Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1386. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, stran 2863.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 13. redni seji občinskega sveta dne 19. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 izkazuje:
------------------------------------------------------------
Konto    Splošni del proračuna Občine    Realizacija
       Šmartno pri Litiji za leto 2011  2011 (v EUR)
------------------------------------------------------------
A.      BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
     I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   4.640.594
       TEKOČI PRIHODKI (70+71)        4.264.388
70      DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   3.813.039
700     DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      3.450.208
703     DAVKI NA PREMOŽENJE           214.525
704     DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    148.306
706     DRUGI DAVKI                  0
71      NEDAVČNI PRIHODKI
       (710+711+712+713+714)          451.349
710     UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
       PREMOŽENJA               260.583
711     TAKSE IN PRISTOJBINE           2.302
712     DENARNE KAZNI               1.160
713     PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
       STORITEV                 52.943
714     DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         134.361
72      KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    33.481
720     PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
       SREDSTEV                 27.263
721     PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG           0
722     PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
       NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
       SREDSTEV                 6.219
73      PREJETE DONACIJE (730+731)          0
730     PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV       0
731     PREJETE DONACIJE IZ TUJINE          0
74      TRANSFERNI PRIHODKI (740)        342.725
740     TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
       JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        319.100
741     PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV
       PRORAČUNA EU               23.626
     II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40      TEKOČI ODHODKI            5.814.595
       (400+401+402+403+409)         1.717.445
400     PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    251.821
401     PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
       VARNOST                 38.242
402     IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     1.396.236
403     PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          9.577
409     REZERVE                 21.569
41      TEKOČI TRANSFERI
       (410+411+412+413+414)         1.894.974
410     SUBVENCIJE                5.086
411     TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
       GOSPODINJSTVOM            1.282.384
412     TRANSFERI NEPROFITNIM
       ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM       104.669
413     DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      502.835
414     TEKOČI TRANSFERI V TUJINO           0
42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      2.020.332
420     NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  2.020.332
43      INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      181.843
431     INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN
       FIZIČNIM OSEBAM             85.161
432     INVESTICIJSKI TRANSFERI         96.682
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
       (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ
       PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)    –1.174.001
------------------------------------------------------------
B.      RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
75    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
       PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
       (750+751+752)               2.804
750     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         0
751     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          0
752     KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE     2.804
44    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
       KAPITALSKIH DELEŽEV
       (440+441+442+443)               0
440     DANA POSOJILA                 0
441     POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN
       NALOŽB                    0
442     PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
       PRIVATIZACIJE                 0
443     POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V
       JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH
       OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO
       PREMOŽENJE V SVOJI LASTI           0
     VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
       SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.
       – V.)                   2.804
------------------------------------------------------------
C.      RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
50   VII. ZADOLŽEVANJE (500)          2.500.000
500     DOMAČE ZADOLŽEVANJE          2.500.000
5001     Najeti krediti pri poslovnih
       bankah                2.500.000
5002     Najeti krediti pri drugih
       finančnih institucijah            0
5003     Najeti krediti pri drugih domačih
       kreditodajalcih                0
5004     Sredstva, pridobljena z izdajo
       vrednostnih papirjev na domačem
       trgu                     0
55   VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)          38.666
550     ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         38.666
5501     Odplačila kreditov poslovnim
       bankam                  38.666
5502     Odplačila kreditov drugim
       finančnim institucijam            0
5503     Odplačila kreditov drugim domačim
       kreditodajalcem                0
5504     Odplačila glavnice vrednostnih
       papirjev, izdanih na domačem trgu       0
     IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
       RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  1.290.137
     X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    2.461.334
     XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-
       IX=-III.)               1.174.001
    XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
       KONCU PRETEKLEGA LETA         120.348.
------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovim spremembam tekom leta 2011 ter njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-003/2012
Šmartno pri Litiji, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.