Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1397. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Občini Žalec, stran 2875.

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 13. seji dne 19. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, pogoji, merila in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za spodbujanje aktivnosti nevladnih (NV) organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave na območju Občine Žalec.
II. POGOJI ZA DELITEV SREDSTEV
2. člen
Finančna sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Žalec v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Žalec za posamezno leto. Namenjena so dodeljevanju nepovratnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih in projektnih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Žalec iz sredstev proračuna.
3. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se v skladu s tem pravilnikom lahko dodelijo za sofinanciranje aktivnosti opredeljenih v Nacionalnem programu varstva okolja in Programu okolja v Občini Žalec in imajo za cilj:
a) ozaveščanje javnosti o problematiki varstva okolja/narave v Občini Žalec: organizacija izobraževanj, seminarjev, okroglih miz, strokovnih in delovnih srečanj, taborov; svetovanje, izvajanje okoljske vzgoje za različne ciljne skupine, raziskave, skrb za razvoj informacijskih sistemov – priprava spletnih strani, ipd. na področju varstva okolja in ohranjanja narave;
b) priprava materiala za izdajo ali izdaja tiskanih gradiv o problematiki varstva okolja/narave v Občini Žalec: zborniki, brošure, zgibanke, strokovna literatura, plakati, razglednice ipd. ter elektronski mediji (CD-ji, VHS kasete, ipd);
c) spodbujanje dialoga in sodelovanja med različnimi partnerji varstva okolja /narave: podjetji, lokalnimi skupnostmi, strokovnimi institucijami, izobraževalnimi ustanovami, okoljskimi NV organizacijami, sodelovanje z mediji, ipd.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo izvajalci programov in projektov, ki so:
– organizacije, ustanovljene na podlagi zakona o društvih, morajo predložiti izpis iz registra društev
– organizacije, ustanovljene na podlagi zakona o zavodih, izpis iz sodnega registra (zasebni zavodi)
– organizacije, ustanovljene na podlagi zakona o ustanovah, izpis iz evidence ustanov.
Vsak izvajalec lahko kandidira samo z enim projektom oziroma programom.
5. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žalec ali v drugi občini v RS;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon;
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu, in da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov in projektov;
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
IV. POSTOPEK ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV
6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa ali javnega poziva za zbiranje predlogov izvajalcev;
b) zbiranje predlogov;
c) ocenjevanje prispelih predlogov;
d) obravnava predlogov;
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi;
f) sklepanje pogodb;
g) spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
7. člen
Sklep o javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij iz sredstev občinskega proračuna sprejme župan Občine Žalec in se objavi v v lokalnem ali drugem uradnem glasilu in na spletni strani Občine Žalec.
Objava javnega razpisa ali javnega poziva mora vsebovati:
1. določbe tega pravilnika, na podlagi katerih župan Občine Žalec sprejme sklep;
2. predmet razpisa oziroma naloge za katere se dodeljujejo sredstva;
3. skupni razpisani znesek sredstev;
4. merila za dodelitev sredstev;
5. navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva;
6. pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva;
7. rok za vložitev vlog;
8. naslov, na katerega se vložijo vloge;
9. navodilo o obvezni vsebini vloge;
10. rok, v katerem bo izdan sklep o dodelitvi sredstev;
11. določbo, da se nepopolne in nepravočasno vložene vloge ne bodo upoštevale;
12. določbo, da se poslana dokumentacija vlagateljem ne bo vračala;
13. navedbo osebe, pooblaščene za dajanje informacij.
Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega meseca.
8. člen
Od dneva objave razpisa ali poziva do določitve o izboru predlogov izvajalcev se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem.
9. člen
Pravico do sofinanciranja programov in projektov imajo izvajalci iz 4. in 5. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa ali poziva, ki se objavi v lokalnem ali drugem uradnem glasilu in na spletni strani Občine Žalec.
Izvajalci, ki se javijo na razpis ali poziv za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju varstvo okolja in ohranjanja narave – ne odpiraj« na naslov Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
10. člen
Vloge za dodelitev sredstev občinskega proračuna obravnava komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani, in sicer:
– predstavnik občinske uprave (vodja urada za gospodarske javne službe), kot predsednik komisije;
– predstavnik občinske uprave (strokovni delavec za področje varstva okolja in ohranjanje narave);
– predstavnik Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve.
11. člen
Nepopolne vloge in vloge, ki ne odgovarjajo pogojem razpisa bo komisija izločila.
Formalno nepopolne vloge bo možno dopolniti.
Zoper sklep iz prvega odstavka je možna pritožba na župana občine. Na odločitev župana ni možna pritožba.
12. člen
Komisija pripravi izbor programov in projektov ter predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov in projektov, ki so sestavni del tega pravilnika.
Sklep o dodelitvi sredstev na predlog komisije izda občinska uprava najkasneje v 60 dneh od zaključka razpisa. Zoper sklep je možna pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema pritožbe.
Vsi vlagatelji vlog, ki ne bodo izbrani, bodo z obrazloženim obvestilom obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 30 dneh po odpiranju vlog.
13. člen
Z izvajalci programov in projektov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov in projektov. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov izvajalca;
– izbran program oziroma projekt, ki se sofinancira oziroma financira;
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja;
– rok izvedbe programa;
– način nadzora nad porabljenimi sredstvi;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa oziroma projekta.
14. člen
V tridesetih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti na Občino Žalec. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v 30 dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
V pogodbi o sofinanciranju se Občina Žalec in izvajalec lahko dogovorita, da bo projekt razdeljen v največ tri smiselno zaključene celote (faze) in se določi pogoje za fazno financiranje. Fazno izdelavo naloge mora izvajalec predvideti že v vlogi na razpis.
15. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi Občina Žalec in so v času razpisa na voljo v prostorih Občine Žalec in na spletni strani Občine Žalec.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
V. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA IN OHRANJANJA NARAVE TER ZA DODELITEV SREDSTEV
16. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje projektov in programov
Programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov. Vrednost posameznih programov in projektov je izražena v točkah.
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Merila                  | Maksimalne |
|   |                     |   točke  |
+------+-----------------------------------------+--------------+
| 1  |Usklajenost vsebine in ciljev projekta  |       |
|   |s predmetom JR              |       |
|   |– velika usklajenost           |   30   |
|   |– srednja usklajenost          |   20   |
|   |– slabša usklajenost           |   10   |
|   |– nizka usklajenost           |    5   |
+------+-----------------------------------------+--------------+
| 2  |Ustreznost cene glede na projekt     |       |
|   |– ustrezna                |   10   |
|   |– sprejemljiva              |    5   |
|   |– nesprejemljiva             |    0   |
+------+-----------------------------------------+--------------+
| 3  |Kakovost načrta za izvedbo projekta   |       |
|   |(izvedbena celovitost in razčlenjenost  |       |
|   |predlaganih aktivnosti)         |       |
|   |– zelo dobra kakovost          |   20   |
|   |– srednje dobra kakovost         |   10   |
|   |– slabša kakovost            |    5   |
+------+-----------------------------------------+--------------+
| 4  |Reference izvajalca:           |       |
|   |– 3 ali več vsebinsko sorodni zaključeni |       |
|   |projekti                 |   20   |
|   |– 2 vsebinsko zaključena projekta    |   10   |
|   |– en vsebinsko zaključen projekt     |    5   |
|   |– brez vsebinsko sorodnih zaključenih  |       |
|   |projektov                |    0   |
+------+-----------------------------------------+--------------+
| 5. |Spodbujanje dialoga in sodelovanja med  |       |
|   |različnimi partnerji VO (NVO, občine,  |       |
|   |strokovne organizacije, šole, VVZ ipd.) |       |
|   |– široko sodelovanje (3 ali več     |       |
|   |partnerjev)               |       |
|   |– manjše sodelovanje (do 2 partnerja)  |   20   |
|   |– sodelovanje ni predvideno       |   10   |
|   |                     |    0   |
+------+-----------------------------------------+--------------+
| 6  |SKUPAJ                  |  100 točk  |
+------+-----------------------------------------+--------------+
17. člen
Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Zaprošena sredstva sofinanciranja lahko znašajo največ 70 % vrednosti celotnega projekta oziroma programa. Izjemoma se lahko dodeli višji delež sredstev, kolikor število prijavljenih vlog ter obseg razpisanih sredstev ni dosežen.
Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta (70 % vrednosti celotnega projekta) je odvisna od skupnega števila zbranih točk. Sofinanciranje se izvede v deležu doseženih točk in sorazmerno glede na število prijav. Projekti, ki ne dosegajo vsaj 70 točk, se izločijo.
Maksimalna možna višina dodeljenih sredstev za posamezno organizacijo se določi glede na število prijavljenih organizacij in razpoložljiva sredstva proračuna vendar ni višja kot 1.500 EUR. Točni znesek se opredeli vsako leto posebej v razpisni dokumentaciji.
18. člen
Strokovna komisija lahko predlaga smiselno zmanjšanje obsega sofinanciranja posamezne vloge in sklenitve pogodbe v manjšem obsegu del kot je prijavljeno ob razpisu, brez pojasnila, iz naslednjih vzrokov:
a) zaradi zmanjšanja načrtovanih sredstev proračuna za tekoče leto;
b) zaradi večjega števila zahtevkov in višje višine zahtevanih sredstev, kot je zagotovljenih sredstev v tekočem proračunu.
19. člen
Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. tekočega leta do 15. 11. za tekoče leto oziroma leto razpisa.
V zvezi s sofinanciranjem programov so upravičeni naslednji stroški:
– plače in drugi stroški zaposlenih, vključenih v izvedbo projekta; na dokazilu mora biti navedeno število opravljenih ur/mesec na projektu in znesek;
– potni stroški in dnevnice za osebje, če jih je moč upravičiti z izvajanjem programa;
– stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo prek študentskega servisa, plačila po pogodbah o opravljenih storitvah);
– produkcijski stroški, ki nastanejo v okviru izvedbe programa (npr. oblikovanje in tisk publikacij, postavitev oziroma vzdrževanje spletnih strani, najem dvoran, najem opreme ipd);
– stroški promocije in oglaševanja;
– posredni stroški – do 10 % upravičenih stroškov projekta – namenjeni so kritju splošnih stroškov poslovanja: telekomunikacije (telefon, internet), elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, najem poslovnih prostorov, stroški za drobni pisarniški material ipd.;
– stroški investicij in nakupa osnovnih sredstev oziroma opreme, ki so potrebni za izvedbo projekta – do 10 % upravičenih stroškov projekta.
Stroški sofinanciranja morajo biti dokumentirani z ustreznim dokazilom (npr. račun, avtorska pogodba, potni nalog ipd.).
Stroški za reprezentanco izključno za izvajalca programa niso upravičeni. Kot upravičeni stroški se štejejo le stroški za običajno pogostitev na dogodkih, ki so povezani izključno z izvajanjem programa v skladu s predpisi.
20. člen
Prispevek vlagatelja
Vlagatelj mora ob prijavi navesti finančno konstrukcijo projekta in opredeliti na kakšen način bo zagotovil pokritje preostalega dela celotne vrednosti projekta (najmanj 30 %) – sredstva MOP, EU, članarina …
Kot prispevek vlagatelja se lahko upošteva tudi neplačano prostovoljno delo, ki pa mora biti ustrezno dokumentirano in obračunano (število ur in urna postavka).
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
21. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi poročati v skladu s pravilnikom.
Občina Žalec lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
Izvajalci so dolžni do 15. 11. tekočega leta oddati končno poročilo o izvedbi programov oziroma projektov (vsebinsko in finančno poročilo) z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti in zahtevek za nakazilo sredstev. Odobrena sredstva se nakažejo na račun izvajalca v roku 30 dni po potrditvi poročila in predložitvi zahtevka za nakazilo sredstev.
22. člen
Izvajalec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila izvajalcem do dneva vračila sredstev v primeru, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je izvajalec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu ali pozivu občine.
V. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-00-0002/2012
Žalec, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.