Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice, stran 2863.

Na podlagi 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 ZUKN) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 13. redni seji dne 27. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice
1. člen
Ta odlok spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 100, dne 8. 12. 2009.
2. člen
V 27. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest zagotavlja občina s podelitvijo koncesije na podlagi odloka – koncesijskega akta, ki ga sprejme občinski svet v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe in občinskim odlokom, ki določa občinske gospodarske javne službe, ali sklenitvijo pogodbe v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.«
3. člen
V 32. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta (cestišča) in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 10 m,
– pri javni poti 5 m.«
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2012-7
Šmarjeta, dne 27. marca 2012
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost