Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1396. Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec, stran 2872.

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 13. seji dne 19. aprila 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa namen in postopke, kriterije in merila za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec, ki se nanašajo na spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma.
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »TURISTIČNA PRIREDITEV« je prireditev, ki je namenjena najširšemu krogu obiskovalcev. V ta sklop prireditev ne sodijo prireditve, ki so organizirane za omejeni krog udeležencev (npr. stanovska, društvena in podobna srečanja).
– »TRADICIONALNA TURISTIČNA PRIREDITEV« je prireditev, ki se v Občini Žalec organizira že drugič in več let zaporedoma, kar posledično pomeni večjo prepoznavnost v širši javnosti.
– »PRIREDITEV KRAJEVNEGA ZNAČAJA« je prireditev, katere obiskovalci so pretežno krajani in iz bližnje okolice.
– »PRIREDITEV OBČINSKEGA POMENA« je prireditev organizirana na območju Občine Žalec in bistveno prispeva k promociji občine, obiskovalci so lokalni, regijski in iz širše okolice.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju turizma se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede po sprejetju proračuna Občine Žalec za tekoče leto, kjer se zagotavljajo sredstva za te namene.
Za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju turizma lahko kandidirajo izvajalci:
– društva,
– zveze društev,
ki so:
– registrirana za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu,
– imajo sedež v Občini Žalec,
– delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, projektov in prireditev in
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
3. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– objava javnega razpisa za zbiranje vlog izvajalcev,
– zbiranje vlog,
– obravnava in ocenjevanje prispelih vlog,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.
4. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi, projekti in prireditve,
– navedbo, da gre za zbiranje programov, projektov in prireditev s področja spodbujanja razvoja turizma,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok, ki ne sme biti krajši od enega meseca,
– način dostave vlog,
– navedbo osebe, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
5. člen
Pravico do sofinanciranja programov, projektov in prireditev s področja turizma imajo izvajalci iz 2. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v javnih medijih in na spletni strani Občine Žalec. Obrazci za prijavo na razpis so obvezna priloga javnega razpisa.
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Nepopolne vloge se lahko dopolnijo v roku 8 dni. Vloge, ki jih izvajalci v predpisanem roku ne dopolnijo, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo.
7. člen
Z izbranimi izvajalci turističnih programov, projektov in prireditev župan Občine Žalec sklene pogodbo o dodelitvi sredstev. V pogodbi se opredelijo:
– naziv in naslov izvajalca,
– izbran turistični program, projekt, prireditev, ki se sofinancira,
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja,
– način nadzora nad porabljenimi sredstvi,
– določbo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja turističnih programov, projektov in prireditev.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE TURISTIČNIH PROGRAMOV, PROJEKTOV IN PRIREDITEV
8. člen
Kriteriji in merila za vrednotenje turističnih programov, projektov in prireditev:
+--------------------------------------------------+------------+
|Opis kriterija                  |  Merilo  |
|                         | – možno  |
|                         |število točk|
+--------------------------------------------------+------------+
|1. REDNA DEJAVNOST                |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Poročilo o delu za preteklo leto         |   50   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Program dela za tekoče leto            |   50   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Število članov:                  |      |
|a) Do 20 članov                  |   20   |
|b) Za vsakega nadaljnjega člana 1 točka      |   1   |
|c) Za vsako včlanjeno društvo           |  300   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Delovanje turističnega podmladka         |   50   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Delovanje sekcij (za vsako sekcijo 20 točk)    |   20   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Sodelovanje s KS in drugimi društvi v kraju    |   50   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Organizacija strokovne ekskurzije za člane    |  100   |
|društva                      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Organizacija strokovne ekskurzije za člane zveze |  400   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Organizacija izobraževalne delavnice, tečaja (na |   80   |
|enoto)                      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Udeležba članov na seminarjih, delavnicah drugih |   10   |
|izvajalcev (vsak udeleženec 10 točk, možno največ |      |
|50 točk)                     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Za 10 let delovanja                |  100   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Za vsakih nadaljnjih 10 let delovanja dodatnih 10 |   10   |
|točk                       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|2. PRIREDITVE                   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Prireditve krajevnega značaja           |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Organizacija tradicionalne prireditve, ki traja |  300   |
|več kot en dan                  |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Organizacija tradicionalne prireditve, ki traja |  200   |
|en dan                      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Sodelovanje na tradicionalni prireditvi     |  100   |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Organizacija prireditve, ki še ni tradicionalna |  150   |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Delavnice, tečaji (20 točk na enoto)      |   20   |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Ostalo (pohodi, kolesarjenje, predstave,    |   50   |
|razstave …, 50 točk na enoto)           |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Prireditve, pri katerih sodeluje več društev –  |      |
|članov Zveze (najmanj 5 društev)         |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Organizacija prireditve, ki traja 1 dan     |  500   |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Organizacija prireditve, ki traja več kot 1 dan |  1000  |
+--------------------------------------------------+------------+
|Prireditve občinskega pomena           |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Čas trajanja:                   |      |
|a) 1 dan                     |  400   |
|b) 2 dni                     |  600   |
|c) 3 dni ali več                 |  800   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Teritorialni značaj prireditve:          |      |
|a) Lokalni                    |  100   |
|b) Regionalni                   |  500   |
|c) Državni in širše                |  600   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Tehnična zahtevnost prireditve:          |      |
|a) Priznanja, nagrade, lente …          |   50   |
|b) Ozvočenje                   |   50   |
|c) Pista                     |   50   |
|d) Oder                      |   50   |
|e) Klopi in mize                 |   50   |
|f) Razsvetljava                  |   50   |
|g) Varnostne ograje                |   50   |
|h) Sanitarna oprema                |   50   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Organizacijski nivo prireditve:          |      |
|a) Strokovno vodenje in povezovanje        |   50   |
|b) Varovanje                   |   50   |
|c) Nujna medicinska pomoč             |   50   |
|d) Požarna straža                 |  100   |
|e) Zapore, usmerjanje prometa           |  100   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Lokacijska izvedba prireditve:          |      |
|a) Prireditev se odvija na določeni lokaciji   |  200   |
|b) Prireditev se odvija na več lokacijah     |  400   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Število obiskovalcev:               |      |
|a) Do 200                     |  100   |
|b) Nad 200 do 1000                |  300   |
|c) Nad 1000                    |  400   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Varovanje etnološke, naravne in kulturne     |      |
|dediščine ter spremljevalne aktivnosti:      |      |
|a) Obujanje, prikaz starih običajev, dogodkov,  |      |
|poklicev                     |  200   |
|b) Spremljajoče aktivnosti (delavnice, animacije, |      |
|nagradne igre – na vrsto aktivnosti 20 točk)   |   20   |
+--------------------------------------------------+------------+
|Promocija prireditve:               |      |
|a) Plakati, medijske objave, oglaševanje, brošure |   50   |
|… – na vrsto promocije 50 točk          |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Sodelovanje na prireditvah občinskega pomena   |  120   |
+--------------------------------------------------+------------+
|3. PROJEKTI                    |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Projekti v zvezi z urejanjem javnih površin in |   50   |
|ostalo (50 točk na enoto)             |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Lastne čistilne akcije (vsak udeleženec     |   1   |
|1 točka)                     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Spletna stran (postavitev in zagon)       |  300   |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Spletna stran vzdrževanje            |   20   |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Vzdrževanje in dopolnjevanje muzejske zbirke  |   20   |
|ter obratovanje muzeja, za mesec obratovanja   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Informacijska tabla (največ 1200 točk)     |  300   |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Vzdrževanje tabel (za eno tablo)        |   20   |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Brošura o kraju – večlistna, naklada 1000 kos. |  500   |
|ali več, ponatis 1 točk              |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Zgibanka, naklada 1000 kos. ali več, ponatis 1 |  200   |
|točk                       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Razglednica, naklada 1000 kos. ali več, ponatis |  100   |
|1 točk                      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Drugi materiali (plakati, transparenti,     |   80   |
|zgoščenke …)                   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Predstavitve včlanjenih društev (sodeluje    |  200   |
|najmanj 5 društev)                |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– Promocijske predstavitve, sodelovanja in ostalo |   20   |
|(20 točk na enoto, največ možno 100 točk)     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
9. člen
Programi, projekti in prireditve se ocenijo v skladu s kriteriji in merili in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov, projektov in prireditev.
Vrednost posameznega programa, projekta ali prireditve je izražena v točkah.
Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev določenih v proračunu za namen razpisa in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov, projektov in prireditev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
Višina sofinanciranja posameznega programa, projekta ali prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
Izvajalci turističnih programov, projektov in prireditev so dolžni izvajati aktivnosti v skladu s tem pravilnikom in le za namene, ki so bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno poročati. Oblika poročanja se določi v pogodbi o dodelitvi sredstev.
11. člen
Izvajalec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva ugotovitve nenamenske porabe sredstev.
Izvajalec, ki krši določila tega pravilnika in podpisane pogodbe o dodelitvi sredstev, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu Občine Žalec.
V. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma (Uradni list RS, št. 125/04 in 74/06).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-03-0026/2012
Žalec, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.