večjih dodatnih vzdrževalnih delih,
– investicijskemu vzdrževanju,
– nabavi opreme.
Plan se pripravi na podlagi poziva osnovni šoli in športni zvezi, kar je temeljna osnova za planiranje obsega in višine potrebnih sredstev glede na sprejeti načrt razvojnih programov za sofinanciranje športne dvorane.
VI. OGLAŠEVANJE
21. člen
Uporaba površin za oglaševanje se za uporabnike športne dvorane, ki so sofinancirani iz občinskega proračuna, uskladi enkrat letno.
VI. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi športne dvorane (Uradni list RS, št. 93/04).
23. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi.
Št. 3528-5/2012-1
Hrpelje, dne 23. aprila 2012
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti