Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

1404. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-C), stran 2891.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2012.
Št. 003-02-3/2012-7
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN (ZSMKR-C)
1. člen
V Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon ureja pridelavo, pripravo za trg, uvoz in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin: žit, krmnih rastlin, krompirja, pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic, sadnih in okrasnih rastlin, trte in hmelja (v nadaljnjem besedilu: semenski material kmetijskih rastlin), določa obveznosti oseb, ki se ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, uvozom in trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin, predpisuje zahteve za trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin in način zagotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, predpisuje posebne zahteve za trženje semenskega materiala, namenjenega za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov, vključno s količinskimi omejitvami, ureja vpis sort kmetijskih rastlin v sortno listo ter vzdrževanje sort, ki so vpisane v sortno listo, posebno preizkušanje sort kmetijskih rastlin za opisno sortno listo, ureja pridobivanje, izmenjavo podatkov in povezovanje podatkov v informacijski sistem, določa dejavnost javne službe na področju semenarstva in izvajalce javne službe, določa nosilca javnega pooblastila in imenovanje laboratorijev, izvajalcev preizkušanja sort ter hrambe standardnih vzorcev in inšpekcijsko nadzorstvo v skladu z:
– Direktivo Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2298), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/74/ES z dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede botaničnih imen rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov in nekaterih prilog k direktivam 66/401/EGS, 66/402/EGS in 2002/57/ES zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj (66/401/EGS), (UL L št. 166 z dne 27. 6. 2009, str. 40), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;
– Direktivo Sveta z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2309), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/74/ES z dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede botaničnih imen rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov in nekaterih prilog k direktivam 66/401/EGS, 66/402/EGS in 2002/57/ES zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj (66/402/EGS), (UL L št. 166 z dne 27. 6. 2009, str. 40), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;
– Direktivo Sveta z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 93 z dne 17. 4. 1968, str. 15), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2005/43/ES z dne 23. junija 2005 o spremembi Prilog k Direktivi Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (68/193/EGS), (UL L št. 164 z dne 24. 6. 2005, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/193/EGS), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;
– Direktivo Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (UL L št. 226 z dne 13. 8. 1998, str. 16), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2003/61/ES z dne 18. junija 2003 o spremembi direktiv 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin, 66/402/EGS o trženju semena žit, 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte, 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih rastlin, 98/56/ES o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, 2002/54/ES o trženju semena pese, 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic, 2002/56/ES o trženju semenskega krompirja in 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic, glede primerjalnih testov in poskusov Skupnosti (UL L št. 165 z dne 3. 7. 2003, str. 23), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;
– Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/53/ES), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;
– Direktivo Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 12), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2004/117/ES z dne 22. decembra 2004 o spremembi Direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi s pregledi, ki se opravijo pod uradnim nadzorom, in enakovrednostjo semena, pridelanega v tretjih državah (UL L št. 14 z dne 18. 1. 2005, str. 18), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;
– Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/74/ES z dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede botaničnih imen rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov in nekaterih prilog k direktivam 66/401/EGS, 66/402/EGS in 2002/57/ES zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj UL L št. 166 z dne 27. 6. 2009, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/55/ES), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;
– Direktivo Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 60), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije 2008/973/ES z dne 15. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 2002/56/ES glede datuma, določenega v členu 21(3), do katerega se državam članicam dovoli podaljšanje odločitev v zvezi z enakovrednostjo semenskega krompirja iz tretjih držav (UL L št. 345 z dne 23. 12. 2008, str. 90), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;
– Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 74), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/74/ES z dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede botaničnih imen rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov in nekaterih prilog k direktivam 66/401/EGS, 66/402/EGS in 2002/57/ES zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj UL L št. 166 z dne 27. 6. 2009, str. 40), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;
– Direktivo Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21. 6. 2008, str. 13);
– Direktivo Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Kodificirana različica), (UL L št. 205 z dne 1. 8. 2008, str. 28) in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;
– Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (prenovljena različica), (UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8), zadnjič spremenjeno s Sklepom Komisije z dne 15. decembra 2010 o spremembi Direktive Sveta 2008/90/ES, da se podaljša odstopanje v zvezi z uvoznimi pogoji za razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, iz tretjih držav (2010/777/EU), (UL L št. 332 z dne 16. 12. 2010, str. 40), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;
– Direktivo Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije, in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 44) in
– Direktivo Komisije 2010/60/EU z dne 30. avgusta 2010 o določitvi nekaterih odstopanj pri trženju semenskih mešanic krmnih rastlin, namenjenih za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja (UL L št. 228 z dne 31. 8. 2010, str. 10).«.
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za semenski material:
– drugih rastlinskih rodov, vrst ali podvrst, če se uporablja kot podlaga za cepljenje s semenskim materialom kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka ali če se uporablja kot sestavina v mešanici s semenskim materialom vrst kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka;
– drugih vrst kmetijskih rastlin, če je pridelan in se trži v Republiki Sloveniji.«.
3. člen
Za petim odstavkom 7. člena se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Uprava po uradni dolžnosti vpiše v register dobaviteljev spremembe podatkov iz druge, četrte in pete alineje prvega odstavka 9. člena tega zakona, ki jih Uprava v skladu z 61. členom tega zakona pridobiva iz registra kmetijskih gospodarstev in evidence subjektov ter uporablja za potrebe vodenja registra dobaviteljev.
(7) Ob vpisu sprememb podatkov v registru dobaviteljev na podlagi prejšnjega odstavka Uprava dobavitelju izda izpis iz registra dobaviteljev.«.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »Direktivo 68/198/EGS« nadomesti z besedilom »Direktivo 68/193/EGS«.
5. člen
V prvem odstavku 16. člena se za besedilom »vrst kmetijskih rastlin« doda besedilo »ali kot mešanica semena različnih sort ali vrst kmetijskih rastlin s semenskim materialom drugih rastlinskih rodov, vrst ali podvrst«.
V drugem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– semenski material kmetijskih rastlin v semenski mešanici pred mešanjem izpolnjuje zahteve za trženje iz 10. in 12. člena tega zakona,«.
6. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(ohranjevalne semenske mešanice)
(1) Ne glede na določbe 16. člena tega zakona se lahko na podlagi dovoljenja, ki ga izda Uprava, trži tudi semenska mešanica, ki je namenjena za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov in ki lahko vsebuje poleg semen krmnih rastlin tudi semena drugih rastlinskih rodov, vrst oziroma podvrst (v nadaljnjem besedilu: ohranjevalna semenska mešanica).
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda, če:
– so bili ohranjevalna semenska mešanica oziroma semena, iz katerih je bila pridelana, nabrani na območju vira na mestu nabiranja, na katerem se ni sejalo zadnjih 40 let pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za trženje ohranjevalne semenske mešanice,
– je bila ohranjevalna semenska mešanica pridelana kot neposredno požeta ohranjevalna semenska mešanica ali kot pridelana ohranjevalna semenska mešanica in
– ohranjevalna semenska mešanica izpolnjuje predpisane zahteve glede načina pridelave, kakovosti in sestave.
(3) Uprava izda dovoljenje za trženje ohranjevalne semenske mešanice na podlagi vloge, ki jo dobavitelj vloži pri Upravi najpozneje do 30. aprila v letu pridelave ohranjevalne semenske mešanice. V vlogi dobavitelj navede podatke o:
– dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– sestavi ohranjevalne semenske mešanice in načinu pridelave,
– območju vira in mestu nabiranja oziroma razmnoževanja,
– vrsti habitata na mestu nabiranja,
– količini ohranjevalne semenske mešanice in letu, v katerem jo namerava tržiti.
(4) V dovoljenju za trženje ohranjevalne semenske mešanice Uprava določi regijo porekla, v kateri se ta semenska mešanica lahko trži, in največjo količino te semenske mešanice, ki se sme tržiti v posameznem letu.
(5) Skupna količina ohranjevalnih semenskih mešanic, za katero izda Uprava dovoljenja iz prvega odstavka tega člena za posamezno leto, ne sme presegati največje dovoljene količine, ki jo predpiše minister v skladu s predpisi Skupnosti.
(6) Če Uprava na podlagi podatkov iz pete alinee tretjega odstavka tega člena ugotovi, da bo v posameznem letu največja dovoljena količina iz prejšnjega odstavka lahko presežena, dobavitelje pred izdajo dovoljenja obvesti, da jim bo v dovoljenju za trženje ohranjevalne semenske mešanice sorazmerno zmanjšala količino, ki so jo navedli v vlogi, in sicer za odstotek, za katerega skupna količina ohranjevalnih semenskih mešanic iz vloženih vlog iz tretjega odstavka tega člena presega največjo dovoljeno količino iz prejšnjega odstavka. Odstotek preseganja največje dovoljene količine objavi na svoji spletni strani.
(7) Pred izdajo dovoljenja za trženje ohranjevalne semenske mešanice Uprava preveri izpolnjevanje pogojev in zahtev iz drugega odstavka tega člena, in sicer na podlagi poročila o pregledih na mestu nabiranja oziroma razmnoževanja in o vzorčenjih ter testiranjih, ki jih na predpisan način izvede organ za potrjevanje, ki mu je Uprava dodelila javno pooblastilo v skladu s 75. členom tega zakona. Stroške predpisanih pregledov, vzorčenj in testiranj nosi dobavitelj.
(8) Po pridobitvi dovoljenja za trženje ohranjevalne semenske mešanice dobavitelj ohranjevalno semensko mešanica zapakira in označi s predpisanimi etiketami, ki jih izda v skladu z dovoljenjem za trženje ohranjevalne semenske mešanice.
(9) Dobavitelj, ki pridobi dovoljenje za trženje ohranjevalne semenske mešanice, mora Upravi vsako leto do 31. januarja sporočiti količino semena za vsako ohranjevalno semensko mešanico, ki jo je dal na trg v preteklem letu.
(10) Minister predpiše v skladu s predpisi Skupnosti zahteve glede pridelave, kakovosti in sestave ohranjevalne semenske mešanice, način vložitve vloge, največjo količino ohranjevalnih semenskih mešanic, ki se lahko trži v posameznem letu, podrobnejše zahteve glede pakiranja in označevanja ohranjevalne semenske mešanice, postopke in metode za preverjanje izpolnjevanja pogojev in zahtev za ohranjevalne semenske mešanice, vsebino dovoljenja za trženje ohranjevalne semenske mešanice ter podatke, ki morajo biti navedeni na etiketah, s katerimi se označijo ohranjevalne semenske mešanice.«.
7. člen
V prvem odstavku 22.a člena se besedilo »1. in 3. točke« nadomesti z besedilom »prve in tretje alineje«.
8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(izdaja uradnih etiket pred dokončno uradno potrditvijo)
(1) Ne glede na določbe šestega odstavka 22. člena tega zakona lahko organ za potrjevanje izda predpisane uradne etikete, preden v postopku uradne potrditve iz četrtega odstavka 22. člena tega zakona dokončno ugotovi, da semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje vse predpisane zahteve za trženje iz 10. člena tega zakona za predpisano kategorijo, vendar le, če je dobavitelj zahteval uradne etikete v prijavi iz prvega odstavka 22. člena tega zakona, in če je organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ugotovil, da:
– ima dobavitelj v skladu s prvim odstavkom 26. člena tega zakona dovoljenje, da sam izvirno zapre in označi semenski material kmetijskih rastlin z uradnimi etiketami,
– je bil semenski material kmetijskih rastlin pridelan v skladu s predpisanimi zahtevami za pridelavo in
– poteka priprava semenskega materiala za trg (čiščenje, sortiranje in pakiranje) kot avtomatiziran delovni postopek in strojna oprema, ki se za to uporablja, vključuje tudi enoto za izvirno zapiranje in označevanje pakiranj semenskega materiala, ali pa če je treba zaradi posebnih zahtev semenskega materiala (npr. da se prepreči njegova izsušitev) semenski material čim prej zapakirati in izvirno zapreti, vključno z označitvijo z uradnimi etiketami.
(2) Semenski material, ki je označen z uradnimi etiketami, izdanimi na podlagi prejšnjega odstavka, sme dobavitelj dati na trg šele, ko organ za potrjevanje ugotovi, da so izpolnjene vse predpisane zahteve za trženje iz 10. člena tega zakona, in dobavitelju izda potrdilo o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko po izdaji uradnih etiket v skladu s prvim odstavkom tega člena in pred izdajo potrdila o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin izjemoma dobavi prvemu prejemniku semenski material, za katerega je organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve že ugotovil, da izpolnjuje vse predpisane zahteve za trženje iz 10. člena tega zakona, razen kalivosti, če je dobavitelj v prijavi iz prvega odstavka 22. člena tega zakona navedel tudi podatke o prvem prejemniku semenskega materiala (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež), podatek o lokaciji skladišča prvega prejemnika, kjer bo skladiščen semenski material do izdaje potrdila o potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin, in če je tej zahtevi priložil začasno poročilo o kalivosti. Takšen semenski material kmetijskih rastlin mora dobavitelj pred dobavo prvemu prejemniku dodatno označiti z etiketo, ki vsebuje najmanj neponovljivo registrsko številko dobavitelja in kalivost semena iz začasnega poročila o kalivosti.
(4) Če organ za potrjevanje po izdaji uradnih etiket na podlagi vzorčenj in testiranj ugotovi, da semenski material kmetijskih rastlin iz prvega odstavka tega člena ne izpolnjuje vseh predpisanih zahtev za trženje iz 10. člena tega zakona, z odločbo zavrne uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin. V odločbi naloži dobavitelju, da vrne izdane uradne etikete organu za potrjevanje najpozneje v 8 dneh od vročitve odločbe. Stroške odstranitve in vračila uradnih etiket kot tudi morebitne stroške zaradi dobave semena prvemu prejemniku nosi dobavitelj.«.
9. člen
V prvem odstavku 28. člena se za besedilom »Na podlagi« doda besedilo »podatkov o količinah ohranjevalnih semenskih mešanic iz četrtega in devetega odstavka 17.a člena tega zakona,«.
10. člen
V drugem odstavku 54. člena se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi »Stroške preverjanja nosi vzdrževalec.«.
V sedmem odstavku se za besedilom »iz prvega odstavka tega člena« doda besedilo »in stroške preverjanja vzdrževanja sorte iz drugega odstavka tega člena«.
11. člen
Tretji do sedmi odstavek 60. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Program iz prejšnjega odstavka določa:
– vrste kmetijskih rastlin, ki so pomembne za pridelavo v Republiki Sloveniji,
– predvideno število sort, ki bodo v posameznem letu vključene v posebno preizkušanje pri posamezni vrsti kmetijskih rastlin,
– namen in cilje posebnega preizkušanja sort pri posameznih vrstah oziroma skupinah kmetijskih rastlin,
– finančne vire za izvajanje posebnega preizkušanja sort in
– povezovanje z drugimi programi na področju kmetijstva.
(4) Uprava v skladu s programom iz drugega odstavka tega člena in v skladu z določbami petega, šestega in sedmega odstavka tega člena vsako leto določi sorte, ki se vključijo v posebno preizkušanje sort. Uprava lahko pred določitvijo sort pridobi strokovno mnenje sortne komisije iz prejšnjega člena.
(5) Sorta se lahko vključi v posebno preizkušanje sort na predlog vzdrževalca sorte, kmetijsko-gozdarske zbornice, organizacije pridelovalcev, zadruge, interesnega združenja ali društva, ki deluje na področju kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). Predlog mora vsebovati podatke o predlagatelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež) in podatke o vrsti in sorti (ime sorte in morebitne sinonime, izvor sorte in državo ali države, kjer je sorta že vpisana v sortno listo, namen uporabe sorte) ter tehnične podatke o sorti, ki so potrebni za načrtovanje in izvedbo posebnega preizkušanja sorte in so podrobneje opredeljeni s postopki in metodami iz devetega odstavka tega člena.
(6) Predlagana sorta iz prejšnjega odstavka se vključi v posebno preizkušanje sort, če:
– je vpisana v sortno listo ali izpolnjuje pogoje za trženje na območju Evropske unije, določene v Direktivi 68/193/EGS, Direktivi 2002/53/ES, Direktivi 2002/55/ES, ali Direktivi 2008/90/ES,
– je iz podatkov, navedenih v predlogu za vključitev sorte v posebno preizkušanje sort razvidno, da bi bila vključitev sorte v posebno preizkušanje v skladu z namenom in cilji preizkušanja, opredeljenimi v programu iz drugega odstavka tega člena, in
– predlagatelj pokrije stroške posebnega preizkušanja sorte.
(7) Ne glede na določbe petega in šestega odstavka tega člena se na predlog Uprave v posebno preizkušanje sort vključi sorta, ki še ni vpisana v sortno listo, vendar le, če je že bilo opravljeno preizkušanje te sorte v skladu s 43. členom tega zakona.«.
V osmem odstavku se besedilo »opisno sortno listo in jo objavi v uradnem glasilu Uprave« nadomesti z besedilom »za posamezno vrsto ali skupino kmetijskih rastlin opisno sortno listo in jo objavi v zbirki Opisna sortna lista Republike Slovenije in na svoji spletni strani«.
V devetem odstavku se besedilo »sedmega odstavka« nadomesti z besedilom »šestega odstavka«.
12. člen
V drugem odstavku 66. člena se na koncu enajste alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– količinah ohranjevalnih semenskih mešanic, ki se tržijo na območju Republike Slovenije.«.
13. člen
V prvem odstavku 68. člena se 9. in 10. točka spremenita tako, da se glasita:
»9. preverja, ali dobavitelj prideluje oziroma trži semenski material ohranjevalne sorte na območju, določenem z odločbo o vpisu te sorte v sortno listo, oziroma trži ohranjevalno semensko mešanico na območju, ki ga določi Uprava,
10. preverja, ali dobavitelj prideluje oziroma trži semenski material ohranjevalne sorte oziroma ohranjevalne semenske mešanice do največje dovoljene količine,«.
14. člen
V prvem odstavku 69. člena se 7. in 8. točka spremenita tako, da se glasita:
»7. prepove pridelavo oziroma trženje semenskega materiala ohranjevalne sorte, če se ta prideluje oziroma trži izven območja, določenega z odločbo o vpisu take sorte v sortno listo, oziroma prepove trženje ohranjevalne semenske mešanice izven območja, določenega v dovoljenju za trženje ohranjevalne semenske mešanice,
8. prepove trženje semenskega materiala ohranjevalne sorte ali ohranjevalne semenske mešanice nad največjo dovoljeno količino,«.
15. člen
V prvem odstavku 75. člena se za besedilom »za naloge iz« doda besedilo »17.a člena tega zakona,«.
16. člen
V prvem odstavku 77. člena se na koncu 12. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 24. člena tega zakona in da na trg semenski material kmetijskih rastlin, preden je izdano potrdilo o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Posebno preizkušanje sort, ki se ob uveljavitvi tega zakona izvaja v skladu s sedemletnim programom, sprejetim na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09), se konča v skladu s tem sedemletnim programom.
18. člen
Podzakonski predpis iz desetega odstavka novega 17.a člena zakona izda minister najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/12-1/10
Ljubljana, dne 19. aprila 2012
EPA 74-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti