Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1395. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2011, stran 2871.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 19. aprila 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2011.
2. člen
Proračun Občine Žalec za leto 2011 je realiziran v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/podskupina kontov         |   Proračun|
|   |                     |  leta 2011|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  19.826.895|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  17.342.012|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  12.990.471|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  11.257.227|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.200.605|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   532.639|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  4.351.541|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  1.788.444|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    6.795|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    44.951|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    23.166|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  2.488.185|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   638.907|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   638.907|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    45.759|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    15.009|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |    30.750|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.800.217|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.246.720|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   553.497|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  22.451.359|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.345.614|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   871.294|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   139.725|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.538.779|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   208.187|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   587.629|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  8.892.564|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   663.142|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  4.243.966|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |  1.027.014|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.958.442|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  8.676.623|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  8.676.623|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   536.558|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   338.675|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   197.883|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |  –2.624.464|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    18.296|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (752)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    18.296|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     238|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    18.058|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     100|
|   |DELEŽEV (441)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     100|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |     100|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    18.196|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –  |       |
|   |V.)                    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  4.300.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  4.300.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  4.300.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |   645.115|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   645.115|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   645.115|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  1.048.617|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  3.654.885|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  2.624.464|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU         |  1.781.023|
|   |DNE 31. 12. 2010             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Žalec je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se objavita na spletni strani Občine Žalec.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-0001/2012
Žalec, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.