Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1391. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2011, stran 2869.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 23. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2011
2. člen
Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini 14.726.624,35 EUR.
Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem računu za leto 2011 izkazuje naslednje stanje:
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:     |      EUR|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 13.166.422,53|
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 11.468.346,17|
|70   |DAVČNI PRIHODKI             | 8.540.434,75|
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     | 6.902.815,00|
|    |703 Davki na premoženje         | 1.304.026,70|
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |  323.699,69|
|    |706 Drugi davki             |   9.893,36|
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            | 2.927.911,42|
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |       |
|    |premoženja               | 2.520.966,64|
|    |711 Takse in pristojbine        |   6.634,09|
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |   22.800,65|
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |       |
|    |storitev                |   27.897,30|
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |  349.612,74|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |  307.483,26|
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       |
|    |sredstev                |  148.786,00|
|73   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |       |
|    |neopredmetenih sredstev         |  158.697,26|
|74   |PREJETE DONACIJE            |   2.477,25|
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |   2.477,25|
|    |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.156.395,93|
|78   |740 Transferni prihodki iz drugih    |       |
|    |javnofinančnih institucij        |  764.648,02|
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |       |
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|       |
|    |unije                  |  391.747,91|
|    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |  231.719,92|
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|       |
|    |institucij               |  231.719,92|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 14.413.025,98|
|40   |TEKOČI ODHODKI             | 3.743.095,47|
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  991.912,67|
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |       |
|    |varnost                 |  159.639,57|
|    |402 Izdatki za blago in storitve    | 2.477.964,12|
|    |403 Plačila domačih obresti       |  112.579,11|
|41   |409 Rezerve               |   1.000,00|
|    |TEKOČI TRANSFERI            | 5.667.267,23|
|    |410 Subvencije             |  100.688,34|
|    |411 Transferi posameznikom in      |       |
|    |gospodinjstvom             | 2.519.442,11|
|42   |412 Transferi nepridobitnim       |       |
|    |organizacijam in ustanovam       |  325.411,01|
|43   |413 Drugi tekoči domači transferi    | 2.721.725,77|
|    |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 3.995.585,26|
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.995.585,26|
|    |INVESTICIJSKI TRANSFERI         | 1.007.078,02|
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |       |
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |  535.155,00|
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|       |
|    |uporabnikom               |  471.923,02|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |       |
|    |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          | –1.246.603,45|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|   12.408,06|
|75   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
|    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |   12.408,06|
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |   12.408,06|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|44   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |   44.789,61|
|    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|    |DELEŽEV                 |   44.789,61|
|    |440 Dana posojila            |   35.000,00|
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       |
|    |finančnih naložb            |   9.789,61|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|       |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |  –32.381,55|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA:           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500+501)    | 2.000.000,00|
|50   |ZADOLŽEVANJE              | 2.000.000,00|
|    |500 Domače zadolževanje         | 2.000.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550+551)        |  268.808,76|
|55   |ODPLAČILO DOLGA             |  268.808,76|
|    |550 Odplačila domačega dolga      |  268.808,76|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |  452.206,24|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     | 1.731,191,24|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)      | 1.246.603,45|
+-------+----------------------------------------+--------------+
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2011 znaša 370.078,82 EUR.
Realizacijo posebnega dela proračuna se objavi na spletnih straneh Občine Sežana: www.sezana.si.
3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu za leto 2011 izkazujejo naslednje stanje:
+------------------------------------------------+--------------+
|PRENOS IZ LETA 2010               |   99.625,49|
+------------------------------------------------+--------------+
|PRIHODKI LETA 2011               |   1.000,00|
+------------------------------------------------+--------------+
|ODHODKI LETA 2011                |   2.923,78|
+------------------------------------------------+--------------+
|STANJE DENARNIH SREDSTEV 31. 12. 2011      |   97.701,71|
+------------------------------------------------+--------------+
Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2012.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2012-8
Sežana, dne 23. aprila 2012
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.