Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1378. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2011, stran 2845.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12) in 124. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 11. redni seji 12. 4. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šentjur za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentjur za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Ta zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2011 se vključno s splošnim delom objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ostali deli zaključnega računa pa se objavijo na spletnih straneh Občine Šentjur.
Št. 410-0005/2012 (220)
Šentjur, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |    Za leto|
|   |IN ODHODKOV               |   2011 v EUR|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |  Realizacija|
|                        |      2011|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 17.913.165,50|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 13.972.411,30|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 12.240.071,48|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 11.138.787,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   591.801,74|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   509.482,74|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.732.339,82|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   813.305,62|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    7.243,75|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |   15.471,80|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |    4.270,48|
|   |in storitev               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   892.048,17|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   254.456,76|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    6.354,12|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   248.102,64|
|   |nepredm. dolg. sred.          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     50,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     50,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  3.680.647,14|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.654.357,54|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  2.026.289,60|
|   |proračuna iz sredstev EU        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EU         |    5.600,30|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|    5.600,30|
|   |institucij               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 18.554.402,94|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  5.009.770,70|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   905.862,60|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   145.278,99|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  3.444.001,03|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   119.400,66|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   395.227,42|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  5.894.264,58|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   22.962,60|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  3.689.041,98|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  1.109.056,45|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači tansferi    |  1.073.203,55|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  7.269.468,35|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovih sredstev  |  7.269.468,35|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TANSFERI         |   380.899,31|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investic. transf. prav. in fizič.  |    4.410,16|
|   |osebam, ki niso prorač. uporabniki   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   376.489,15|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –641.237,44|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |        |
|   |ALI PRESEŽEK)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |753 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
|   |subjektom vključenim v EZR       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   30.000,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |        |
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |   30.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0,00|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0,00|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Poveč. nam. prem. v javnih sklad. In|      0,00|
|   |drugih prav. oseb. JP          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   –30.000,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |  1.300.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  1.300.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |   430.757,70|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |   430.757,70|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   198.004,86|
|   |RAČUNIH                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO FINANCIRANJE            |   641.237,44|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Stanje na računu 31. 12.        |   216.426,39|
+------+----------------------------------------+---------------+