Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1390. Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki, stran 2869.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 10. seji dne 23. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
1. člen
S tem odlokom se opredeljujejo pogoji, postopek uveljavljanja oprostitve ter občinske dajatve, katerih plačila se oproščajo družine z dvema ali več otroki s stalnim prebivališčem na območju Občine Veržej.
2. člen
Oprostitve občinskih prispevkov po tem odloku so v celoti upravičene osebe, ki imajo v družini tri ali več otroke, ki še niso dopolnili 18 let oziroma 25 let, če se le-ti šolajo.
Polovične oprostitve so upravičene osebe, ki imajo v družini dva otroka, ki še nista dopolnila 18 let oziroma 25 let, če se šolata.
3. člen
Oprostilo po tem odloku se uveljavlja na podlagi potrdila o skupnem gospodinjstvu pristojnega organa za notranje zadeve in potrdila o šolanju za družinske člane, starejše od 18 let.
Vloga za oprostilo se vloži pri pristojnem občinskem upravnem organu, ki izpelje nadaljnji postopek končne uveljavitve oprostila.
4. člen
Uveljavitev oprostila se nanaša na plačilo komunalnega prispevka.
Oprostilo iz prvega odstavka tega člena velja v naslednjih primerih:
– novogradnja enostanovanjskih stavb,
– sprememba namembnosti obstoječega objekta v enostanovanjsko stavbo,
– nadzidava ali dozidava enostanovanjske stavbe.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki (Uradni list RS, št. 29/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-2/2012-9
Veržej, dne 23. aprila 2012
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.