Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1400. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2011, stran 2879.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 8. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Žiri za leto 2011
1. člen
Občinski svet Občine Žiri sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žiri za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna za leto 2011 znašajo:
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov             v EUR
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.239.624,04
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          3.812.333,40
70  DAVČNI PRIHODKI              3.241.394,94
   700 Davki na dohodek in dobiček      2.902.235,00
   703 Davki na premoženje           269.922,02
   704 Domači davki na blago in storitve     68.944,08
   706 Drugi davki                 293,84
   71 NEDAVČNI PRIHODKI             570.938,46
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                  78.141,82
   711 Takse in pristojbine            3.276,04
   712 Globe in druge denarne kazni        2.579,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  410.923,36
   714 Drugi nedavčni prihodki          76.018,24
72  KAPITALSKI PRIHODKI              52.105,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   31.000,00
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih sredstev            21.105,00
   74 TRANSFERNI PRIHODKI            375.185,64
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij          187.032,12
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz evropskih sredstev       188.153,52
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        4.047.699,14
40  TEKOČI ODHODKI               1.289.197,47
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    316.357,39
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                    57.832,02
   402 Izdatki za blago in storitve       905.324,29
   403 Plačila domačih obresti          7.683,77
   409 Rezerve                  2.000,00
41  TEKOČI TRANSFERI              1.485.867,19
   410 Subvencije                26.000,00
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                809.503,10
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                 170.982,85
   413 Drugi tekoči domači transferi      479.381,24
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           1.188.675,33
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   1.188.675,33
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            83.959,15
   431 Investicijski transferi prav., fiz.
   os., ki niso prorač. upor.          40.000,00
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                  43.959,15
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          191.924,90
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)           3.800,00
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                    3.800,00
   440 DANA POSOJILA               3.800,00
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)         –3.800,00
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             46.626,08
55  ODPLAČILA DOLGA                46.626,08
   550 Odplačila domačega dolga         46.626,08
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali
   0 ali +                   141.498,82
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –46.626,08
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    191.924,90
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA               255.310,60
   9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +  255.310,60
-------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-3/2012-1
Žiri, dne 25. aprila 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.