Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1373. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2012, stran 2840.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 11. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2012 (Uradni list RS, št. 11/11) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v EUR|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                          | leta 2012|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 4.907.900|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 4.107.700|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 3.608.300|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 3.170.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  303.700|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  134.600|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  499.400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  361.600|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   2.600|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   1.700|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   1.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  132.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   55.800|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   55.800|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  744.400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  191.500|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  552.900|
|   |iz sredstev EU               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 5.230.900|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 1.085.410|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  202.051|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   33.399|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  674.960|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   53.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |  122.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.881.020|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |  101.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         | 1.154.000|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  149.620|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  476.400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 2.103.270|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 2.103.270|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  161.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi         |   43.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi         |  118.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –323.000|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |      |
|   |in finančnih naložb             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja     |      |
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  370.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  370.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  370.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  156.661|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  156.661|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  156.661|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –109.661|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  213.339|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  323.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2011 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo         |  109.661|
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Polzela.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1-2012/2
Polzela, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.