Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1407. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic, stran 3004.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in prvega odstavka 234. člena v povezavi s 1. točko tretjega odstavka 97. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju podružnic bank držav članic
1. člen
(Splošne določbe)
(1) Ta sklep določa način poročanja podružnic bank držav članic (v nadaljevanju: podružnic), ki na območju Republike Slovenije opravljajo bančne oziroma vzajemno priznane finančne storitve, zaradi izvrševanja pristojnosti in nalog Banke Slovenije na področju denarne politike, spremljanja likvidnostnega tveganja, statistike in uresničevanja jamstva za vloge (1. točka tretjega odstavka 97. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11; v nadaljevanju: ZBan-1)).
(2) Ne glede na določbe tega sklepa morajo podružnice na zahtevo Banke Slovenije posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije (prvi odstavek 234. člena ZBan-1).
(3) Ne glede na določbe tega sklepa veljajo za podružnico vse določbe drugih zakonov in na tej podlagi izdanih podzakonskih predpisov, ki sicer veljajo za banke s sedežem v Republiki Sloveniji in katerih namen je zaščita javnih koristi (2. točka drugega odstavka 97. člena ZBan-1).
(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Poročanje zaradi spremljanja likvidnostnega tveganja)
Podružnica mora poročati o količnikih likvidnosti v skladu s Sklepom o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07, 83/07, 74/11 in 26/12) in v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07, 112/08, 44/09 in 78/09).
3. člen
(Poročanje za statistične namene)
(1) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 46/09 in 79/11) ter Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 12. decembra 2011 in navodilom o spremembah tega navodila z dne 5. marca 2012, objavljenih na spletni strani Banke Slovenije.
(2) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08) in Navodilom za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08, 36/09, 81/09, 81/10 in 103/11) ter Navodilom o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 107/08).
(3) Podružnica mora poročati o oceni izgub iz kreditnega tveganja v skladu s Sklepom o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 102/08, 3/09 in 29/12) in Navodilom za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/12) oziroma na obrazcih RAZ-1 in RAZ-2. Na obrazcu RAZ-1 se izpolnijo le stolpci od 1 do 10 ter stolpci 14, 21, 32 in 33.
(4) Če podružnica opravlja menjalniške posle, kakor so opredeljeni v Zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09), mora poročati v skladu s Sklepom o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 91/09 in 100/11) in Navodilom za izvajanje Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 91/09 in 100/11).
(5) Če je podružnica obveznik po 1. točki Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03), mora poročati v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 90/06, 31/07, 54/10 in 92/10).
(6) Podružnica mora poročati o medbančnih depozitih v skladu s Sklepom o poročanju o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 103/06) in v skladu z Navodilom o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 105/06 in 27/07).
(7) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 18/08 in 72/10).
(8) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 72/10).
4. člen
(Poročanje za uresničevanje jamstva za vloge)
(1) Če se podružnica na podlagi četrtega odstavka 98. člena ZBan-1 vključi v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki velja v državi sedeža banke, mora poročati podatke, ki jih ob vključitvi v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji določi Banka Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena podružnica polletno poroča o številu vlagateljev pri podružnici, katerih vloge so zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v državi sedeža banke, in o skupnem znesku njihovih zajamčenih vlog, ločeno za fizične in pravne osebe.
(3) Rok za predložitev poročila iz prvega in drugega odstavka tega člena je po stanju ob koncu junija najkasneje do konca julija tekočega leta, po stanju ob koncu decembra pa najkasneje do konca januarja naslednjega leta.
5. člen
(Prenehanje veljavnosti sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 28/07).
6. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. aprila 2012
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti