Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1375. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«, stran 2842.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« (Uradni list RS, št. 30/04)
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« v Slovenj Gradcu (v nadaljevanju SD LN »Podjetniška cona Pameče«) in njegovih posameznih faz
Investitor Avtoservis Reflex Dominik je lastnik objekta v industrijski coni, ki je bil zgrajen v skladu z določili Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« (Uradni list RS, št. 30/04). Želja lastnika objekta je, da poveča kapacitete dejavnosti, ki jo v tem objektu upravlja, zato se je odločil, za spremembo PGD, in sicer za gradnjo prizidka in nadzidave. Žal mu veljavni odlok ne omogoča tovrstne gradnje (presega faktor zazidanosti in izrabe zemljišča), zato je investitor podal pobudo za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« (Uradni list RS, št. 30/04). Predlagana sprememba predstavlja vsebinsko spremembo, ki jo je potrebno sprejeti v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), kar je tudi razlog za začetek priprave SD LN »Podjetniška cona Pameče«.
SD LN »Podjetniška cona Pameče« se bodo nanašale samo na prostorsko izvedbene pogoje. Postopek SD LN »Podjetniška cona Pameče« bo tako skrajšan, kot to dopušča ZPNačrt.
Priprava SD LN »Podjetniška cona Pameče« bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
II. Območje SD LN »Podjetniška cona Pameče«
Ureditveno območje SD LN »Podjetniška cona Pameče« obsega celotno območje veljavnega lokacijskega načrta »Podjetniška cona Pameče«.
Sprejeti odlok o SD LN »Podjetniška cona Pameče« bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi SD LN »Podjetniška cona Pameče« se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99 popravek), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008 (Uradni list RS, št. 89/09) in veljavnimi predpisi za posamezna območja.
V postopku priprave SD LN »Podjetniška cona Pameče« se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v SD LN »Podjetniška cona Pameče«.
Predlagane spremembe se ne bodo nanašale na grafične priloge odloka, zato se za izdelavo SD LN »Podjetniška cona Pameče« uporabijo obstoječe geodetske podlage Odloka o zazidalnem načrtu SD LN »Podjetniška cona Pameče«.
IV. Roki za pripravo SD LN »Podjetniška cona Pameče«
+---------------------------------+-----------------------------+
|Aktivnost            |Rok oziroma trajanje     |
|                 |aktivnosti          |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Sklep o začetku priprave SD LN  |Sprejme župan        |
|»Podjetniška cona Pameče«    |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu |Maj 2012           |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Analiza smernic, izdelava    |15 dni po pridobitvi smernic |
|strokovnih podlag in dopolnitev |               |
|osnutka SD LN »Podjetniška cona |               |
|Pameče«             |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Javno naznanilo o javni     |7 dni pred pričetkom javne  |
|razgrnitvi in javni obravnavi  |razgrnitve          |
|dopolnjenega osnutka SD LN    |               |
|»Podjetniška cona Pameče«    |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava  |15 dni            |
|dopolnjenega osnutka SD LN    |               |
|»Podjetniška cona Pameče« z   |               |
|evidentiranjem vseh pisnih    |               |
|pripomb             |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Javna obravnava SD LN      |Izvede se v času javne    |
|»Podjetniška cona Pameče«    |razgrnitve          |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Ureditev pripomb in predlogov iz |Po zaključeni javni     |
|javne razgrnitve in obravnave  |razgrnitvi          |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Priprava strokovnih stališč do  |7 dni po ureditvi pripomb  |
|pripomb in predlogov iz javne  |               |
|razgrnitve in obravnave     |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Opredelitev župana do pripomb in |Po pripravi strokovnih    |
|predlogov iz javne razgrnitve in |stališč           |
|obravnave            |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Izdelava usklajenega predloga SD |7 dni po opredelitvi župana |
|LN »Podjetniška cona Pameče« na |do pripomb iz javne     |
|osnovi potrjenih stališč do   |razgrnitve in obravnav    |
|pripomb             |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Sprejem SD LN »Podjetniška cona |Po uskladitvi predloga in  |
|Pameče« na občinskem svetu Mestne|pridobitvi mnenj nosilcev  |
|občine Slovenj Gradec      |urejanja prostora SD LN   |
|                 |»Podjetniška cona Pameče«  |
+---------------------------------+-----------------------------+
|Objava SD LN »Podjetniška cona  |Po sprejemu SD LN      |
|Pameče« v Uradnem listu RS    |»Podjetniška cona Pameče« na |
|                 |občinskem svetu Mestne    |
|                 |občine Slovenj Gradec    |
+---------------------------------+-----------------------------+
V. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec
2. Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, 2380 Slovenj Gradec
3. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova cesta 12, 2380 Slovenj Gradec.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(2) Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Krekova 17/II, 2000 Maribor.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD LN »Podjetniška cona Pameče«
Finančna sredstva za izdelavo SD LN »Podjetniška cona Pameče« zagotovi Mestna občina Slovenj Gradec. Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pripraviti tudi strokovno podlago za izdelavo SD LN »Podjetniška cona Pameče« in kolikor bi spremembe zahtevale tudi spremembo grafičnih prilog, tovrstna sredstva zagotovi in financira pobudnik.
VII. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) in na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-07/2012
Slovenj Gradec, dne 18. aprila 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.