Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela«, stran 2841.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 4/10, 20/11) 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 11. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela«
1. člen
S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela« (Uradni list RS, št. 12/11).
2. člen
V prvem odstavku 12. člena se na koncu črta pika in doda vejica ter besedilo »kar pa ne velja za direktorja občinske uprave.«
3. člen
Spremeni se 13. člen odloka tako:
– da se črta deveta alineja,
– da se v dvanajsti alineji za besedilom »daje predhodno mnenje k imenovanju« doda besedilo v oklepaju »(opravi izbiro).«
Deseta do osemnajsta alineja postanejo deveta do šestnajsta.
4. člen
15. člen se spremeni tako, da na novo glasi:
»Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodno pridobljenem soglasju ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku lahko ponovno imenovan.
Poskusno delo traja šest mesecev.«
5. člen
16. člen se dopolni tako, da na novo glasi:
»Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga pooblasti direktor. V primeru, da je direktor neprekinjeno odsoten več kot tri mesece, k pooblastilu poda soglasje svet zavoda. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila.«
6. člen
V 17. členu se prva alineja nadomesti z novo, ki glasi:
»– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo.«
7. člen
V 19. členu se v peti alineji črta besedilo »ter zaključni račun.«
8. člen
V drugem odstavku 22. člena se številka »13.« nadomesti s »17.«
Doda se nov, četrti odstavek, ki glasi:
»V primeru, da vršilca dolžnosti direktorja iz kakršnega koli razloga ni mogoče imenovati skladno s predhodnimi določbami tega člena, lahko svet zavoda imenuje začasnega zastopnika, upoštevaje določbo tretjega odstavka tega člena, do imenovanja in nastopa funkcije direktorja. Začasni zastopnik ima enaka pooblastila kot direktor in je lahko razrešen kadarkoli.«
9. člen
V 26. členu se besedilo »Občinskega sveta Občine Polzela« nadomesti z besedilom »svet zavoda«.
10. člen
V 30. členu se za tretjo doda nova četrta alineja, ki glasi:
»– se seznani z letnim programom dela«.
Četrta do deveta alineja postanejo peta do deseta alineja.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2012-4
Polzela, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.